Aktualności firm stowarzyszonych

Nadchodzi spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce

Uważamy, że w kolejnych kwartałach tempo wzrostu PKB nadal będzie osiągało relatywnie wysokie poziomy, jednak będzie się ono znajdować w łagodnym trendzie spadkowym. Tym samym prognozujemy, że dynamika PKB w Polsce w 2019 r. wyniesie 4,4% r/r wobec 5,1% w 2018 r., a w 2020 r. obniży się do 3,5%. Głównym źródłem wzrostu gospodarczego w całym horyzoncie prognozy pozostanie spożycie prywatne.

Oceniamy, że rynek pracy osiągnął poziom równowagi. Dalszy nieznaczny spadek stopy bezrobocia będzie wynikał przede wszystkim ze wzrostu współczynnika aktywności zawodowej. W efekcie oczekujemy, że w 2019 r. stopa bezrobocia obniży się do 5,6% wobec 5,8% w 2018 r., a w 2020 r. spadnie do 5,5%.

W 2019 r. będziemy obserwowali dalsze narastanie presji płacowej, ze względu na utrzymujący się niedobór wykwalifikowanych pracowników przy jednoczesnym wyraźnie wolniejszym napływie imigrantów zarobkowych do Polski. Presja płacowa będzie natomiast ograniczana przez wejście w życie ustawy o Pracowniczych Programach Kapitałowych, procesy restrukturyzacyjne oraz zniesienie ograniczenia dla rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe począwszy od 2020 r. W konsekwencji oczekujemy, że nominalna dynamika wynagrodzeń nie zmieni się w 2019 r. w porównaniu do 2018 r. i wyniesie 7,2% r/r, a w 2020 r. obniży się do 7,0%.

Oczekujemy, że inflacja w 2019 r. zwiększy się do 2,4% r/r wobec 1,6% w 2018 r., a w 2020 r. obniży się do 2,3%. Wzrost inflacji w 2019 r. będzie efektem wyższej dynamiki cen żywności (efekt suszy oraz ASF w Chinach) oraz zwiększenia inflacji bazowej, podczas gdy przeciwny wpływ będzie miała niższa dynamika cen paliw. W 2020 r. w kierunku spadku inflacji będzie oddziaływać niższa dynamika cen żywności. Będzie on jednak ograniczany przez wyższą dynamikę cen nośników energii (por. MAKROmapa z 10.06.2019).

Prognozujemy, że stopy procentowe pozostaną na niezmienionym poziomie przynajmniej do końca 2020 r. Głównym argumentem na rzecz stabilizacji stóp procentowych w Polsce jest spowolnienie wzrostu gospodarczego na świecie i złagodzenie polityki pieniężnej przez EBC i FED.

Ze względu na pogorszenie perspektyw światowego wzrostu gospodarczego i zwiększenie awersji do ryzyka prognozujemy, że kurs EURPLN ukształtuje się na poziomie 4,32 na koniec br. i 4,27 na koniec 2020 r.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin