Analizy i badania

Nabór wniosków na wdrożenie nowej technologii w MŚP

<p><span><span>Przedsiębiorcy zamierzający wdrożyć nową technologię mogą pozyskać na ten cel kredyt technologiczny i po spełnieniu przewidzianych w programie warunk&oacute;w, mogą zostać zwolnieni ze spłaty części kredytu.</span></span></p>

>

Przedsiębiorcy zamierzaj?cy wdrożyć now? technologię mog? pozyskać na ten cel kredyt technologiczny i po spełnieniu przewidzianych w programie warunków, mog? zostać zwolnieni ze spłaty części kredytu.

W dniu 6 grudnia br. rozpocznie się nabór wniosków w ramach działania 4.3 POIG Kredyt technologiczny. Nabór wniosków o wypłatę premii technologicznej, tak jak dotychczas, będzie odbywał się w trybie ci?głym. Budżet naboru to 250 mln PLN. Następny nabór wniosków w ramach działania planowany jest na drugi kwartał 2012 roku.

Przedmiot dofinansowania

Dofinansowaniu w ramach tego działania podlegać będ? inwestycje technologiczne polegaj?ce na:
• zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacz?co ulepszonych towarów, procesów lub usług,
• wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacz?co ulepszonych towarów, procesów lub usług.

Jako now? technologię należy rozumieć technologię w postaci prawa własności przemysłowej, usługi badawczo-rozwojowej lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacz?co ulepszonych towarów, procesów lub usług i nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat. Weryfikacja innowacyjności następuje przez jednostkę naukow?, centrum badawczo-rozwojowe lub stowarzyszenie naukowo-techniczne o zasięgu ogólnopolskim.

Zasady dofinansowania

Dofinansowanie w formie premii technologicznej wypłacane jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego po zakończeniu inwestycji technologicznej finansowanej za pomoc? kredytu technologicznego. Premia technologiczna stanowi częściow? spłatę rat kapitału kredytu zaci?gniętego przez przedsiębiorcę w banku komercyjnym i przelewana jest bezpośrednio na rachunek banku kredytuj?cego. O udzielenie kredytu technologicznego w wysokości do 75 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji może ubiegać się mikro, mały lub średni przedsiębiorca posiadaj?cy zdolność kredytow?.

Wysokość dofinansowania w formie premii technologicznej:
• do 4 mln PLN,
• od 40 do 70 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej, w zależności
od wielkości przedsiębiorstwa oraz miejsca lokalizacji inwestycji.

Koszty kwalifikowane
Kosztami kwalifikuj?cymi się do objęcia pomoc? publiczn? w ramach kredytu technologicznego s?:
• koszty zakupu lub dzierżawy gruntu lub prawa użytkowania wieczystego gruntu,
• koszty zakupu lub najmu budynku, budowli lub ich części,
• koszty zakupu lub wytworzenia środków trwałych innych niż wymienione powyżej,
• koszty zakupu robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części,
• koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Informacja przygotowana przez firmę KPMG

Jeśli chcesz pobrać informację kliknij tutaj >>>

---------------------------------------------------------------

Jak możemy pomóc?
Doradcy KPMG z grupy Grants & Incentives posiadaj? doświadczenie w doradztwie przy skutecznym wnioskowaniu o dofinansowanie projektu ze środków publicznych.
Chętnie przedstawimy Państwu dalsze informacje odnośnie warunków pozyskania pomocy publicznej, jak również:
• ocenimy Państwa działalność w szczególności pod k?tem możliwości pozyskania dofinansowania ze środków publicznych, w tym wyboru odpowiednich źródeł dofinansowania,
• doradzimy jak organizacyjnie i prawnie ukształtować działalność celem optymalizacji pozyskania dotacji,
• przygotujemy wniosek o finansowe wsparcie projektu,
• będziemy monitorować wniosek w trakcie procedury oceny,
• będziemy świadczyć pomoc w zakresie prawidłowego rozliczania i dokumentowania poniesionych kosztów, celem uzyskania ich refundacji, a także wprowadzenia odpowiednich zasad ich ewidencji księgowej i podatkowej.

Kontakt

Kiejstut Żagun
Director
Tel. : +48 22 528 10 07
Faks: +48 22 528 11 59
kzagun(@)kpmg.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin