Analizy i badania

Nastroje związane z sytuacją w Grecji i na Ukrainie kluczowe dla złotego

<p style="text-align: justify;"><strong>W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,1815 (osłabienie złotego o 0,6%). </strong>Od poniedziałku do środy złoty tracił na wartości, co spowodowane było pogorszeniem nastrojów rynkowych związanym z brakiem porozumienia pomiędzy Grecją a ministrami finansów paostw strefy euro oraz zaostrzeniem konfliktu na Ukrainie.</p> <p>&nbsp;</p>

>

W rezultacie kurs EURPLN był w środę o prawie 7 gr. wyższy wobec poniedziałkowego otwarcia. Czwartkowa informacja o osi?gniętym w Miosku porozumieniu dotycz?cym zawieszenia broni na Ukrainie uspokoiła nastroje na rynkach, co oddziaływało w kierunku umocnienia złotego. Do aprecjacji polskiej waluty przyczynił się również słabszy od oczekiwao czwartkowy odczyt sprzedaży detalicznej w USA. W pi?tek złoty lekko się osłabiał, czemu sprzyjała publikacja lepszych od oczekiwao danych o PKB w Niemczech oraz strefie euro, a także niższy od konsensusu odczyt inflacji w Polsce.

W tym tygodniu kurs złotego będzie w naszej ocenie kształtowany głównie przez nastroje rynkowe zwi?zane z negocjacjami ws. pakietu pomocowego dla Grecji, a także konfliktem na Ukrainie. W przypadku braku osi?gnięcia porozumienia dotycz?cego dalszego finansowania potrzeb pożyczkowych Grecji lub nieprzestrzegania zawieszenia broni na Ukrainie możemy mied do czynienia z deprecjacj? złotego. Istotne dla kształtowania się kursu złotego mog? byd również dane nt. koniunktury (PMI) w najważniejszych europejskich gospodarkach. W przypadku realizacji naszej prognozy mog? one oddziaływad w kierunku lekkiego osłabienia złotego. W środę możemy mied do czynienia z podwyższon? zmienności? kursu polskiej waluty z uwagi na wieczorn? publikację Minutes ze styczniowego posiedzenia FOMC. Sumaryczny wpływ krajowych danych (sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, wynagrodzenia i zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw), a także danych z amerykaoskiej gospodarki (produkcja przemysłowa, rynek nieruchomości, wyniki badao koniunktury) w przypadku realizacji naszych prognoz będzie neutralny dla kursu złotego.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP