Analizy i badania

Koniunktura w polskim przetwórstwie ponownie zaskoczyła

<p style="text-align: justify;">Wskaźnik koniunktury w przetwórstwie przemysłowym (PMI) zwiększył się w marcu do 53,8 pkt. wobec 52,8 pkt. w lutym, co było znacząco powyżej naszej prognozy (52,1 pkt.) i konsensusu rynkowego (52,6 pkt.). Poprawa nastrojów miała szeroki zakres -- wynikała z wzrostu czterech z pięciu jego składowych (dotyczących zatrudnienia, bieżącej produkcji, nowych zamówień i zapasów materiałów).</p>

>

Do poprawy wskaźnika PMI w największym stopniu (o 0,5 pkt.) przyczynił się wzrost składowej dotycz?cej zatrudnienia do najwyższego poziomu od marca 2015 r. (55,2 pkt. wobec 52,9 pkt. w lutym). Tym samym znalazła się ona już 32 miesi?c z rzędu powyżej granicy 50 pkt., oddzielaj?cej wzrost od spadku zatrudnienia. Był to najdłuższy, nieprzerwany okres zwiększenia zatrudnienia w historii badań. Stanowi to wsparcie dla naszej prognozy dynamiki zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w marcu (2,5% r/r – bez zmian w stosunku do listopada).  

Drugim głównym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku wzrostu indeksu PMI (o 0,4 pkt.) był wyższy subindeks dotycz?cy bież?cej produkcji (56,0 pkt. wobec 54,6 pkt. w lutym). Zwiększenie się tempa produkcji było wynikiem szybszego napływu nowych zamówień – zarówno zagranicznych, jak i krajowych. W świetle wyników badań koniunktury za granic?, szybszy wzrost zamówień eksportowych był spowodowany zarówno wyższym popytem ze strefy euro, jak i krajów spoza obszaru wspólnej waluty (zgodnie z opublikowanymi dziś danymi, Chiny odnotowały siln? poprawę nastrojów w marcu). Z kolei przyspieszenie wzrostu zamówień ogółem z 53,8 pkt. do 54,3 pkt. (najwyższy poziom od lipca 2015 r.) sygnalizuje utrzymuj?cy się szybki wzrost popytu krajowego mimo spodziewanego przez nas wyhamowania inwestycji publicznych i przedsiębiorstw w I kw. br. Pomimo zwiększenia subindeksu dotycz?cego bież?cej produkcji, negatywny wpływ efektu dni roboczych oraz wysokiej bazy sprzed roku będzie oddziaływał w kierunku ograniczenia wzrostu produkcji przemysłowej w marcu, co jest spójne z nasz? prognoz? jej dynamiki (3,0% r/r wobec 6,7% w lutym).  

Przyspieszenie tempa wzrostu bież?cej produkcji i nowych zamówień oraz jednoczesne zwiększenie zapasów materiałów i aktywności zakupowej przy spadku zapasów wyrobów gotowych jest sygnałem optymistycznych nastrojów firm co do przyszłego poziomu koniunktury. Stanowi to ryzyko w górę dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego w I poł. br. (3,1% r/r wobec 3,9% w IV kw. ub. r.). Podtrzymujemy nasz? ocenę, że głównym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku spowolnienia wzrostu gospodarczego w Polsce będzie pogorszenie koniunktury w strefie euro, w szczególności w Niemczech. Dzisiejsza publikacja indeksu PMI stanowi jednocześnie ryzyko w górę dla naszego scenariusza stóp procentowych RPP (obniżka o 50 pb w lipcu br.).  

Dzisiejsza publikacja jest w naszej ocenie lekko pozytywna dla kursu złotego i negatywna dla cen polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Tax Newsletter wydanie specjalne nr 4

Czy w dobie COVID-19 szczególna sytuacja podatnika uzasadnia niepłacenie podatków? Proponowany przez rząd pakiet osłonowy oraz wsparcia dla...

Rozwiązywanie sporów w czasie pandemii

Jak rozwiązywać spory kiedy nie działają sądy? Gdzie udać się po pomoc w związku z zaistniałym sporem w biznesie w tym szczególnym czasie? A co ze...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP