Aktualności firm stowarzyszonych

Kancelaria Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni doradzała spółce Rank Progress S.A.

<p style="text-align: justify;">Kancelaria Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. k. doradzała spółce Rank Progress S.A. w związku z szeregiem transakcji dotyczących akcji spółki Rank Progress S.A., posiadanych przez spółkę Clarriford Limited oraz spółkę Elsoria Trading Limited. Przedmiotowe transakcje miały miejsce w okresie 13 - 18 grudnia 2013 r. W ich ramach, Elsoria Trading Limited nabyła 599.125 oraz jednocześnie zbyła 6.388.251 akcji zwykłych na okaziciela, jak również nabyła oraz jednocześnie zbyła 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela w transakcjach pakietowych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Dnia 18 grudnia 2013 r. zbyła również poza rynkiem regulowanym w formie umowy cywilnoprawnej 1.599.125 akcji imiennych serii A.</p>

>

Elsoria Trading Limited obecnie posiada 2.471.840 akcji imiennych zapewniaj?cych 6,65% udziału w kapitale zakładowym Rank Progress S.A., daj?cych prawo do 4.943.680 głosów na Walnym Zgromadzeniu (9,25% w ogólnej liczbie głosów).

Przed dokonaniem transakcji, o których mowa powyżej, Elsoria Trading Limited była znacz?cym akcjonariuszem spółki Rank Progress S.A. - posiadała 9.860.091 akcji zapewniaj?cych 26,52% udziału w kapitale zakładowym tej spółki, daj?cych prawo do 13.931.056 głosów na Walnym Zgromadzeniu (26,07% w ogólnej liczbie głosów), w tym 4.070.965 akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu zapewniaj?cych 10,95% udziału w kapitale zakładowym daj?cych prawo do 8.141.930 głosów na Walnym Zgromadzeniu (15,24% w ogólnej liczbie głosów) oraz 5.789.126 akcji zwykłych na okaziciela zapewniaj?cych 15,57% udziału w kapitale zakładowym daj?cych prawo do 5.789.126 głosów na Walnym Zgromadzeniu (10,83% w ogólnej liczbie głosów).

Rank Progress to dynamiczna firma inwestycyjno-deweloperska i jeden z liderów w swoim segmencie rynku. Spółkę wyróżnia na rynku unikatowa strategia – Rank Progress specjalizuje się w przygotowaniu i realizacji projektów obejmuj?cych pozyskiwanie atrakcyjnie zlokalizowanych gruntów, a następnie w ich zabudowie obiektami handlowymi z przeznaczeniem na wynajem lub sprzedaż. Głównym celem Rank Progress s? średniej wielkości miasta, mniej nasycone obiektami handlowymi niż duże ośrodki miejskie.

Zespół prawników odpowiedzialnych za przeprowadzenie transakcji pracował pod kierownictwem mec. Przemysława Wierzbickiego, partnera zarz?dzaj?cego w kancelarii Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. k., a w jego skład wchodzili, między innymi, następuj?cy prawnicy: mec. Agnieszka Bartosiewicz, mec. Marta Foltyn oraz mec. Maria Beroud. Doradztwo w zwi?zku z powyższymi transakcjami wymagało koordynacji działań w zakresie kilku dziedzin prawa (m.in. prawa spółek, prawa rynku kapitałowego, prawa zobowi?zań oraz prawa konkurencji) oraz stanowiło istotne wyzwanie – z uwagi na znaczny stopień skomplikowania szeregu umów zwi?zanych z transakcjami, obowi?zki regulacyjne oraz krótki horyzont czasowy. Jednocześnie doradztwo przy przedmiotowych transakcjach potwierdza rozwój praktyki transakcyjnej Kancelarii, szczególnie w zakresie rynków kapitałowych.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Koronawirus: pakiet antykryzysowy

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy składające się na pakiet antykryzysowy. Są to: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych...

Newsletter Specjalny nr 6

Prace legislacyjne nad ustawą regulującą tzw. tarczę antykryzysową zostały zakończone i w dniu 31 marca 2020r. weszła w życie zasadnicza większość...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP