Podsumowanie wydarzeń

''Mediacje - nowa jakość w biznesie'' tematem marcowego Rendez-Vous Biznesu

<p style="text-align: justify;">Na marcowym Rendez-Vous Biznesu CCIFP, które odbyło się tradycyjnie w pierwszy wtorek miesiąca, 3 marca 2015 r. w warszawskim hotelu Golden Tulip, miała miejsce debata na temat mediacji pomiędzy Mariuszem Haładyjem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki i Eweliną Stobiecką, koordynatorem Międzynarodowego Centrum Mediacji. W spotkaniu uczestniczyło ponad 70 przedstawicieli firm stowarzyszonych we Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej.</p>

>

Na samym pocz?tku debaty, Ewelina Stobiecka podkreśliła, iż mediacje gospodarcze s? alternatywn?, wobec postępowania s?dowego i arbitrażowego, metod? rozwi?zywania sporów między przedsiębiorcami. Mediacja, jako instytucja prawna, zaistniała w polskim prawie dopiero w 2005 r., podczas gdy w niektórych krajach świata zaczęła skutecznie funkcjonować już dużo wcześniej. Jakie s? konkretnie jej zalety? Mediacja daje możliwość uporania się ze sporem w biznesie zdecydowanie szybciej, niż tradycyjne postępowanie s?dowe. Według statystyk Banku Światowego, tradycyjne postępowanie s?dowe trwa średnio około 540 dni, do których trzeba dodać również czas egzekucji, czyli około 140 dni. W mediacji natomiast porozumienie uzyskać można nawet w kilka do kilkunastu tygodni. W ten sposób zaoszczędzić można zarówno czas, jak i pieni?dze.

Mariusz Haładyj podkreslił natomiast, że mediacje pozwalaj? na utrzymanie dobrej, b?dź neutralnej relacji między kontrahentami. Jest to wartość, o której w biznesie trzeba pamiętać. Stracić kontrahenta, a co za tym idzie czas, w którym nie prowadzi się działalności gospodarczej, przelicza się na poważne straty. Ważn? zalet? mediacji jest to, że pozwala ona na rozmowę. Strony mniej skupiaj? się na własnej korzyści, czy wygranej za wszelk? cenę, ale bardziej na rozwi?zaniu sporu w sposób konstruktywny, na znalezieniu wspólnego porozumienia. Ministerstwo Gospodarki szacuje, że straty zwi?zane z kosztami sporów s?dowych, które ponosi polska gospodarka w skali roku mog? wynieść nawet do kilkudziesięciu miliardów złotych. Mediacja co prawda nie redukuje kosztów do zera, ale jest zdecydowanie tańsza.

Mariusz Haładyj podkreśla, iż sygnał o potrzebie rozwoju instytucji mediacji i nadania większej dynamiki w promowaniu tej metody, docierał również ze strony przedsiębiorców. Monika Constant Dyrektor Generalna CCIFP moderuj?ca debatę, dopytywała o wpływ mediacji na rozwój usług prawniczych. Biznes prawniczy rośnie wraz ze wzrostem przedsiębiorstw, którym doradza. Jeśli relacje biznesowe zrywaj? się, a działalność gospodarcza upada, doradca prawny również tym samym traci klientów. Na końcu rozprawy s?dowej mamy często do czynienia ze zjawiskiem klienta zadowolonego i sfrustrowanego jednocześnie. Radość z wygranej ł?czy się z frustracj? po utracie kontrahenta. Przedsiębiorcy często myśl? tylko o tym, by jak najszybciej usun?ć się z danego tego rynku, brak im chęci do powrotu do interesów.

Pytana o konkretny koszt mediacji, Ewelina Stobiecka zaznacza, że Międzynarodowe Centrum Mediacji zajmuje się mediacj? prywatn?. Najczęściej odbywa się to tak, że sędzia, w trakcie trwania procesu, kieruje strony do mediacji. Istniej? ośrodki mediacyjne, do których można się zgłaszać przed rozpoczęciem postępowania, wtedy samo przyst?pienie ł?czy się z kosztem około tysi?ca kilkuset złotych, do których dodać trzeba koszt sesji mediacyjnych. S? one jednak zdecydowanie niższe, niż koszty prawnika wygenerowane przez proces s?dowy. Według wewnętrznych badań, które MCM prowadzi na bazie własnych doświadczeń i których wyniki potwierdzaj? się z danymi pochodz?cymi od brytyjskich ośrodków mediacyjnych, postępowanie s?dowe generuje 23% wartości przedmiotu sporu, natomiast mediacja zaledwie 5 do 7%.

Dlaczego zatem to rozwi?zanie nie jest wykorzystywane przez przedsiębiorców? Mariusz Haładyj, przytoczył przykład polskiego biznesmena prowadz?cego działalność w Kanadzie, który po dokonaniu bilansu zysków i strat ocenił, że skorzystanie z mediacji było optymalnym rozwi?zaniem. Nie odzyskał on całości należności, ale unikn?ł długoletniego procesu i niepewności zwi?zanej z niewypłacalności? dłużnika. W mediacji chodzi bowiem głównie o podejście stricte biznesowe.

Ministerstwo Gospodarki wykorzystuje aktualnie 3 ścieżki ku poprawie sytuacji instytucji mediacji w Polsce. Po pierwsze, chodzi o rozpoznanie sytuacji poprzez rozmowy z ekspertami i przedsiębiorcami, bilans istniej?cych instrumentów prawnych i analizie projektów nowych ustaw. Po drugie, dzięki spotkaniom z przedsiębiorcami, którzy użyli metody mediacji, a także poprzez przekazy z Ministerstwa Gospodarki i Sprawiedliwości, staraj? się uwiarygodnić instytucję mediacji. Nieufność przedsiębiorców wynika najczęściej z niskiej świadomości szczegółów dotycz?cych tej metody. Bardzo istotna jest więc kwestia zbudowania zaufania do tej instytucji. Nadal dla wielu przedsiębiorców jedyn? instancj? zdoln? do rozwi?zania sporu jest s?d. Mediacja to instytucja prywatna, pozasystemowa, dlatego trudniej się do niej przekonać, mimo że wynik mediacji ma wartość de facto wyroku s?dowego. Po trzecie, Ministerstwo Gospodarki stara się również upowszechniać mediację za pośrednictwem 6 centrów prowadzonych przez partnerów społecznych.

Ewelina Stobiecka podkreśla, iż niezbędna do rozpoczęcia mediacji jest przede wszystkim wola przedsiębiorców. Bywa tak, że zgłasza się tylko jedna ze stron sporu, przerzucaj?c na MCM komunikację z drug? stron?. Ciężko jest sobie wyobrazić, że obie strony konfliktu siadaj? spokojnie do mediacji, dlatego ogromna jest rola pełnomocników. Każdy prawnik powinien przedstawić klientowi wszystkie możliwości rozwi?zania sporu. Za skuteczności? mediacji przemawiaj? statystyki – 80% przypadków jest rozwi?zywanych pomyślnie. Jak zatem wybrać odpowiedniego mediatora? Ośrodki mediacji posiadaj? listy mediatorów specjalizuj?cych się w określonych dziedzinach. W profesjonalnych ośrodkach s? mediatorzy, którzy potrafi? w pełni poprowadzić proces, by uzyskać porozumienie. Oprócz twardych umiejętności zdobytych na szkoleniach, mediator musi także dysponować pakietem soft skills, czyli empatycznym podejściem do konfliktu, zrozumieniem otoczenia biznesowego. W MCM mediatorzy znaj? również kontekst kulturowy danego kraju oraz język obu stron konfliktu. W biznesie mediatorami mog? być prawnicy, albo przedsiębiorcy wyspecjalizowani w danej dziedzinie. Ważne jest to, że wybór mediatora zależy wył?cznie od stron, choć ośrodek służy oczywiście swoim doradztwem.

Monika Constant przypomniała, że MCM zostało utworzone w ubiegłym roku, dzięki współpracy Izb przemysłowo-handlowych w Polsce. Ewelina Stobiecka podkreśliła, że pojawił się już spór z elementem belgijskim, hiszpańskim oraz serbsko-polskim. Jeśli chodzi o sam wynik mediacji, strony wracaj? do s?du z wypracowan? wspólnie ugod?, wynegocjowan? z udziałem mediatora. Można j? następnie potwierdzić w s?dzie, nadaj?c jej klauzulę wykonalności. Taka ugoda staje się tytułem wykonawczym, który dokładnie tak samo jak wyrok s?du można egzekwować. Mariusz Haładyj podkreślił, że Ministerstwo Gospodarki stara się wzmacniać rolę s?du w przekierowywaniu na drogę mediacji, co uwiarygadnia tę instytucję.

Przedsiębiorcy często obawiaj? się, że brak rozwi?zania w procesie mediacji jeszcze bardziej wydłuży całe postępowanie. Trzeba jednak pamiętać, że w dużych miastach czas trwania procesu jest bardzo długi. Pozytywny wynik mediacji sprawia że nie ma już konieczności powrotu do dalszego postępowania s?dowego. Ważne, aby w proces promocji i upowszechniania mediacji wł?czały się różne podmioty: zarówno s?dy, jak i ministerstwa, ale także organizacje przedsiębiorców, takie jak CCIFP.

Po zakończeniu debaty odbyła się tradycyjnie część koktajlowo-networkingowa, podczas której uczestnicy mieli okazję swobodnie porozmawiać oraz nawi?zać kontakty biznesowe.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym gościom oraz hotelowi Golden Tulip.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Tax Newsletter wydanie specjalne nr 7

Dodatkowe koszty pracownicze. W dobie panującego stanu epidemii pracodawcy zmuszeni są do ponoszenia dodatkowych wydatków związanych z zapewnieniem...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP