Komunikat RPP bez istotnych zmian

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 1,50%). RPP podtrzymała ocenę, że "<em>w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną</em>”. Rada zaznaczyła w komunikacie, że w kolejnych kwartałach inflacja pozostanie umiarkowana. W jej ocenie będzie się do tego przyczyniać umiarkowana dynamika cen w otoczeniu polskiej gospodarki, której będzie towarzyszył stopniowy wzrost wewnętrznej presji inflacyjnej związany z poprawą krajowej koniunktury. W konsekwencji, w ocenie Rady "<em>ryzyko trwałego przekroczenia celu inflacyjnego w średnim okresie jest ograniczone</em>”.</p>

>

RPP oczekuje nieznacznie wyższej inflacji

Na konferencji po posiedzeniu Rady prezes NBP A. Glapiński podtrzymał wcześniej prezentowany pogl?d, zgodnie z którym stopy NBP najprawdopodobniej nie ulegn? zmianie do końca 2018 r. Jego zdaniem odnotowany w sierpniu wzrost inflacji ma charakter przejściowy i w kolejnych miesi?cach tempo wzrostu cen obniży się (do ok. 1,5%). W bardziej jastrzębim tonie wypowiedziała się obecna na konferencji G. Ancyparowicz, która nie wyobraża sobie żeby  "trzeba było rewidować politykę pieniężn? przez najbliższe trzy, może cztery kwartały”. Taka wypowiedź sygnalizuje możliwość wnioskowania przez ni? o podwyżkę stóp już w połowie 2018 r. Silnej presji inflacyjnej nie odnotowuje również obecny na konferencji członek Rady, R. Sura. Uważa on, że wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw będzie najprawdopodobniej wyhamowywał w kolejnych miesi?cach w porównaniu do dynamiki odnotowanej w sierpniu. Zdaniem A. Glapińskiego prognoza inflacji w listopadowej projekcji zostanie zrewidowana  "lekko w górę”  w porównaniu do ścieżki zaprezentowanej w lipcowym raporcie. Odnosz?c się do warunków makroekonomicznych, prezes NBP zaznaczył, że Polska znajduje się w  "świetnej sytuacji”.

Status quo w polityce pieniężnej

Przytoczone powyżej wypowiedzi członków Rady wskazuj?, że nastawienie RPP w polityce pieniężnej nie zmieniło się istotnie w porównaniu do tego prezentowanego po wrześniowym posiedzeniu. Stanowi? one jednocześnie wsparcie dla naszej prognozy stóp NBP, zgodnie z któr? w warunkach umiarkowanej presji płacowej i utrzymywania się inflacji poniżej celu inflacyjnego RPP utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie do listopada 2018 r.

Naszym zdaniem treść komunikatu po posiedzeniu RPP oraz wypowiedzi prezesa NBP s? neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!