Aktualności firm stowarzyszonych

Mobilność zrównoważona w konkursie ECO-MIASTO

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>Jak miasta dbają o rozwój systemu ekologicznej komunikacji miejskiej? Czy popularyzują i tworzą infrastrukturę dla samochodów elektrycznych? Czy tworzą strefy tempo 30? Czy korzystają z nowoczesnych systemów regulujących płynność ruchu w czasie rzeczywistym? Czy tworzą parkingi „Parkuj i Jedź” (P+R)? Na te i wiele innych pytań odpowiedzą samorządy miast, które wezmą udział w piątej edycji konkursu ECO-MIASTO w kategorii mobilność zrównoważona. W zeszłym roku laureatami w tej kategorii zostały Wrocław i Ostrów Wielkopolski. </strong></span></p>

>

Organizatorami projektu s? Ambasada Francji w Polsce oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa realizuj?ce w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska. ECO-MIASTO jest realizowane we współpracy z Renault Polska, SAUR Polska, Saint-Gobain, SUEZ Polska, ENGIE oraz Grup? EDF reprezentowan? przez EDF Polska, DK Energy i TIRU, a także Wspólnie – Fundacj? LafargeHolcim.

Obok mobilności zrównoważonej pozostałe kategorie projektu to gospodarka wodna, gospodarka odpadami, efektywność energetyczna budynków, systemy energetyczne oraz zieleń a powietrze. Po raz pierwszy jury oceni zieleń miejsk? w kształtowaniu klimatu miasta.

Konkurs dla miast jest jednym z filarów projektu ECO-MIASTO. W kategorii mobilność zrównoważona jury weźmie pod uwagę także działania samorz?dów na rzecz ograniczenia ruchu samochodowego w centrach miast, promowanie pojazdów ekologicznych, a także wspieranie „miękkiej” mobilności – zwiększanie liczby i  długości ścieżek rowerowych oraz tworzenie stref ruchu pieszego. W gospodarce wodnej miasta zostan? ocenione m. in. pod względem zaangażowania w ochronę ujęć wody oraz zmniejszania stanu ich zanieczyszczenia, działań na rzecz minimalizacji strat wody w  sieciach wodoci?gowych czy rozbudowy sieci wodnej. W następnej kategorii – gospodarka odpadami – wśród kryteriów oceny znajd? się m.in. inwestycje w systemy kanalizacyjne, rozwi?zania dotycz?ce zbiórki i  przetwarzania odpadów oraz projekty promuj?ce segregowanie odpadów wśród mieszkańców. Podczas dokonywania wyboru laureatów w kategorii efektywność energetyczna budynków kluczowe dla oceny będ? działania prowadzone na rzecz termomodernizacji budynków oraz wspierania budownictwa niskoenergetycznego, a także inwestycje samorz?dów w zmniejszanie strat energii w budynkach. W systemach energetycznych będ? brane pod uwagę dbałość o zwiększenie udziału energii odnawialnej w całkowitym bilansie energetycznym miasta, d?żenie do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego na danym terytorium oraz propagowanie dobrych praktyk wśród mieszkańców.

Zupełnie nowa kategoria w konkursie ECO-MIASTO to zieleń a powietrze. Jury oceni realizowane przez samorz?dy miast inicjatywy oraz dobre praktyki kształtowania zieleni miejskiej i zarz?dzania ni? na rzecz poprawy jakości powietrza, adaptacji do zmian klimatu, a  także inne działania pozytywnie wpływaj?ce na jakość życia mieszkańców.

ECO-MIASTO to jeden z największych projektów popularyzuj?cych ideę zrównoważonego rozwoju miast w Polsce. Celem projektu jest promowanie wymiany doświadczeń miedzy miastami oraz nagradzanie tych miast, które najlepiej realizuj? politykę zrównoważonego rozwoju.

Na projekt ECO-MIASTO składaj? się konkurs dla miast, projekt edukacyjny dla szkół oraz, od tego roku, ogólnopolska konferencja, która odbędzie się w Warszawie w  listopadzie 2017 roku.

Zmiany klimatyczne i zanieczyszczenie środowiska coraz częściej odczuwamy na co dzień. Wielokrotnie przekroczone normy zanieczyszczenia powietrza w wielu miastach Polski i  Europy s? tego najlepszym przykładem. Dzięki projektom takim jak ECO-MIASTO pokazujemy, że działania w ramach zrównoważonego rozwoju mog? przynosić wymierne korzyści i poprawiać jakość życia mieszkańców. Pokazujemy też, że polskie ośrodki miejskie mog? stać się przykładem dla innych w kwestii wdrażania dobrych praktyk. Szczyt klimatyczny ONZ, który odbędzie się w przyszłym roku w Katowicach będzie okazj?, aby omawiać te niezwykle ważne dla naszej przyszłości tematy w skali globalnej – mówi Pierre Lévy, Ambasador Francji w Polsce.

Konkurs ECO-MIASTO

W dotychczasowych edycjach konkursu ECO-MIASTO wzięło udział prawie sto miast. Organizatorzy otrzymali w sumie 169 formularzy zgłoszeniowych. 34 miasta zostały nagrodzone lub wyróżnione. W tym roku konkurs ECO-MIASTO rozpocznie się 10 lipca i  potrwa do 16 października 2017 r. Samorz?dy będ? mogły zgłaszać projekty w sześciu kategoriach: mobilność zrównoważona, gospodarka wodna, gospodarka odpadami, efektywność energetyczna budynków, systemy energetyczne oraz zieleń a powietrze.

W każdej kategorii przyznane zostan? dwie nagrody – jedna jest przeznaczona dla ośrodków z liczb? mieszkańców mniejsz? niż 100 tys., a drug? otrzyma miasto powyżej 100 tys. mieszkańców.

Aby wzi?ć udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej eco-miasto.pl. Uroczystość wręczenia nagród w konkursie będzie części? listopadowej konferencji ECO-MIASTO. Przyznawane s? one przez partnerów projektu w  poszczególnych kategoriach, przykładowo miasta nagrodzone w kategorii mobilność zrównoważona otrzymaj? samochód elektryczny Renault ZOE do testów na okres jednego miesi?ca.

W 2016 roku laureatami konkursu ECO-MIASTO zostały Kobyłka, Lublin, Ostrów Wielkopolski, Słupsk, Wrocław i Zabrze.

Konkurs dla szkół

W ramach projektu ECO-MIASTO odbędzie się druga edycja projektu edukacyjnego "Zakręceni w przestrzeni" organizowanego przez Wspólnie - Fundację LafargeHolcim.

Celem projektu jest zaangażowanie dzieci i młodzieży do czynnego udziału w projektowaniu i  tworzeniu przyjaznych miejsc, w których funkcjonuj? na co dzień, takich jak szkoła, biblioteka, dom kultury. Projekt ma pokazać młodym mieszkańcom miast i  miasteczek, że mog? oni wpływać na otaczaj?c? ich przestrzeń publiczn?, tak aby w  przyszłości byli obywatelami odpowiedzialnymi za tworzenie zrównoważonych miejsc. Konkurs przeznaczony dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych rozpocznie się we wrześniu i potrwa do października.

Nagrod? będ? granty na realizację wybranych projektów i udział w warsztatach architektonicznych, podczas których dzieci będ? mogły zaprojektować ekomiasto.

Dlaczego warto wzi?ć udział

Miasta uczestnicz?ce w konkursie ECO-MIASTO zyskuj? przede wszystkim możliwość promowania swoich działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Niesie to za sob? korzyści wizerunkowe zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i lokalnym. Równie istotne jest to, że ECO-MIASTO jest okazj? do wymiany doświadczeń między władzami miast, co może zaowocować naśladowaniem dobrych praktyk.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej www.eco-miasto.pl oraz w portalach Facebook i Twitter.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP