Analizy i badania

Najważniejsze zmiany w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych w 2018 cd.

<h4 style="text-align: justify;">Od 2018 r. będą obowiązywały nowe zasady opłacania i rozliczania składek ZUS. Każdemu przedsiębiorcy zostanie przydzielony indywidualny rachunek składkowy, na który przedsiębiorca będzie przelewał składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.</h4>

>

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła listem poleconym informacje dotycz?ce indywidualnego rachunku bankowego, który przedsiębiorcy powinni otrzymać do końca roku 2017. Można również ustalić numer indywidualny osobiście w każdej placówce ZUS b?dź kontaktuj?c się z Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod numerem 022  560 16 00. Jest to o tyle istotne, iż dotychczas obowi?zuj?ce numery rachunków zostan? zamknięte z dniem 31 grudnia 2017.

Od nowego roku wykonuj?c przelew na indywidualny rachunek bankowy będzie należało wpisać:

– kwotę składki
– nadawcę i odbiorcę płatności oraz
– numer rachunku składkowego

Po zmianach przedsiębiorca będzie robił tylko jeden przelew. Bez znaczenia będzie fakt, czy zatrudnia on pracowników oraz na jakie ubezpieczenia i fundusze dokonuje opłacenia składek. Wyj?tkiem będzie sytuacja płatników, którzy rozliczaj? składki nie tylko z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, ale dodatkowo opłacaj? składki za nianie – w takim przypadku przedsiębiorcy będ? mieli dwa rachunki.

Wprowadzenie ustawy o zniesieniu limitu składek na ZUS

Aktualnie procedowana jest budz?ca wiele kontrowersji ustawa o zniesieniu limitu składek ZUS. Według zapisów tej ustawy zniesiony zostanie limit, powyżej którego najlepiej zarabiaj?cy obecnie pracownicy nie opłacaj? składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W trakcie procedowania nad projektem w komisji senackiej zgłoszono poprawkę zakładaj?c? wprowadzenie proponowanych zmian nie od pocz?tku 2018 roku jak zakłada projekt, lecz od 2019. Organizacje reprezentuj?ce pracodawców i zwi?zki zawodowe również podkreślały konieczność wprowadzenia dłuższego vacatio legis w odniesieniu do proponowanych zmian. Do tego stanowiska przychylili się również minister Elżbieta Rafalska oraz obecny premier Mateusz Morawiecki.

Aktualnie obowi?zuj?ce przepisy stanowi?, że roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadaj?cej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce za dany rok. W 2017 roku kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek wynosi 127.890 zł. Po zniesieniu tego limitu wszyscy ubezpieczeni będ? płacić składki ZUS w pełnej wysokości, niezależnie od wysokości dochodów. Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe będzie odprowadzana od całości przychodu, podobnie jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.

Wyższe minimalne wynagrodzenie za pracę

W dniu 12 września 2017 r. Rada Ministrów przyjęła rozporz?dzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. Zgodnie z tym rozporz?dzeniem w 2018 r. płaca minimalna będzie wynosić 2100 zł brutto (ok. 1530 zł netto), zaś stawka godzinowa wyniesie 13,70 zł.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

Najważniejsze zmiany w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych w 2018 cd.

<h4 style="text-align: justify;">Od 2018 r. będą obowiązywały nowe zasady opłacania i rozliczania składek ZUS. Każdemu przedsiębiorcy zostanie przydzielony indywidualny rachunek składkowy, na który przedsiębiorca będzie przelewał składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.</h4>

>

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła listem poleconym informacje dotycz?ce indywidualnego rachunku bankowego, który przedsiębiorcy powinni otrzymać do końca roku 2017. Można również ustalić numer indywidualny osobiście w każdej placówce ZUS b?dź kontaktuj?c się z Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod numerem 022  560 16 00. Jest to o tyle istotne, iż dotychczas obowi?zuj?ce numery rachunków zostan? zamknięte z dniem 31 grudnia 2017.

Od nowego roku wykonuj?c przelew na indywidualny rachunek bankowy będzie należało wpisać:

– kwotę składki
– nadawcę i odbiorcę płatności oraz
– numer rachunku składkowego

Po zmianach przedsiębiorca będzie robił tylko jeden przelew. Bez znaczenia będzie fakt, czy zatrudnia on pracowników oraz na jakie ubezpieczenia i fundusze dokonuje opłacenia składek. Wyj?tkiem będzie sytuacja płatników, którzy rozliczaj? składki nie tylko z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, ale dodatkowo opłacaj? składki za nianie – w takim przypadku przedsiębiorcy będ? mieli dwa rachunki.

Wprowadzenie ustawy o zniesieniu limitu składek na ZUS

Aktualnie procedowana jest budz?ca wiele kontrowersji ustawa o zniesieniu limitu składek ZUS. Według zapisów tej ustawy zniesiony zostanie limit, powyżej którego najlepiej zarabiaj?cy obecnie pracownicy nie opłacaj? składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W trakcie procedowania nad projektem w komisji senackiej zgłoszono poprawkę zakładaj?c? wprowadzenie proponowanych zmian nie od pocz?tku 2018 roku jak zakłada projekt, lecz od 2019. Organizacje reprezentuj?ce pracodawców i zwi?zki zawodowe również podkreślały konieczność wprowadzenia dłuższego vacatio legis w odniesieniu do proponowanych zmian. Do tego stanowiska przychylili się również minister Elżbieta Rafalska oraz obecny premier Mateusz Morawiecki.

Aktualnie obowi?zuj?ce przepisy stanowi?, że roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadaj?cej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce za dany rok. W 2017 roku kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek wynosi 127.890 zł. Po zniesieniu tego limitu wszyscy ubezpieczeni będ? płacić składki ZUS w pełnej wysokości, niezależnie od wysokości dochodów. Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe będzie odprowadzana od całości przychodu, podobnie jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.

Wyższe minimalne wynagrodzenie za pracę

W dniu 12 września 2017 r. Rada Ministrów przyjęła rozporz?dzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. Zgodnie z tym rozporz?dzeniem w 2018 r. płaca minimalna będzie wynosić 2100 zł brutto (ok. 1530 zł netto), zaś stawka godzinowa wyniesie 13,70 zł.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

UWAGA / ATTENTION

W dniu 16.08.2019 biuro CCIFP bedzie zamkniete.
Le vendredi 16.08.2019 27.12 le bureau de la CCIFP sera fermé.