Analizy i badania

Na terenie przedsiębiorstwa znajdują się elementy infrastruktury kolejowej? Warto przyjrzeć się opodatkowaniu nieruchomości

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><strong>Z końcem 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym, która ma wpływ na zmianę sposobu opodatkowania nieruchomości. W związku z tym, przedsiębiorstwa posiadające na swoim terenie elementy infrastruktury kolejowej powinny przyjrzeć się ich opodatkowaniu. Zmiany mogą oznaczać dla firm zarówno zmniejszenie, jak i zwiększenie obciążeń fiskalnych.</strong></span></span></p>

>

Celem nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym z 16 listopada 2016 r. jest dostosowanie polskich przepisów do norm unijnych, co ma służyć utworzeniu jednolitego europejskiego obszaru kolejowego. Co istotne, nowelizacja przyniosła nie tylko zmianę zasad, na podstawie których funkcjonuje transport kolejowy w Polsce, ale również w znacz?cy sposób wpłynęła na sposób opodatkowania nieruchomości kolejowych. Nowe zasady, w zakresie dotycz?cym opodatkowania nieruchomości, obowi?zuj? już od pocz?tku 2017 r. Na czym dokładnie polegaj? zmiany i co oznaczaj? one dla przedsiębiorstw? Wyjaśniaj? eksperci Ayming Polska.  

Nowa definicja „infrastruktury kolejowej”  

W ramach nowelizacji, w ustawie o transporcie kolejowym wprowadzono now? definicję „infrastruktury kolejowej”. Dotychczasowa ogólna definicja została zast?piona zamkniętym katalogiem obiektów, które uznawane s? za elementy infrastruktury kolejowej. Ta zmiana jest bardzo istotna, ponieważ od tego, czy dany obiekt można zaliczyć do „infrastruktury kolejowej”, zależy możliwość uzyskania zwolnienia z podatku od nieruchomości.  

Objęcie zwolnieniem budynków wchodz?cych w skład infrastruktury kolejowej  

Do tej pory zwolnieniu z opodatkowania podlegały tylko budowle tworz?ce infrastrukturę kolejow? i zajęte pod nie grunty. Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym przyniosła zmianę w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, polegaj?c? na objęciu zwolnieniem podatkowym budynków, w których znajduj? się elementy infrastruktury kolejowej (zgodnie z now? definicj?). Oznacza to, że podatku nie trzeba płacić między innymi od dworców kolejowych oraz budynków, w których znajduj? się nastawnie, urz?dzenia zapewniaj?ce sygnalizację i ł?czność na trasie kolejowej czy urz?dzenia sterowania ruchem kolejowym.  

Zwolnienie podatkowe pod warunkiem udostępnienia infrastruktury kolejowej przewoźnikowi  

Po nowelizacji, warunkiem skorzystania ze zwolnienia podatkowego jest udostępnienie infrastruktury kolejowej przewoźnikowi. Do tej pory ze zwolnienia mógł skorzystać zarz?dca infrastruktury kolejowej, „który był zobowi?zany do jej udostępniania”. To sformułowanie było źródłem w?tpliwości interpretacyjnych. Po nowelizacji przepis stał się jednoznaczny - jednak ograniczył możliwość skorzystania ze zwolnienia.  

- Dotychczasowe brzmienie przepisów powodowało, że w wyrokach s?dów administracyjnych pojawiały się dwie odmienne linie orzecznicze. Według pierwszej, korzystniejszej dla podatników, warunkiem skorzystania ze zwolnienia była sama gotowość udostępnienia infrastruktury kolejowej. Według drugiej, bardziej profiskalnej, zwolnieniu podlegała tylko faktycznie udostępniona infrastruktura. Jednak, w ramach nowelizacji, ustawodawca wyraźnie opowiedział się za rozwi?zaniem korzystniejszym dla fiskusa. Obecnie przedsiębiorca, który zarz?dza elementami infrastruktury kolejowej skorzysta ze zwolnienia podatkowego tylko, jeśli rzeczywiście udostępni j? przewoźnikowi kolejowemu. Może zdarzyć się, że przewoźnik kolejowy nie będzie zainteresowany wykorzystaniem takiej infrastruktury. Wtedy będziemy mieli do czynienia z sytuacj?, w której to czynnik ekonomiczny decyduje o obci?żeniu przedsiębiorstwa podatkiem od nieudostępnionej infrastruktury kolejowej –komentuje Przemysław Smoczyński, Konsultant w Dziale Podatków i Opłat Lokalnych w Ayming Polska.  

Nowe pojęcia i punkty sporne  

W ustawie o transporcie kolejowym wprowadzono szereg nowych pojęć, które choć nie odnosz? się bezpośrednio do kwestii fiskalnych, mog? mieć znacz?cy wpływ na sposób opodatkowania nieruchomości kolejowych. Szczególne znaczenie ma pojawienie się takich pojęć, jak „infrastruktura prywatna” (wykorzystywana wył?cznie do realizacji własnych potrzeb właściciela lub zarz?dcy infrastruktury - innych niż przewóz osób) oraz „infrastruktura nieczynna” (na której zarz?dca infrastruktury nie dopuścił ruchu kolejowego). Elementy infrastruktury prywatnej lub nieczynnej nie mog? zostać udostępnione przewoźnikowi kolejowemu, co oznacza, że nie będ? podlegały zwolnieniu podatkowemu. Trzecim ważnym pojęciem jest „infrastruktura usługowa” (obiekt budowlany wraz z gruntem, na którym jest usytuowany, oraz instalacjami i urz?dzeniami, przeznaczony w całości lub w części do świadczenia usług) – jednak, nie jest do końca jasne, czy stanowi ona rodzaj infrastruktury kolejowej, czy jest zupełnie odrębnym pojęciem.  

- Od rozstrzygnięcia, w jaki sposób należy rozumieć „infrastrukturę usługow?”, może zależeć zakres zwolnienia podatkowego. Szczególnie istotne może być to dla jednostek zarz?dzaj?cych terminalami towarowymi czy obiektami zaplecza technicznego, które umożliwiaj? prawidłowe prowadzenie ruchu kolejowego. Temat ten podejmowano w czasie konsultacji społecznych, które miały miejsce w ramach procesu legislacyjnego. Ustawodawca nie zdecydował się jednak na doprecyzowanie tej kwestii, co może skutkować sporami pomiędzy podatnikami a  organami podatkowymi – podsumowuje Przemysław Smoczyński, Konsultant w Dziale Podatków i Opłat Lokalnych w Ayming Polska.  

Choć nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym nie dotyczyła wprost ustawy podatkowej, już teraz widać jej wpływ na sposób opodatkowania nieruchomości. W zwi?zku z tym, przedsiębiorcy posiadaj?cy na terenie swoich zakładów elementy infrastruktury kolejowej powinni na nowo przeanalizować sposób ich opodatkowania. W zależności od indywidualnej sytuacji, wprowadzone zmiany mog? spowodować zarówno zmniejszenie, jak i  zwiększenie obci?żeń podatkowych. Dokładne określenie skutków nowelizacji wymaga wnikliwego przeanalizowania indywidualnej sytuacji przedsiębiorstwa oraz skonfrontowania nowych przepisów kolejowych z regulacjami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.  

***  

Ayming to międzynarodowa grupa doradcza, powstała z poł?czenia Alma Consulting Group i Lowendalmasaï, świadcz?ca usługi Business Performance Consulting w 16 krajach w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Ayming Polska wspiera przedsiębiorstwa w uzyskiwaniu oszczędności i zwiększaniu wyników organizacji, oferuj?c profesjonalne doradztwo strategiczne i operacyjne w zakresie: podatków i opłat, obszaru ubezpieczeń społecznych i środowiska pracy, produktów energetycznych, zakupów oraz dotacji i ulg B+R. Więcej: www.ayming.pl  

Kontakt dla mediów:  

Paulina Wiśniewolska
PR & Marketing Manager
Tel.: +48 22  330 60 28,
Kom.: + 48 784 945 256
E-mail: pwisniewolska(@)ayming.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19