Analizy i badania

Koniec papierowych zwolnień lekarskich od 2018 roku

<p style="text-align: justify;">Projekt zmiany ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przyjęty przezrząd 21 lutego br.<strong> umożliwia wystawianie papierowych zwolnień lekarskich jedynie do końca 2017r</strong><strong>.</strong></p>

>

Od 2018 roku jedyn? form?  potwierdzenia czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny będzie:

  • zaświadczenie lekarskie wystawione w formie dokumentu elektronicznego
  • wydruk zaświadczenia lekarskiego wystawionego w formie elektronicznej opatrzony podpisem i piecz?tk? lekarza
  • zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanym z systemu

Nowelizacja ustawy zachowuje bież?cy okres przejściowy, w którym dopuszczalne s? obie formy: elektroniczna i papierowa na druku ZUS ZLA.

Do tej pory zaświadczenia lekarskie były podpisywane za pomoc? kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Projekt przewiduje wprowadzenie nowej, dodatkowej formy ich uwierzytelniania, a mianowicie będ? wystawiane z wykorzystaniem dostępnego w systemie ZUS sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych.

Jeśli lekarz wystawi elektroniczne zwolnienie lekarskie  

Na podstawie ustawy zasiłkowej e-zwolnienie będzie przekazywane przez lekarza elektronicznie do ZUS, natomiast ZUS udostępni je bezpłatnie płatnikowi składek (np. pracodawcy) na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) nie później niż na drugi dzień po otrzymaniu elektronicznego zwolnienia. Informacja ta będzie przekazywana również ubezpieczonemu posiadaj?cemu profil na PUE ZUS. Elektroniczne  zwolnienie lekarskie będzie  traktowane tak samo, jak jego papierowa wersja.

Wprowadzenie zmian ograniczy nadużycia zwolnień lekarskich przez pracowników co zwiększy skuteczność prowadzonej przez ZUS kontroli prawidłowości zwolnień lekarskich. Do tej pory przepisy pozwalały na dostarczenie L4 w ci?gu 7 dni od wystawienia co utrudniało skontrolowanie pracowników przebywaj?cych na zwolnieniu. Skróci się również czas oczekiwania na wypłatę świadczeń z ZUS.

Kontakt:

Katarzyna Chiciak
Junior Payroll Accountant
katarzyna.chiciak@accace.com
+48 223 132 950

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Tax Newsletter wydanie specjalne nr 4

Czy w dobie COVID-19 szczególna sytuacja podatnika uzasadnia niepłacenie podatków? Proponowany przez rząd pakiet osłonowy oraz wsparcia dla...

Rozwiązywanie sporów w czasie pandemii

Jak rozwiązywać spory kiedy nie działają sądy? Gdzie udać się po pomoc w związku z zaistniałym sporem w biznesie w tym szczególnym czasie? A co ze...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP