Analizy i badania

Koniunktura w polskim przetwórstwie gorsza niż w regionie

<p style="text-align: justify;"><strong>Wskaźnik koniunktury w polskim przetwórstwie przemysłowym (PMI) spadł do 50,2 pkt. w październiku z 52,2 pkt. we wrześniu, kształtując się wyraźnie poniżej naszej prognozy równej oczekiwaniom rynkowym (52,9 pkt.). </strong>Tym samym indeks PMI ukształtował się na najniższym poziomie od września 2014 r. Odnotowane w październiku pogorszenie koniunktury w polskim przetwórstwie było wynikiem zmniejszenia wkładów składowych dotyczących bieżącej produkcji, nowych zamówień oraz czasu dostaw. Łącznie oddziaływały one w kierunku spadku indeksu PMI o 2,2 pkt.</p>

>

W strukturze indeksu na szczególn? uwagę zasługuje zmniejszenie wartości składowej dotycz?cej nowych zamówień ogółem (w tym zamówień eksportowych) poniżej granicy 50 pkt., oddzielaj?cej wzrost od spadku aktywności. Sygnalizuje to spadek popytu zarówno krajowego, jak i zagranicznego. Co ciekawe, słabszy napływ zamówień z zagranicy stoi w sprzeczności z wynikami badań koniunktury dla strefy euro i Niemiec, gdzie odnotowano przyspieszenie tempa wzrostu bież?cej produkcji oraz nowych zamówień (por. MAKROmapa z 31.10.2016).  

Spadek zamówień przyczynił się do stagnacji bież?cej produkcji (50,5 pkt. wobec 53,5 pkt. we wrześniu). W poł?czeniu z negatywnym efektem kalendarzowym stanowi to ryzyko w dół dla naszej zbliżonej do konsensusu (1,1%) prognozy rocznej dynamiki produkcji przemysłowej w październiku (0,9% wobec 3,2% we wrześniu). Mniejszy napływ bież?cych zamówień oddziaływał również w kierunku dalszego zmniejszenia zaległości produkcyjnych oraz skrócenia czasu dostaw (we wrześniu odnotowano najdłuższe czasy dostaw od 5,5 lat).  

Naszym zdaniem, dzisiejszy, zaskakuj?cy spadek wskaźnika PMI ma charakter jednorazowy. Nasz? ocenę wspieraj? październikowe wyniki badań koniunktury w innych krajach regionu (Czechy, Węgry) oraz głównych partnerów handlowych Polski (strefa euro, w tym Niemcy). Raporty te jednoznacznie wskazywały na wyższe tempo produkcji oraz silniejszy napływ nowych zamówień. Wzrost tych wskaźników jest dobrym prognostykiem dla koniunktury w polskim przetwórstwie w kolejnych miesi?cach. Tym samym uważamy, że w listopadzie odnotujemy zwiększenie indeksu PMI w Polsce, wspieranego przez efekt niskiej bazy.  

Wartość wskaźnika PMI w październiku ukształtowała się na znacz?co niższym poziomie niż w III kw. (51,3 pkt.). Tym samym dzisiejsze dane stanowi? lekkie ryzyko w dół dla naszej prognozy wzrostu PKB w IV kw. (2,9% r/r wobec 2,8% w III kw.). Czynnikiem niepewności dla naszej prognozy jest dokonana przez GUS rewizja dynamiki PKB w 2015 r. (por. MAKROmapa z 24.10.2016).  

Dzisiejsze dane s? lekko negatywne dla złotego i rentowności polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19