Podsumowanie wydarzeń

Księga Dobrych Praktyk CCIFP kolejnym krokiem wdrażania polityki ZERO WASTE we Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej

>

Od kilku  lat, dzięki takim działaniom CCIFP  jak m.in.  Barometr CSR w praktyce, Komitet  CSR,   Przewodnik Dobrych Praktyk CCIFP, społeczna odpowiedzialność biznesu  stała się wyróżnikiem francuskich firm działaj?cych w Polsce.

Jesieni? ubiegłego roku zdecydowaliśmy, że Francusko-Polska Izba Gospodarcza oprócz promocji działań CSR-owych swoich firm stowarzyszonych, sama podejmuje aktywne działania, aby stać się społecznie odpowiedzialn? organizacj?. Pierwsz? gałęzi? CSR-u, w której chcemy już dziś wprowadzić realne zmiany jest ochrona środowiska.

W październiku 2017, CCIFP przyst?piła do programu OFFICE For One Planet wdrażanego przez Little Greenfinity. Program ma na celu osi?gnięcie oszczędności finansowych poprzez optymalne korzystanie z zasobów naturalnych oraz urz?dzeń i artykułów biurowych oraz wdrażanie zachowań i kształtowanie postaw przyjaznych środowisku wśród pracowników i użytkowników biura CCIFP.

Politykę ZERO WASTE rozpoczęliśmy od przeprowadzenia audytu biura, następnie ekipa CCIFP brała udział w dwóch szkoleniach dotycz?cych optymalizacji wykorzystywania zasobów. Na bazie informacji zebranych podczas audytu i rozmów z pracownikami firma Little Greenfinity przygotowała Księgę Dobrych Praktyk CCIFP zawieraj?c? szereg zaleceń dla pracowników CCIFP.

Polityka ZERO WASTE to nie tylko mniejsze zużycie surowców, lepsze wykorzystanie zasobów, czy pro-ekologiczne rozwi?zania na rzecz naszej planety. S? to również spore oszczędności finansowe dla firmy, która zdecyduje się na prowadzenie konsekwentnych działań w tym obszarze.

Projekt ZERO WASTE jest pierwszym krokiem CCIFP, w kierunku stawania się organizacj? społecznie odpowiedzialn?. W przyszłości planowane s? kolejne inicjatywy w obszarze CSR.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19