Analizy i badania

Kolejny kwartał rekordowej aktywności na rynku IPO w Europie i na świecie. Silny spadek pozycji Warszawy w rankingu giełd europejskich.

<ul> <li>Aktywność na rynku pierwszych ofert publicznych (Inital Public Offering - IPO) w Europie w trzecim kwartale jest tradycyjnie niższa niż w drugim z uwagi na sezon wakacyjny. Jednak w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku odnotowano ponaddwukrotny wzrost wartości IPO (z 3,0 mld euro do 6,6 mld euro). Większość ofert miała miejsce w lipcu.</li> <li>Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie sytuacja jest diametralnie odmienna – kolejny kwartał z rzędu utrzymuje się niska aktywność na rynku ofert pierwotnych, za sprawą reformy OFE, braku dużych prywatyzacacji oraz ogólnego odpływu kapitału z rynków wschodzących. W konsekwencji GPW zajęła dopiero siódme miejsce pod względem wartości ofert wśród giełd europejskich. Z kolei na piąte miejsce wysunęła się giełda w Bukareszcie dzięki ofercie prywatyzacyjnej spółki Electrica o wartości 444 mln euro.</li> <li>Największą wartość IPO odnotowano jak zwykle w Londynie – 23 oferty o łącznej wartości 1,9 mld euro – tyle samo, co w trzecim kwartale 2013 roku.</li> <li>Już po zakończeniu kwartału, w październiku bieżącego roku, miało miejsce kilka ofert o łącznej wartości 4,3 mld euro.</li> <li style="text-align: justify;">Należy oczekiwać, że łączna wartość ofert na rynku IPO w ostatnim kwartale 2014 roku przekroczy tę z ostatnich trzech miesięcy 2013 roku, tj. 15 mld euro.</li> </ul>

>

*Z wył?czeniem IPO na giełdach w Stambule i Bukareszcie

** Z wył?czeniem opcji nadsubskrypcji

Jak wynika z najnowszego kwartalnego raportu IPO Watch Europe przygotowanego przez firmę doradcz? PwC, ł?czna wartość ofert pierwotnych w Europie w zazwyczaj spokojniejszym (ze względu na okres letni) trzecim kwartale bież?cego roku wyniosła 6,6 mld euro. Stanowi to ponaddwukrotny wzrost w porównaniu z trzecim kwartałem 2013 roku (3,0 mld euro), głównie za spraw? przeprowadzonych w lipcu trzech ofert – NN Group w Holandii (1,5 mld euro, sektor finansowy), FinecoBank we Włoszech (673 mln euro, sektor bankowy) oraz spółki Logista w Hiszpanii (606 mln euro, działalność logistyczna).

Ł?czna wartość wszystkich ofert w Europie od pocz?tku 2014 roku (40,3 mld euro) wzrosła blisko czterokrotnie w porównaniu do pierwszych trzech kwartałów 2013 roku (11,7 mld euro). W okresie tym nast?pił również wzrost liczby debiutów – 209 względem 173 w pierwszych dziewięciu miesi?cach ubiegłego roku.

Tomasz Konieczny, partner w zespole ds. rynków kapitałowych PwC, w następuj?cy sposób skomentował wyniki rynku pierwotnego w Europie:

„Pomimo ci?gle niepewnej sytuacji geopolitycznej, w szczególności na Ukrainie i Bliskim Wschodzie, europejski rynek pierwszych ofert publicznych poradził sobie zdecydowanie lepiej niż w trzecim kwartale 2013 roku. Optymizmem napawa również pocz?tek bież?cego kwartału – jeżeli aktywność wśród spółek planuj?cych debiut na giełdzie utrzyma się, to w ostatnim kwartale należy oczekiwać przekroczenia ł?cznej wartości IPO odnotowanej w analogicznym okresie 2013 roku, tj. 15 mld euro.”

Zdecydowana większość ł?cznej wartości ofert na rynkach europejskich (ponad 70%) w minionym kwartale przypadła na giełdy w Londynie, Amsterdamie oraz Mediolanie.

W ujęciu globalnym rynek IPO wykazuje najwyższ? aktywność w historii publikacji raportu IPO Watch – w ci?gu dziewięciu miesięcy bież?cego roku odnotowano ł?czn? wartość ofert wynosz?c? aż 137 mld euro. Najlepsze wyniki osi?gnęły giełdy w Stanach Zjednoczonych, gdzie w minionym kwartale miały miejsce pierwsze oferty publiczne o ł?cznej wartości 28,7 mld euro, a w ci?gu pierwszych dziewięciu miesięcy bież?cego roku – 52,4 mld euro. Największym IPO była oferta spółki Alibaba (22 mld euro).

Na giełdzie w Warszawie w minionym kwartale miało miejsce zaledwie 10 IPO (trzy na rynku głównym i siedem na rynku NewConnect) o ł?cznej wartości 161 mln euro. Tym samym pomimo świetnej koniunktury na rynkach światowych, na polskiej giełdzie wci?ż utrzymuje się niska aktywność. Największym IPO w Warszawie była oferta spółki Alumetal (71  mln euro), na drugim miejscu uplasowało się IPO spółki Torpol (44 mln euro), a trzecie miejsce na podium przypadło spółce Altus TFI (42 mln euro). Na rynku alternatywnym NewConnect największ? ofert? było IPO spółki Boruta-Zachem (2,6  mln euro), a na drugim miejscu uplasowała się oferta spółki Zakłady Mięsne Mysław (0,9 mln euro).

Filip Gorczyca, starszy menedżer w zespole ds. rynków kapitałowych PwC, w następuj?cy sposób skomentował wyniki i perspektywy rynku pierwotnego w Warszawie:

„Po wielu latach w czołówce rankingu najaktywniejszych giełd europejskich, warszawska GPW spadła na dalsz? pozycję i nic nie zapowiada jej rychłego powrotu do grona liderów. Co symboliczne, zarówno w minionym kwartale, jak i w całym okresie pierwszych dziewięciu miesięcy bież?cego roku, w statystykach ł?cznej wartości ofert pierwotnych na naszym kontynencie uplasowała się za giełd? rumuńsk?. Stanowi to pierwszy przypadek w historii naszego raportu, gdy Warszawa nie dzierży palmy pierwszeństwa w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W sukcesie giełdy w Bukareszcie jest silny polski akcent, gdyż od ponad roku jej prezesem jest były szef giełdy warszawskiej Ludwik Sobolewski. Wprawdzie ten statystyczny sukces jest wył?cznie wynikiem jednej dużej oferty prywatyzacyjnej przeprowadzonej przez rz?d rumuński, niemniej stanowi kolejny sygnał dla naszego rynku, iż bez podjęcia zdecydowanych działań marzenie o Warszawie jako centrum finansowym regionu może pozostać mrzonk?. Po niekorzystnych dla rynku kapitałowego zmianach w OFE i w obliczu braku możliwości oparcia dalszego rozwoju naszej giełdy o duże oferty prywatyzacyjne, nowe władze GPW powinny postawić na daleko id?ce zmiany jakościowe. Zwłaszcza, że odnotowywane w ostatnim czasie liczne nieprawidłowości i przypadki niewypłacalności emitentów na rynku długu Catalyst dały kolejny dowód na to, że pod względem jakości i standardów panuj?cych na naszym rynku jest bardzo wiele do zrobienia”.

Najbardziej aktywne sektory:

* Z wył?czeniem opcji nadsubskrybcji

** Z wył?czeniem IPO o wartości poniżej 5 mln dolarów


Dodatkowe informacje

1.     Bież?ca i poprzednie edycje IPO Watch Europe s? dostępne pod adresem: www.pwc.pl/ipowatch. Dostępne s? również podsumowania roczne za lata 2004-2013.

2.     O IPO Watch Europe

Raport IPO Watch Europe obejmuje wszystkie debiuty na głównych giełdach w Europie (wł?czaj?c w  to  giełdy w Austrii, Belgii, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Niemczech, Norwegii, Polsce, Portugalii, Rumunii, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii i  we  Włoszech) i jest publikowany kwartalnie. Opcje nadsubskrypcji („greenshoe offerings”), debiuty podmiotów, które przeprowadzały wcześniej pierwotn? ofertę publiczn? oraz przeniesienie pomiędzy rynkami w zakresie jednej giełdy nie zostały uwzględnione w statystykach. Raport dotyczy okresu od  1  lipca do 30 września 2014 roku i  został sporz?dzony w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do  akcji. Dodatkowe informacje, w tym tabele danych, s? doł?czone do niniejszej informacji prasowej.

3.     O współtworz?cych raport

Raport został opracowany przez zespół ds. rynków kapitałowych PwC. Specjaliści ds. rynków kapitałowych PwC świadcz? pełen zakres usług w zakresie transakcji na rynkach kapitałowych. Usługi te obejmuj? przygotowanie do oferty publicznej oraz całościow? obsługę doradcz? transakcji, w tym doradztwo finansowe, doradztwo prawne i doradztwo podatkowe. Dom Maklerski PricewaterhouseCoopers Securities S.A., posiadaj?cy zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych, zapewnia usługi podmiotu oferuj?cego akcje.

Informacje o PwC

PwC to firma działaj?ca w 157 krajach, zatrudniaj?ca ponad 190 tysięcy osób. Dzięki takiej różnorodności doświadczeń i szerokiej bazie wiedzy, jesteśmy w stanie pomóc naszym klientom sprostać wszelkim wyzwaniom biznesowym. Dostarczamy wysokiej jakości rozwi?zania odpowiadaj?ce na problemy naszych klientów z zakresu prawno-podatkowego, biznesowego i audytorskiego. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony: www.pwc.pl.

Nazwa „PwC” odnosi się do firm wchodz?cych w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited, z których każda stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin