Listopadowa projekcja NBP: inflacja nie osiągnie celu przed 2018 r.

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z naszymi oczekiwaniami (por. MAKROmapa z 2.11.2015) przewidywane w listopadowej  projekcji ścieżki inflacji i PKB w latach 2015-2017 zostały nieznacznie zrewidowane w dół wobec scenariusza przedstawionego w projekcji lipcowej.</p>

>

Zgodnie z listopadow? projekcj? – przygotowan? przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP – inflacja znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale -0,9 - -0,8% w 2015 r. (wobec -1,1 - -0,4% w projekcji lipcowej), 0,4-1,8% w 2016 r. (wobec 0,7-2,5%) oraz 0,4-2,5% w 2017 r. (wobec 0,5-2,6%). Oznacza to, że zgodnie z projekcj? w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja utrzyma się na poziomie znacz?co niższym od celu inflacyjnego RPP (2,5%) i nie osi?gnie tego celu przed 2018 r. Przestrzelenie celu inflacyjnego w dół nast?pi mimo stopniowego powrotu gospodarki do równowagi, do czego przyczyni się utrzymanie dynamiki PKB wyraźnie powyżej 3% w horyzoncie prognozy. Zgodnie z listopadow? projekcj? tempo wzrostu gospodarczego znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 2,9-3,9% w 2015 r. (wobec 3,0-4,3% w projekcji lipcowej), 2,3-4,3% w 2016 r. (wobec 2,3-4,5%) i 2,4-4,6% w 2017 r. (wobec 2,5-4,7%).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!