Analizy i badania

Nadchodzą zmiany w obowiązkach spółek względem Krajowego Rejestru Sądowego | News Flash

<p style="text-align: justify;"><strong>Zmiany przewidziane ustawą z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadzają </strong><strong>nowe obowiązki dla podmiotów zarejestrowanych w KRS. Wchodząca w życie nowelizacja stanowi kolejny krok w kierunku integracji rejestrów handlowych w ramach europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz informatyzacji obowiązków sprawozdawczych spółek. <br /></strong></p>

>

Nowela wprowadzana będzie stopniowo, pocz?wszy od 15 marca 2018 r., gdy wejdzie w życie większość przepisów, w tym dotycz?cych form składania sprawozdań finansowych, poprzez 1 października 2018 r. (elektroniczne sprawozdania finansowe) aż po 1 marca 2020 r.

Jakie będ? nowe obowi?zki?

1. E-sprawozdania

Podstawowa zmiana z punktu widzenia spółek zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze S?dowym dotyczyć będzie elektronicznej formy składania sprawozdań finansowych, w tym również skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania zarz?du z działalności i opinii biegłego rewidenta.

Dokumenty finansowe przesyłane będ? elektronicznie do repozytorium prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości. Złożenie dokumentów w elektronicznym repozytorium przez Internet zast?pi składanie dokumentów do KRS i Urzędu Skarbowego.

Złożenie elektroniczne będzie wymagać podpisu cyfrowego jednej z osób wchodz?cych w skład organu reprezentacji spółki kapitałowej lub wspólnika spółki osobowej. Zwracamy uwagę, że wymóg obejmować będzie pojedynczy podpis, nawet gdy umowa spółki wymaga reprezentacji ł?cznej.

Wymagania ustawy spełniać będ? następuj?ce formy podpisu cyfrowego:

  • kwalifikowany podpis elektroniczny – wymagaj?cy klucza sprzętowego, który w świetle prawa został zrównany z podpisem odręcznym.

Kwalifikowany podpis elektroniczny – procedura uzyskania podpisu wymaga potwierdzenia tożsamości osoby,
która ma się nim posługiwać, przez osobiste stawiennictwo w jednym z centrów autoryzacji w Polsce.

Koszt utrzymania certyfikatu to wydatek około 200 PLN netto rocznie, a koszt pocz?tkowy to około 250 PLN netto za pierwszy rok.

  • profil zaufany ePUAP – rozwi?zanie programistyczne ułatwiaj?ce potwierdzanie tożsamości w kontaktach z administracj? publiczn?.
Profil zaufany ePUAP – profil zaufany można stworzyć za pośrednictwem Internetu. Ostatni etap weryfikacji wymaga potwierdzenia

w urzędzie lub za pośrednictwem bankowego system elektronicznego.

Założenie i korzystanie z profilu zaufanego nie wymaga ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

Pragniemy zwrócić uwagę, że jedynie osoby, których numer PESEL ujawniono w KRS będ? mogły podpisywać dokumenty elektronicznie. W przypadku spółek, w których zarz?d składa się wył?cznie z niepolskich obywateli, konieczne będzie uzyskanie numeru PESEL przynajmniej dla jednego z członków zarz?du.

W pierwszym okresie zmian (pomiędzy 15 marca a 30 września 2018 r.) spółki będ? mogły składać skany sprawozdań finansowych poświadczone podpisem elektronicznym. Od 1 października 2018 r. sprawozdania trzeba będzie przygotowywać z zachowaniem struktury logicznej i formatu cyfrowego zgodnych z wymaganiami technicznymi określonymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

2. Dodatkowe obowi?zki informacyjne

Pocz?wszy od 15 marca 2018 r. wchodz? w życie nowe obowi?zki informacyjne. Obecnie spółki kapitałowe s? zobligowane do złożenia w rejestrze adresu korespondencyjnego członków zarz?du. Nowe przepisy znacz?co rozszerzaj? ten obowi?zek.

  • Wszystkie spółki (w tym też osobowe) będ? obowi?zane wskazać adresy korespondencyjne osób je reprezentuj?cych, czyli też np. wspólników spółek osobowych, członków zarz?du, prokurentów, likwidatorów oraz uaktualniać listę adresow? w terminie 7 dni od jakiejkolwiek zmiany danych.
  • W przypadku wskazania adresu poza UE, osoby reprezentuj?ce będ? zobowi?zane ustanowić pełnomocnika do doręczeń z adresem na terenie Polski i podać adres pełnomocnika we wniosku.
  • Obowi?zek podania adresu korespondencyjnego będzie obejmował również wskazanie adresów członków organów lub osób uprawnionych do powoływania członków   zarz?du zarejestrowanej spółki kapitałowej.

Przykładowo:

Polska Spółka z o.o. ma 2 udziałowców. Jednym jest obywatel amerykański (Osoba A) drugim jest niemiecka Spółka GmbH
reprezentowana przez dwuosobowy zarz?d (Osoby B i C).

Polska spółka musi wskazać imię i nazwisko Osoby A jej adres korespondencyjny, w przypadku adresu poza UE,
również polski adres pełnomocnika do doręczeń oraz imiona i nazwiska osób B i C
wraz ze wskazaniem adresów w UE (zakładaj?c, że s? to osoby zamieszkuj?ce w UE).

Powyższego obowi?zku należy dopełnić wraz z najbliższym wnioskiem do KRS, ale nie później niż w terminie 18 miesięcy od wejścia w życie przepisu.

W przypadku, gdyby potrzebowali Państwo wsparcia albo doradztwa w zakresie podpisu elektronicznego, uzyskiwania numeru PESEL lub wypełnienia obowi?zków informacyjnych prosimy o skontaktowanie się z nami.

  

KONTAKT

Krzysztof Witaszewski
Legal Associate
Tel: +48 223 132 950
E-mail: poland(@)accace.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19