Analizy i badania

Najważniejsze zmiany w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych w 2018 cd.

<h4 style="text-align: justify;">Od 2018 r. będą obowiązywały nowe zasady opłacania i rozliczania składek ZUS. Każdemu przedsiębiorcy zostanie przydzielony indywidualny rachunek składkowy, na który przedsiębiorca będzie przelewał składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.</h4>

>

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysyła listem poleconym informacje dotycz?ce indywidualnego rachunku bankowego, który przedsiębiorcy powinni otrzymać do końca roku 2017. Można również ustalić numer indywidualny osobiście w każdej placówce ZUS b?dź kontaktuj?c się z Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod numerem 022  560 16 00. Jest to o tyle istotne, iż dotychczas obowi?zuj?ce numery rachunków zostan? zamknięte z dniem 31 grudnia 2017.

Od nowego roku wykonuj?c przelew na indywidualny rachunek bankowy będzie należało wpisać:

– kwotę składki
– nadawcę i odbiorcę płatności oraz
– numer rachunku składkowego

Po zmianach przedsiębiorca będzie robił tylko jeden przelew. Bez znaczenia będzie fakt, czy zatrudnia on pracowników oraz na jakie ubezpieczenia i fundusze dokonuje opłacenia składek. Wyj?tkiem będzie sytuacja płatników, którzy rozliczaj? składki nie tylko z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, ale dodatkowo opłacaj? składki za nianie – w takim przypadku przedsiębiorcy będ? mieli dwa rachunki.

Wprowadzenie ustawy o zniesieniu limitu składek na ZUS

Aktualnie procedowana jest budz?ca wiele kontrowersji ustawa o zniesieniu limitu składek ZUS. Według zapisów tej ustawy zniesiony zostanie limit, powyżej którego najlepiej zarabiaj?cy obecnie pracownicy nie opłacaj? składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W trakcie procedowania nad projektem w komisji senackiej zgłoszono poprawkę zakładaj?c? wprowadzenie proponowanych zmian nie od pocz?tku 2018 roku jak zakłada projekt, lecz od 2019. Organizacje reprezentuj?ce pracodawców i zwi?zki zawodowe również podkreślały konieczność wprowadzenia dłuższego vacatio legis w odniesieniu do proponowanych zmian. Do tego stanowiska przychylili się również minister Elżbieta Rafalska oraz obecny premier Mateusz Morawiecki.

Aktualnie obowi?zuj?ce przepisy stanowi?, że roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadaj?cej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce za dany rok. W 2017 roku kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek wynosi 127.890 zł. Po zniesieniu tego limitu wszyscy ubezpieczeni będ? płacić składki ZUS w pełnej wysokości, niezależnie od wysokości dochodów. Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe będzie odprowadzana od całości przychodu, podobnie jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.

Wyższe minimalne wynagrodzenie za pracę

W dniu 12 września 2017 r. Rada Ministrów przyjęła rozporz?dzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. Zgodnie z tym rozporz?dzeniem w 2018 r. płaca minimalna będzie wynosić 2100 zł brutto (ok. 1530 zł netto), zaś stawka godzinowa wyniesie 13,70 zł.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Tax Newsletter wydanie specjalne nr 7

Dodatkowe koszty pracownicze. W dobie panującego stanu epidemii pracodawcy zmuszeni są do ponoszenia dodatkowych wydatków związanych z zapewnieniem...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP