Analizy i badania

Małe firmy potrzebują łatwiejszego dostępu do dodatkowego finansowania

<p style="text-align: justify;">Dla ponad 3/4 najmniejszych przedsiębiorców najważniejszym czynnikiem decydującym o sukcesie firmy jest dbałość o relacje z klientami. Aż 72 proc. uważa za konieczne pełne zaangażowanie w prowadzenie firmy, zaś w rozwijaniu biznesu najbardziej pomógłby im ułatwiony dostęp do dodatkowego finansowania – wynika z najnowszego badania przeprowadzonego na zlecenie BNP Paribas Banku Polska.</p>

>

Badanie przeprowadzone wiosn? tego roku przez Interaktywny Instytut Badań Rynkowych pokazało jakie s? najważniejsze czynniki rozwoju oraz przeszkody w budowaniu przez mikrofirmy sukcesu rynkowego. W badaniu wzięli udział przedsiębiorcy prowadz?cy jednoosobow? działalność gospodarcz? lub zatrudniaj?cy w swoich firmach do 9 osób. Aż 77 proc. ankietowanych za jeden z najistotniejszych czynników rozwoju uważa dbałość o relacje z klientami i podnoszenie jakości ich obsługi. 72 proc. badanych przyznało, że prowadzenie mikroprzedsiębiorstwa wymaga od właściciela pełnego zaangażowania. Niemal równie ważny okazał się dla małych firm pomysł na biznes – dla 68 proc. respondentów gwarantem sukcesu jest nisza rynkowa, na któr? trafiła firma. Natomiast 38 proc. małych przedsiębiorców uznało pracowników za istotnych w rozwoju firmy.

– Małe przedsiębiorstwa opieraj? swoj? pozycję rynkow? przede wszystkim na wytężonej pracy założyciela i konsekwentnym budowaniu bezpośrednich relacji z klientami. Bardzo wiele leży również w gestii banków. Pytani przez nas przedsiębiorcy bardzo jasno określili swoje oczekiwania: ponad połowa z nich chce usług i produktów dopasowanych do swoich potrzeb. Prawie tyle samo potrzebuje wsparcia w zakresie łatwego dostępu do finansowania swoich projektów. Prawie 40 proc. oczekuje nowoczesnych i sprawnych rozwi?zań w zakresie obsługi klienta. –mówi Piotr Makowski, dyrektor ds. Zarz?dzania Segmentem Małych Firm w BNP Paribas Banku Polska.

Największ? trudność, jak twierdz? najmniejsi przedsiębiorcy, stwarza im obniżenie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Takiej odpowiedzi udzieliła ponad połowa badanych firm. Niemal tyle samo, bo 51 proc. badanych, wskazało na bariery administracyjne i podatkowe. Dużym problemem okazały się także zatory płatnicze. Brak terminowej zapłaty od klientów jest poważn? uci?żliwości? dla 36 proc. pytanych firm.

W rozwinięciu biznesu najbardziej pomógłby małym firmom dostęp do dodatkowego finansowania na korzystnych warunkach (27 proc. badanych). Przedsiębiorcy podkreślaj? również potrzebę cyfryzacji i uproszczenia procedur w urzędach, instytucjach i bankach (25 proc.) oraz wsparcie w zakresie pozyskania partnerów biznesowych i budowania sieci kontaktów (24 proc.).

– Banki takie jak nasz, dla których małe firmy s? jednym z filarów działalności, staraj? się zrozumieć biznes klientów i tworzyć produkty oraz usługi najlepiej dostosowane do potrzeb i oczekiwań właścicieli firm. Taki jest również najnowszy kredyt gotówkowy dostępny w BNP Paribas Banku Polska, który oferujemy małym przedsiębiorstwom na dogodnych warunkach. – dodaje Piotr Makowski.

Kredyt gotówkowy dla firm przeznaczony jest na finansowanie bież?cej działalności przedsiębiorstwa. Pożyczka dostępna jest w wysokości nawet do 400 tys. zł, przy zmiennym oprocentowaniu z marż? już od 1,95 proc. (dotyczy kredytów od 150 tys. zł bez zabezpieczeń). Decyzja kredytowa podejmowana jest w 24 godziny, a finansowanie uruchamiane jest już w 48 godzin w całej kwocie na rachunku bież?cym. Spłata kredytu odbywa się w równych ratach kapitałowo-odsetkowych i jest realizowana automatycznie z rachunku bież?cego firmy. Niew?tpliw? zalet? kredytu jest brak konieczności rozliczania się z faktur. Produkt dostępny jest dla podmiotów prowadz?cych działalność co najmniej 24 miesi?ce i specjalistów wykonuj?cych wolny zawód przez co najmniej 12 miesięcy.

Więcej informacji na temat badania w video infografice.

Badanie na zlecenie BNP Paribas Banku Polska przeprowadzone zostało przez Interaktywny Instytut Badań Rynkowych metod? badania omnibusowego w dniach 8-14 kwietnia 2014 na reprezentatywnej próbie Polaków.

***

BNP Paribas Bank Polska SA należy do Grupy BNP Paribas (www.bnpparibas.com), wiod?cej europejskiej instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. BNP Paribas zatrudnia blisko 190 tys. osób w 78 krajach, w tym 145 tys. osób w Europie. Grupa prowadzi działalność w trzech kluczowych obszarach: Bankowość Detaliczna, Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna oraz usługi zarz?dzania aktywami i maj?tkiem (Investment Solutions). W Europie Grupa prowadzi działalność na 4 rynkach macierzystych (Belgia, Francja, Luksemburg, Włochy), jest także liderem w zakresie kredytów konsumenckich (BNP Paribas Personal Finance). Obszar bankowości detalicznej rozwija się dynamicznie w krajach basenu Morza Śródziemnego, w Turcji, Europie Wschodniej oraz w zachodniej części USA. W obszarach Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej oraz Investment Solutions, Grupa BNP Paribas plasuje się również na czołowych miejscach w Europie, posiada siln? pozycję w Ameryce Północnej i Południowej, a także notuje szybki rozwój swoich spółek w regionie Azji i Pacyfiku.

BNP Paribas Bank Polska SA jest bankiem uniwersalnym. Klientom indywidualnym oferuje produkty oszczędnościowo-inwestycyjne oraz kredytowe, klientom firmowym dostarcza rozwi?zania z zakresu finansowania działalności na rynku lokalnym oraz międzynarodowym.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin