Analizy i badania

Milenialsi finansują swoje firmy głównie z własnych oszczędności. Nie omijają jednak wsparcia z instytucji finansowych i UE

<p style="text-align: justify;">Najczęściej wybieranym przez milenialsów źródłem środków finansowych na założenie firmy były własne oszczędności – tak wskazała ponad połowa przedsiębiorczych „Igreków” (52 proc.). Co ciekawe, wśród najmłodszych szefów do 24 r.ż. ten odsetek wyniósł aż 94 proc. 4 na 10 milenialsów wzięło w tym celu pożyczkę z banku, a co czwarty zapożyczył się u rodziny lub znajomych – wynika z raportu EFL „Milenialsi w MŚP. Pod lupą”. W tym kontekście słabo prezentuje się publiczne wsparcie finansowe – tylko co dziesiąty milenials skorzystał z dotacji z Urzędu Pracy lub rządowego dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej.</p>

>

- Gdybyśmy kilkanaście lat temu zapytali studentów lub wchodz?cych na rynek pracy absolwentów, kto z nich myśli o założeniu własnej firmy, z pewności? zobaczylibyśmy zaledwie kilka podniesionych r?k. Dziś mamy do czynienia z zupełnie odwrotn? sytuacj? – zdecydowana większość młodych osób marzy o swoim biznesie. Na tak diametraln? zmianę postaw ma wpływ, poza zmian? pokoleniow?, rozwój społeczno-gospodarczy naszego kraju. Pomysł na firmę to jedno, ale w zdecydowanej większości przypadków, konieczne s? jeszcze środki do jego sfinansowania. Od kilku lat młode osoby mog? liczyć na wsparcie ze strony instytucji finansowych, zarówno banków, firm leasingowych jak i ubezpieczycieli. Z myśl? o najmłodszych przedsiębiorcach przygotowywane s? specjalne oferty, dzięki którym założenie i prowadzenie działalności jest dużo łatwiejsze. Ponadto, na wyci?gnięcie ręki s? fundusze publiczne, m.in. w Urzędach Pracy, środki unijne czy wsparcie Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości – mówi  Radosław Woźniak, wiceprezes EFL S.A.

Założenie firmy było przez większość przedsiębiorców z pokolenia Y finansowane z własnych oszczędności – twierdzi tak 52 proc. respondentów. Relatywnie często jako źródło finansowania wskazywano również pożyczkę z banku – 41 proc. oraz pożyczkę od rodziny lub przyjaciół – 29 proc. Najrzadziej milenialsi korzystaj? z finansowania społecznościowego oraz funduszy typu seed capital, venture capital – każda z tych odpowiedzi nie uzyskała nawet 1 proc. wskazań.

Milenialsi chętniej sięgaj? po zewnętrzne finansowanie niż starsi przedsiębiorcy

Jeśli przyjmiemy, że założenie firmy jest inwestycj? (bo wymaga w najtańszej opcji w przypadku usług zakupu komputera z oprogramowaniem oraz kopiarki ze skanerem, a w przypadku produkcji także maszyn i urz?dzeń), warto porównać te wyniki z odpowiedziami o źródło finansowania inwestycji przez przedsiębiorców z sektora MŚP. Z tego porównania wynika, że milenialsi s? bardziej świadomi możliwości uzyskania zewnętrznego finansowania niż przedsiębiorcy z sektora MŚP ogółem. Z własnych oszczędności skorzystało nieco ponad 50 proc. „igreków", podczas gdy generalnie 80 proc. MŚP inwestuje ze swoich pieniędzy (raport EFL z 2016 roku „Inwestycje w MŚP. Pod Lup?”). W pokoleniu Y przynajmniej o około 10 p.p. przedsiębiorców więcej sięgnęło po kredyt bankowy. Znajomość i korzystanie z leasingu s? w obu grupach zbliżone. Zdecydowanie na korzyść milenialsów wypada stopień rozpoznania możliwości, jakie daj? środki z programów UE. Otrzymało je ponad 16 proc. z nich, podczas gdy w grupie inwestuj?cych MŚP ten odsetek jest 10-ktonie niższy (1,6 proc.).

Grupa milenialsów wewnętrznie zróżnicowana

Bior?c pod uwagę wiek przedsiębiorczego milenialsa, w każdej z badanych grup najczęściej przywoływanym źródłem środków na założenie firmy były „własne oszczędności”. Warto jednak zwrócić uwagę, że w grupie respondentów do 24 lat odsetek wskazań był najwyższy i wyniósł aż 94 proc. W grupie starszych „Igreków”, powyżej 31 lat, z własnych środków skorzystało „tylko” 46 proc. zapytanych. Duż? różnicę wskazań widać również w odniesieniu do „pożyczki z banku”, na któr? zdecydowało się 56 proc. najmłodszych badanych milenialsów, najstarszych zaś jedna czwarta. Najmłodsi milenialsi natomiast rzadziej niż starsi koledzy korzystali z leasingu.

Najbardziej wiarygodna jest rodzina

Najczęściej wskazywanym źródłem informacji na temat możliwości finansowania s? rodzina i znajomi – 41 proc. oraz przedstawiciele instytucji finansowych – 32 proc., co wskazuje na wci?ż ogromn? siłę marketingu szeptanego, a także nawi?zania i utrzymywania bezpośrednich kontaktów pracownika instytucji finansowej z klientem. Co czwarty milenials uzyskał informacje z reklam, a co pi?ty z programów lub artykułów poradnikowych.

Bior?c pod uwagę wiek milenialsa, przedstawiciele najmłodszej grupy w zdecydowanej większości deklaruj? korzystanie z różnych form i źródeł informacji na temat ofert instytucji finansowych. Wyj?tkiem s? „reklamy w telewizji, radiu, prasie, internecie i bilbordów”, na które wskazało jedynie 13 proc. osób do 24. roku życia, podczas gdy w grupie osób od 25 do 30 lat ten odsetek wyniósł 34 proc., a wśród przedsiębiorców powyżej 31 lat – 25 proc.

Wśród czynników zachęcaj?cych do korzystania z usług instytucji finansowej oferuj?cej wsparcie dla MŚP, milenialsi najczęściej wskazywali na konkurencyjne warunki, np. niskie oprocentowanie – 55 proc., wiarygodność instytucji oraz kompleksowe doradztwo – po 54 proc. Relatywnie najmniej istotne okazały się dostępność lokalizacyjna placówki instytucji i reklama – po 44 proc. wskazań.

Więcej informacji:  
http://media.efl.pl/__system/resource/11/1510819538958/static/reports/2017/01/index.html#page=1

Siódmy raz pod lup?

Raport „Milenialsi w MŚP. Pod lup?”  jest siódmym z kolei opracowaniem z serii „Pod lup?”. Pierwszy charakteryzował kondycję mikro-, małych i średnich firm w Polsce („MŚP pod lup?”, 2011), drugi poświęcony był sytuacji gospodarstw rolnych w Polsce („Agro pod lup?”, 2012). Trzecie opracowanie analizowało finansowe aspekty prowadzenia działalności transportowej w Polsce („Transport pod lup?”, 2013), czwarte – wsparcie młodych na rynku pracy („Młodzi na rynku pracy. Pod lup?”, 2014), pi?te – innowacje („Innowacje w MŚP. Pod lup?”, 2015). Natomiast ubiegłoroczny, szósty, przedstawiał inwestycje prowadzone przez MŚP w Polsce („Inwestycje w MŚP. Pod lup?”, 2016).

Raport, oparty m.in. na badaniach firm, w szerszym kontekście odpowiada na pytanie o specyfikę milenialsów jako przedsiębiorców z obszaru MŚP, także w zestawieniu z obrazem poprzedniego pokolenia X. Opiera się na badaniach zleconych przez EFL S.A. niezależnemu podmiotowi (Ecorys Polska), rozbudowanych o kontekst społeczno-ekonomiczny i psychologiczno-społeczny dotycz?cy procesów zwi?zanych ze zmian? pokoleniow? w polskiej gospodarce.

Pokolenie Y, czyli milenialsów, określaj? ramy czasowe, w których się urodzili. S? to lata 1980-2000.

Metodologia badania:

Badanie „Milenialsi w MŚP. Pod lup?” zostało zrealizowane przez Ecorys Polska na zlecenie EFL S.A. na reprezentatywnej grupie 500 firm z sektora MŚP prowadzonych przez milenialsów, dobranych w sposób losowo-kwotowy. Przebadano przedsiębiorców z pokolenia Y ze wszystkich województw z następuj?cych branż: budownictwo, handel, hotele i gastronomia, ICT, produkcja, rolnictwo i przetwórstwo, transport, usługi. 40 proc. stanowili mikroprzedsiębiorcy zatrudniaj?cy do 9 osób, tyle samo mali przedsiębiorcy zatrudniaj?cy do 49 osób, a 20 proc. średni przedsiębiorcy z maksimum 249 osobami na pokładzie.

Ogólnopolska próba uwzględnia zróżnicowanie ze względu na zatrudnienie, działalność i liczbę firm przypadaj?cych na województwo. Respondentami były osoby decyzyjne, odpowiedzialne za rozwój firmy (właściciel, wspólnik, prezes, dyrektor zarz?dzaj?cy, dyrektor finansowy, dyrektor ds. rozwoju, szef działu B+R, specjalista ds. inwestycji lub inne z wskazane jako odpowiedzialne za rozwój). Badanie wykonano metod? ilościow?, technik? CATI (wywiad telefoniczny) w lipcu i sierpniu 2017 roku.

***

Europejski Fundusz Leasingowy SA  powstał w 1991 roku, jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest części? Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie finansow? stabilność i  bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i  doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. EFL konsekwentnie poszerza zakres rozwi?zań dla biznesu. Spółka oferuje szeroki pakiet produktów: leasing, pożyczkę, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i faktoring. Od 1991 roku współpracuje z  najbardziej licz?cymi się producentami i dostawcami maszyn, urz?dzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Firmę wyróżniono m.in. sześciokrotnie tytułem: Firmy Przyjaznej Klientowi i pięciokrotnie Finansowej Marki Roku. Już ponad 297 tysięcy klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie. Więcej na:  www.efl.pl.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP