Analizy i badania

Kolejny miesiąc zaburzony przez przesunięcia wypłat "czternastek”

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła w marcu do 5,2% r/r wobec 4,0% w lutym, kształtując się poniżej konsensusu rynkowego (4,6%) i naszej prognozy (4,3%). </p>

>

W kierunku wzrostu dynamiki wynagrodzeń oddziaływało przesunięcie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. "czternastki”) z lutego na marzec w Katowickim Holdingu Węglowym. Do zwiększenia nominalnej dynamiki wynagrodzeń pomiędzy lutym a marcem przyczyniła się również korzystna różnica w liczbie dni roboczych (w marcu br. liczba dni roboczych była o 1 większa niż w 2016 r., podczas gdy w lutym br. była ona o 1 niższa niż przed rokiem), podwyższaj?c dynamikę płac pracowników zatrudnionych na akord.  

W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach wzrosły w marcu o 3,1% r/r wobec 1,8% w lutym, na co złożyły się przyspieszenie wzrostu nominalnych płac i niższa inflacja CPI (2,0% r/r wobec 2,2% w lutym, por. MAKROpuls z 11.04.2017). W kolejnych miesi?cach, wraz z wygaśnięciem wpływu wspomnianych powyżej efektów o charakterze przejściowym, spodziewamy się obniżenia tempa wzrostu nominalnych wynagrodzeń. Prawdopodobieństwo wyst?pienia wtórnych efektów płacowych wywołanych przez wzrost inflacji w ostatnich miesi?cach (tzw. efektów drugiej rundy) oceniamy jako niskie (por. MAKROmapa z 20.02.2017).  

Przed nami stabilizacja dynamiki zatrudnienia  

Według danych GUS roczna dynamika zatrudnienia zmniejszyła się marcu do 4,5% r/r wobec 4,6% w lutym. Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w marcu o 5,5 tys. m/m wobec wzrostu o 16,5 tys. w lutym. W kolejnych miesi?cach wraz ze stopniowym wyhamowaniem poprawy sytuacji na rynku pracy oczekujemy stabilizacji rocznej dynamiki zatrudnienia na poziomie ok. 4,5%.  

Szacujemy, że realne tempo wzrostu funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia) w przedsiębiorstwach wyniosło w marcu 7,7% r/r wobec 6,5% w lutym. Dzisiejsze dane nie zmieniaj? dla naszej prognozy dynamiki spożycia prywatnego w I kw. 2017 r. (3,9% r/r wobec 4,2% w IV kw. 2016 r.).  

Dzisiejsze dane z rynku pracy s? w naszej ocenie lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Tax Newsletter wydanie specjalne nr 4

Czy w dobie COVID-19 szczególna sytuacja podatnika uzasadnia niepłacenie podatków? Proponowany przez rząd pakiet osłonowy oraz wsparcia dla...

Rozwiązywanie sporów w czasie pandemii

Jak rozwiązywać spory kiedy nie działają sądy? Gdzie udać się po pomoc w związku z zaistniałym sporem w biznesie w tym szczególnym czasie? A co ze...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP