Analizy i badania

MŚP: im większa firma, tym częściej korzysta z leasingu

<p style="text-align: justify;">W związku z rosnącą liczbą inwestycji, w II kwartale br. co piąty przedsiębiorca z sektora MŚP oczekiwał, że będzie więcej korzystać z finansowania zewnętrznego – wynika z „Barometru EFL[1]”. Najpopularniejszym instrumentem finansowym, podobnie jak w poprzednim kwartale, pozostaje leasing – wybiera go 58% firm. Biorąc pod lupę branże, z leasingu najchętniej korzystają firmy budowlane (73,8%), transportowe (73,8%) i produkcyjne (73%).</p>

>

Podstawowym źródłem finansowania inwestycji zarówno w mikro, małych jak i średnich firmach pozostaj? niezmiennie środki własne. Korzysta z nich 9 na 10 zapytanych przedsiębiorstw. Bior?c pod uwagę zewnętrzne wsparcie, po raz kolejny leasing dominuje nad kredytem bankowym (58,1% vs. 54,4%). Co szósta firma korzysta z ubezpieczenia majtku firmy (17,4%), a co dziesi?ta z faktoringu.

Najmniejsze firmy sięgaj? do portfeli, większe stawiaj? na leasing

Podobnie jak w poprzednich kwartałach, widać wyraźn? tendencję w korzystaniu z instrumentów finansowych spogl?daj?c na wielkość podmiotów. Im firma zatrudnia więcej pracowników, tym częściej korzysta z leasingu. Podczas gdy wśród mikro firm 45,5% zarz?dzaj?cych bazuje na leasingu, to wśród małych ten odsetek wynosi 61,4%, a wśród średnich podmiotów aż 71,7% przedsiębiorców finansuje swoj? działalność leasingiem. Podobn? zależność mamy również w przypadku ubezpieczenia maj?tku oraz faktoringu.

Jak podkreśla Radosław Kuczyński, prezes EFL, takie wyniki z jednej strony koresponduj? z największym optymizmem wśród „średniaków” dotycz?cym planów inwestycyjnych w II kwartale br. –  Średnie przedsiębiorstwa najczęściej zgłaszali wzrost planowanych inwestycji, małe i mikro zdecydowanie mniej. Z drugiej zaś, w przypadku tych najmniejszych firm możemy mówić o mniejszej skłonności do ryzyka finansowego, czego konsekwencj? jest korzystanie przede wszystkim ze zgromadzonej gotówki  – podkreśla  Radosław Kuczyński, prezes EFL.

Firmy budowlane, transportowe i produkcyjne leasinguj? najczęściej

Na tle sześciu badanych branż, wyróżniaj? się trzy, których przedstawiciele najczęściej do finansowania swoich inwestycji wykorzystuj? leasing. S? to branża budowlana (73,8%), transportowa (73,8%) oraz produkcyjna (73%).Wyraźnie większe znaczenie środków własnych, a mniejsze leasingu i kredytu bankowego, widać natomiast w branży handlowej – aż 92,4% stawia na gotówkę, 49,2% na kredyt, a 48,3% na leasing. Z podobn? sytuacj? mamy do czynienia w usługach, gdzie tylko 46% stawia na kredyt, a 40,3% na leasing.  

https://secure.netpr.pl/#_ftnref1[1]„Barometr EFL”  jest syntetycznym wskaźnikiem informuj?cym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów zwi?zanych ze wzrostem sprzedaży i  produkcji, ekspansj? na nowe rynki i maksymalizacj? zysków, co jest zwi?zane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o  zakładanym kierunku zmian, które sprzyjaj? wzrostowi lub działaj? hamuj?co na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA., a jego wyniki s? publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W  badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się w dniach 4-10 maja 2017 r.

  ***

Europejski Fundusz Leasingowy SA  powstał w 1991 roku jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest części? Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie finansow? stabilność i bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. EFL konsekwentnie poszerza zakres rozwi?zań dla biznesu. Spółka oferuje szeroki pakiet produktów: leasing, pożyczkę, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i   faktoring. Od 25 lat współpracuje z najbardziej licz?cymi się producentami i dostawcami maszyn, urz?dzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Firmę wyróżniono m.in.  sześciokrotnie tytułem: Firmy Przyjaznej Klientowi i  pięciokrotnie Finansowej Marki Roku. Już ponad 290 tysięcy klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie. Więcej na:  www.efl.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Tax Newsletter wydanie specjalne nr 7

Dodatkowe koszty pracownicze. W dobie panującego stanu epidemii pracodawcy zmuszeni są do ponoszenia dodatkowych wydatków związanych z zapewnieniem...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP