Analizy i badania

Miękkie lądowanie chińskiego smoka

<p style="text-align: justify;">Dane z realnej sfery gospodarki oraz wyniki badań koniunktury napływające w ciągu ostatnich miesięcy wskazywały na spowolnienie wzrostu gospodarczego w Chinach. Istotną kwestią pozostaje odpowiedź na pytanie czy spowolnienie w Chinach będzie miało łagodny przebieg (tzw. „miękkie lądowanie”), czy też nastąpi gwałtowne załamanie wzrostu gospodarczego.</p>

>

Dane o PKB za I kw. potwierdziły tendencje sygnalizowane przez indeksy koniunktury i wskazały na spowolnienie wzrostu gospodarczego do 7,0% r/r z 7,3% w IV kw. ub. r., co było jednocześnie najniższym rocznym tempem wzrostu od I kw. 2009 r. Struktura wzrostu PKB nie jest jeszcze znana, jednak można wnioskować, że spowolnienie w Chinach miało szeroki zakres. Przeciętna dynamika sprzedaży detalicznej w okresie styczeń-marzec obniżyła się do 10,5% r/r wobec 11,7% w IV kw. ub. r., a dynamika inwestycji w aglomeracjach miejskich zmniejszyła się do 13,7% z 15,8%. Sygnalizuje to, że źródłem spowolnienia był zarówno wolniejszy wzrost inwestycji, jak i konsumpcji. Z kolei w I kw. nast?piły spadek nominalnej dynamiki importu (do -17,7% r/r z -1,5% w IV kw. ub. r.) i jednoczesne zwiększenie dynamiki eksportu do 10,0% r/r z 8,7%). Odczyty te sugeruj?, że w I kw. wkład eksportu netto był jedynym czynnikiem dynamizuj?cym wzrost PKB.

Skala spowolnienia wzrostu gospodarczego jest jeszcze bardziej wyraźna w przypadku sezonowo wyrównanej kwartalnej dynamiki PKB – spadek do 1,3% wobec 1,5% w IV kw. Zakładaj?c, że w kolejnych kwartałach br. tempo wzrostu gospodarczego utrzymałoby się na niezmienionym poziomie, PKB Chin w 2015 r. zwiększyłby się o 5,3% wobec 7,4% w 2014 r. Oznacza to znacz?ce przestrzelenie w dół celu dla tempa wzrostu PKB ustalonego przez rz?d (7,0%). Dlatego uważamy, że władze zdecyduj? się na jednoczesne rozluźnienie polityki fiskalnej i pieniężnej w celu niedopuszczenia do silnego spowolnienia wzrostu gospodarczego.

W ubiegłym tygodniu premier Chin, Li Keqiang powiedział, że gospodarka znajduje się obecnie w trudnej sytuacji – „czasie przekształcenia” – gdy „tradycyjne silniki wzrostu” osłabły, a jednocześnie nowe źródła wzrostu nie generuj? jeszcze wystarczaj?cego ożywienia. Ponadto zwrócił uwagę na rosn?ce nierównowagi pomiędzy tempem rozwoju w różnych regionach kraju. Premier dodał, że planuje zmniejszać te nierównowagi oraz oddziaływać w kierunku przyspieszenia wzrostu gospodarczego poprzez zastosowanie różnorodnych instrumentów polityki fiskalnej i gospodarczej. Wśród takich narzędzi wymienił on wsparcie nowoczesnych gałęzi przemysłu i usług poprzez ulgi podatkowe oraz zwiększenie elastyczności rynków (zmniejszenie regulacji). Dodatkowo planowane s? również zwiększenie inwestycji publicznych oraz (bliżej niesprecyzowane) reformy w przemyśle. Oczekujemy, że rozluźnienie polityki fiskalnej spowoduje wzrost deficytu finansów publicznych w relacji do PKB z 3,1% w 2014 r. do 4,1% w 2015 r.

Naszym zdaniem wsparcie ze strony rz?du nie ograniczy się jedynie do luzowania polityki fiskalnej. Ostatnie wypowiedzi Z. Xiaochuan, prezesa Ludowego Banku Chin (LBC) wskazuj? na zmianę nastawienia przedstawicieli banku centralnego na bardziej gołębie. W ostatnim czasie zaznaczył on, że LBC powinien uważnie obserwować ryzyko deflacji oraz dodał, że wci?ż istnieje przestrzeń do dalszego łagodzenia polityki pieniężnej w Chinach. Uważamy, że odnotowany w I kw. ujemny deflator PKB wskazuj?cy na nasilenie tendencji deflacyjnych oraz maj?ce szeroki zakres spowolnienie wzrostu gospodarczego skłoni? LBC do dalszego złagodzenia polityki pieniężnej w br. Nasz scenariusz bazowy zakłada dwie obniżki stopy rezerwy obowi?zkowej po 50 pb w II kw. i III kw. oraz obniżkę benchmarkowych stóp procentowych (depozytowej i kredytowej) o 25 pb w II kw. Poprzez rozluźnienie polityki pieniężnej PBoC chce, w wyniku zwiększenia akcji kredytowej, pobudzić popyt krajowy (bez preferencji wybranych segmentów kredytu) przy jednoczesnej akceptacji negatywnych konsekwencji płyn?cych z takiego działania (np. dalsze pompowanie bańki na rynku nieruchomości).

Jednoczesne rozluźnienie polityki fiskalnej i pieniężnej w najbliższych miesi?cach przyczyni się naszym zdaniem do nieznacznego przyspieszenia wzrostu gospodarczego w kolejnych kwartałach br. Prognozujemy, że w całym 2015 r. tempo wzrostu gospodarczego wyniesie średniorocznie 7,1%. Tym samym spowolnienie w Chinach będzie miało łagodny przebieg. Oczekujemy, że w 2016 r. nast?pi „miękkie l?dowanie” gospodarki chińskiej – dynamika PKB zmniejszy się do 6,9% (por. wykres). Brak gwałtownego załamania wzrostu gospodarczego będzie miał pośrednio umiarkowanie pozytywny wpływ na postępuj?ce ożywienie w Polsce. Od dynamiki PKB w Chinach zależy bowiem sytuacja gospodarcza głównych partnerów handlowych Polski (w tym Niemiec). Jednocześnie uważamy, że głoszona w ci?gu ostatnich kwartałów przez rz?d planowana zmiana modelu gospodarczego w Chinach (odejście od inwestycji w kierunku konsumpcji jako głównego czynnika wzrostu) nie zakończy się powodzeniem. Uważamy, że w latach 2015-2016 struktura wzrostu PKB nie ulegnie wyraźnym zmianom.

W ocenie wpływu warunków makroekonomicznych w Chinach na sytuację w Polsce trzeba uwzględnić kształtowanie się kursu złotego względem juana. Kurs PLNCNY jest wypadkow? dwóch czynników: polityki kursowej LBC (maj?cej wpływ na kurs USDCNY) oraz kształtowania się kursu USDPLN. Oczekujemy, że ze względu na obserwowane lekkie spowolnienie wzrostu gospodarczego i spodziewane łagodzenie polityki pieniężnej przez LBC kurs USDCNY wzrośnie z obecnego poziomu 6,20 do 6,30 na koniec czerwca br. i ustabilizuje się na takim poziomie do końca III kw. br. Następnie, zakładaj?c stabilizację tempa wzrostu gospodarczego w Chinach oczekujemy lekkiego umocnienia juana z zasięgiem 6,05 za dolara na koniec 2016 r. Bior?c pod uwagę nasz? prognozę kursu USDPLN (por. tabela kwartalna) prognozujemy umocnienie juana wobec złotego do końca br. (spadek kursu PLNCNY z obecnego poziomu 1,66 do 1,51 na koniec br.), a następnie ponowne jego osłabienie (kurs PLNCNY równy 1,66 na koniec 2016 r.), wynikaj?ce z silniejszej aprecjacji kursu złotego niż juana względem dolara.   

Chiny s? odbiorc? tylko 1,0% eksportu z Polski, więc „miękkie l?dowanie” gospodarki chińskiej będzie miało ograniczony wpływ na tempo wzrostu PKB w Polsce. Spowolnienie w Chinach może jednak w różnym stopniu wpłyn?ć na sytuację przedsiębiorstw eksportuj?cych swoje towary do Chin. Zarysowane przez nas powyżej zmiany w warunkach gospodarczych w Chinach będ? miały lekko negatywny wpływ na sytuację polskich przedsiębiorstw produkuj?cych na potrzeby chińskiego przemysłu. Będ? one jednocześnie neutralne dla firm eksportuj?cych towary konsumpcyjne i dobra pośrednie wykorzystywane przy ich produkcji. Jednocześnie oczekiwane przez nas lekkie umocnienie juana wobec złotego będzie zwiększało opłacalność polskiego eksportu w br., podczas gdy w 2016 r. wzrost kursu PLNCNY nieznacznie pogorszy jego konkurencyjność.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Zalety restrukturyzacji

Pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwo może uniknąć upadłości, gdy jego zarząd zdecyduje się na otwarcie postępowania...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP