Kolejne sygnały spowolnienia w strefie euro

<p style="text-align: justify;">Zgodnie ze wstępnymi danymi zagregowany indeks PMI (dla przetwórstwa i sektora usług) w strefie euro obniżył się do 54,1 pkt. w maju wobec 55,1 pkt. w kwietniu.</p>

>

Na spadek zagregowanego indeksu PMI złożyło się zmniejszenie obu jego składowych (zarówno dla aktywności biznesowej w usługach, jak i dla bież?cej produkcji w przetwórstwie). Był to już czwarty z rzędu miesi?c spadku zagregowanego indeksu PMI dla strefy euro. W rezultacie ukształtował się on w maju na najniższym poziomie od listopada 2016 r.

W ujęciu geograficznym, zarówno w Niemczech jak i we Francji, odnotowano spowolnienie wzrostu aktywności gospodarczej obrazowanego zagregowanym indeksem PMI. W Niemczech pogorszenie koniunktury wynikało ze spadku składowych dla aktywności biznesowej w usługach oraz bież?cej produkcji w przetwórstwie. Z kolei we Francji odnotowano przyspieszenie wzrostu bież?cej produkcji w przetwórstwie przy jednoczesnym spowolnieniu wzrostu aktywności w sektorze usług. Raport o PMI nie zawierał szczegółowych informacji na temat koniunktury w innych (poza Francj? i Niemcami) krajach strefy euro objętych badaniem.

W raporcie znalazła się informacja, że od lutego do kwietnia firmy zwracały uwagę na różne przejściowe czynniki negatywnie wpływaj?ce na tempo wzrostu aktywności w strefie euro (m.in. niekorzystne warunki atmosferyczne, strajki pracowników, choroby, przesunięcie terminu świ?t Wielkiejnocy). Z kolei w maju przedsiębiorcy raportowali, że ich działalność była zaburzona przez wyj?tkowo duż? liczbę dni świ?tecznych, które tworzyły tzw. długie weekendy. Ponadto część przedsiębiorstw stwierdziła w maju, że działalność gospodarcza w niektórych krajach była ograniczana przez braki surowców oraz siły roboczej. W rezultacie precyzyjna ocena trendu wzrostu gospodarczego w strefie euro w ostatnich miesi?cach jest utrudniona.

Od oceny koniunktury w poprzednich miesi?cach ważniejsze s? jednak perspektywy wzrostu gospodarczego. Majowe wyniki badań koniunktury dostarczyły istotnych informacji w tym zakresie. Składowe dotycz?ce nowych zamówień ogółem (ł?cznie dla usług i przetwórstwa) obniżyły się w maju się do kilkuletnich minimów we Francji, Niemczech i całej strefie euro. Bior?c pod uwagę, że wskaźnik ten ma charakter wyprzedzaj?cy w stosunku do bież?cej aktywności gospodarczej, nie dostarcza on optymistycznych sygnałów dotycz?cych najbliższych miesięcy. W strukturze danych na szczególn? uwagę zasługuje spadek wskaźnika dla nowych zamówień eksportowych w przetwórstwie we wszystkich trzech wyżej wymienionych gospodarkach. W przypadku strefy euro był to już szósty miesi?c z rzędu spadku tego wskaźnika i w rezultacie ukształtował się on na najniższym poziomie od sierpnia 2016 r. Ubiegłotygodniowa publikacja stanowi wsparcie dla naszego scenariusza spowolnienia w światowym handlu (por. MAKROmapa z 30.04.2018). Dodatkowych informacji w tym zakresie dostarczy majowy wskaźnik PMI dla Chin, który zostanie opublikowany w tym tygodniu (patrz wyżej). Należy jednocześnie zwrócić uwagę, że obserwowane w ostatnich miesi?cach spowolnienie wzrostu aktywności gospodarczej i wolniejszy napływ zamówień eksportowych w strefie euro maj? przede wszystkim charakter cykliczny i nie s? zwi?zane z tzw. „wojnami handlowymi”. Istnieje zatem znacz?ce ryzyko, że jeśli USA zdecyduj? się ostatecznie na zintensyfikowanie działań protekcjonistycznych w handlu zagranicznym, co będzie wi?zało się również najprawdopodobniej z wprowadzeniem ceł odwetowych przez Chiny i Unię Europejsk?, dojdzie do znacz?cego pogłębienia tych tendencji. Szczególnie istotne z punktu widzenia perspektyw wzrostu gospodarczego w Niemczech, a tym samym również w Polsce, będzie ewentualne wprowadzenie ceł na importowane do USA samochody (w wysokości 25%) rozważane obecnie przez D. Trumpa.

Średnia wartość zagregowanego indeksu PMI w strefie euro obniżyła się do 54,6 pkt. w okresie kwiecień- maj z 57,0 pkt. w I kw., w Niemczech spadła do 53,8 pkt. z 57,2 pkt. w I kw., a w Francji zmniejszyła się do 55,7 pkt. z 57,7 pkt. Stanowi to ryzyko w dół dla naszych prognoz tempa wzrostu gospodarczego w II kw. we wszystkich trzech gospodarkach – w strefie euro (0,6% kw/kw w II kw. wobec 0,4% w I kw.), Niemczech (0,6% kw/kw wobec 0,3%) oraz Francji (0,5% wobec 0,3%). Ponadto, Wskaźnik Przyszłej Produkcji – odzwierciedlaj?cy oczekiwania przedsiębiorstw dotycz?cych produkcji w ci?gu najbliższych 12 miesięcy – odnotował w maju spadek w Niemczech i strefie euro. W Niemczech taka tendencja była obserwowana już trzeci miesi?c z rzędu, a w strefie euro czwarty miesi?c z rzędu, co doprowadziło do spadku indeksu do poziomów obserwowanych pod koniec 2016 r. Bior?c pod uwagę zarysowane powyżej czynniki dostrzegamy wyraźne ryzyko w dół dla naszych rocznych prognoz dynamiki PKB w całym 2018 r. w Niemczech (2,5%), we Francji (2,0%) i w strefie euro (2,4%).

Obniżaj?ce się tempo wzrostu zamówień eksportowych w niemieckim przetwórstwie sygnalizuje wysokie prawdopodobieństwo osłabienia popytu na wytwarzane w Polsce towary, stanowi?ce wsad do produkcji dóbr finalnych (dobra pośrednie). Obserwowane w ostatnich tygodniach osłabienie złotego względem euro (o 3,8% od połowy kwietnia) nie skompensuje w pełni niekorzystnego wpływu słabszego popytu zagranicznego na polski eksport. Sygnalizowane w badaniach PMI prawdopodobne spowolnienie wzrostu eksportu towarów z Polski w najbliższych miesi?cach jest spójne z naszym scenariuszem stopniowego spadku dynamiki PKB w kolejnych kwartałach (por. tabela poniżej). Jednocześnie, ze względu na wyższy od oczekiwań szacunek PKB w I kw., oczekiwana przez nas trajektoria tempa wzrostu PKB w kolejnych kwartałach br. zostanie podniesiona. Nasz zrewidowany średnioterminowy scenariusz makroekonomiczny przedstawimy 11 czerwca, po publikacji pełnych danych o strukturze wzrostu gospodarczego w I kw. br.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!