Nie będzie eksplozji inwestycji przedsiębiorstw

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z danymi opublikowanymi przez GUS dwa tygodnie temu nominalne krajowe inwestycje przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 50 osób zwiększyły się w III kw. o 1,7% r/r wobec spadku o 1,2% w II kw.</p>

>

Zwiększenie ich dynamiki wynikało głównie z wyższych wkładów inwestycji w usługach (o 4,0 pkt. proc.), górnictwie (o 1,0 pkt. proc.) i energetyce (0,9 pkt. proc.). Wzrost dynamiki nakładów w usługach wynikał z wyższej aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw w kategoriach „handel” oraz „transport i gospodarka magazynowa”. Na szczególn? uwagę zasługuje tempo wzrostu inwestycji w przetwórstwie, które w III kw. po raz pierwszy od I kw. 2013 r. ukształtowało się poniżej zera (-0,6% r/r wobec 5,7% w II kw.). W największym stopniu do jego obniżenia przyczyniły się efekty wysokiej bazy w kategoriach „produkcja koksu oraz rafinacji ropy naftowej”, a także „produkcja wyrobów tytoniowych”. Należy jednak zauważyć, iż inwestycje w większości kategorii charakteryzowały tendencje stagnacyjne. W połowie z 22 branż odnotowano spadek nakładów na środki trwałe w ujęciu rocznym. W III kw. firmy 50+ zwiększyły nakłady na środki transportu, podczas gdy inwestycje w budynki, maszyny, urz?dzenia techniczne i narzędzia uległy zmniejszeniu w ujęciu rocznym.

Oczekujemy, że w najbliższych miesi?cach bariera w postaci wysokiego stopnia wykorzystania mocy wytwórczych będzie głównym czynnikiem skłaniaj?cym firmy do zwiększenia nakładów inwestycyjnych. Zgodnie danymi GUS, odsezonowane wykorzystanie mocy wytwórczych w przetwórstwie wyniosło w IV kw. 80,8% wobec 80,1% w III kw. (poziom najwyższy od II kw. 2008 r.). Czynnikiem ograniczaj?cym wzrost inwestycji przedsiębiorstw s? natomiast rosn?ce trudności ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników. Poniżej na podstawie dostępnych danych i wyników badań koniunktury przedstawiamy najbardziej prawdopodobny scenariusz kształtowania się inwestycji przedsiębiorstw 50+ w kolejnych kwartałach.

Wskaźnikiem posiadaj?cym własności wyprzedzaj?ce w stosunku do inwestycji przedsiębiorstw jest tzw. ł?czna wartość kosztorysowa inwestycji rozpoczętych. Jest to wartość nakładów na środki trwałe rozpoczynanych w okresie sprawozdawczym wynikaj?ca z dokumentacji projektowokosztorysowej. Na podstawie historycznych danych można zauważyć, że dynamika wartości kosztorysowej inwestycji rozpoczętych z wyprzedzeniem około dwóch kwartałów sygnalizuje zmiany w kształtowaniu się tempa wzrostu inwestycji przedsiębiorstw 50+. Przebieg dynamiki inwestycji rozpoczętych sygnalizuje, że wzrost nakładów przedsiębiorstw na środki trwałe najprawdopodobniej przyspieszy w IV kw. a następnie lekko obniży się w I poł. 2018 r. Należy jednak zwrócić uwagę na rosn?ce znaczenie inwestycji w zwiększenie mocy wytwórczych przedsiębiorstw w porównaniu do nakładów na modernizację istniej?cych środków trwałych. W III kw. 68,9% wartości kosztorysowej stanowiły inwestycje nowe, podczas gdy w I poł. br. było to tylko 45,4%.

Kolejnym źródłem informacji nt. przewidywanego kształtowania się inwestycji przedsiębiorstw jest badanie koniunktury GUS. Ankieta obejmuje 3500 podmiotów z branży przetwórstwa przemysłowego, zatrudniaj?cych co najmniej 9 pracowników. Formularz zawiera m.in. pytanie o oczekiwan? przez przedsiębiorstwa zmianę nakładów inwestycyjnych w przyszłym roku w porównaniu do bież?cego roku. Wskaźnik koniunktury z ankiety inwestycyjnej liczony jest metod? średniej ważonej ze wszystkich odpowiedzi pojedynczych przedsiębiorstw na to pytanie (indeks ważony przychodami ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w przetwórstwie przemysłowym). Historycznie wskaźnik ten wykazywał siln? zależność z dynamik? inwestycji przedsiębiorstw 50+ (współczynnik korelacji równy 67,7% w latach 2008-2016). Zgodnie z wynikami ankiety przeprowadzonej w październiku br., przedsiębiorstwa przewiduj? lekki wzrost nakładów na środki trwałe w 2018 r. (2,6% r/r wobec wzrostu o 24,7% oczekiwanego w 2017 r.), co z dużym prawdopodobieństwem wskazuje na tylko umiarkowane ożywienie inwestycji przedsiębiorstw 50+ w 2018 r.

Niższa od naszych oczekiwań realizacja dynamiki inwestycji przedsiębiorstw 50+ w III kw. oraz przywołane powyżej dane o wartości kosztorysowej inwestycji rozpoczętych i wyniki badań koniunktury wskazuj?, że ożywienie inwestycji przedsiębiorstw w 2018 r. będzie najprawdopodobniej tylko umiarkowane. Innymi słowy prawdopodobieństwo odnotowania dwucyfrowego wzrostu inwestycji przedsiębiorstw 50+ w ujęciu r/r (ostatnio zarejestrowane w IV kw. 2015 r.) jest naszym zdaniem niskie. Wyniki naszej analizy s? zgodne z naszym badaniem przedstawionym w MAKROmapie z 13.11.2017 wskazuj?cym na malej?c? amplitudę cykli inwestycyjnych firm. Zarysowane powyżej tendencje s? argumentem na rzecz obniżenia oczekiwanej przez nas dynamiki inwestycji przedsiębiorstw w 2018 r., a tym samym prognozy tempa wzrostu inwestycji ogółem (6,7% w 2018 r. wobec 3,2% w 2017 r.). Nasz najnowszy scenariusz makroekonomiczny zawieraj?cy zrewidowane ścieżki inwestycji przedstawimy w najbliższej MAKROmapie.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!