Analizy i badania

Istotne zmiany w przepisach podatkowych w 2017 roku - cz.2

<p style="text-align: justify;">W najnowszym Tax Alercie chcielibyśmy przedstawić Państwu zmiany, jakie przynoszą nowelizacje przepisów podatkowych obowiązujących od 1 stycznia 2017r.</p>

>

Podatek VAT

Jednolity Plik Kontrolny – JPK_VAT

Pocz?wszy od 1 stycznia 2017 małe i średnie przedsiębiorstwa zostały zobligowane do składania comiesięcznych raportów w formie JPK_VAT (Jednolitego Pliku Kontrolnego - ewidencji zakupów i sprzedaży VAT).  

Przedsiębiorca uznany będzie za „średniego przedsiębiorcę”, jeżeli co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż  250 pracowników  oraz
 • osi?gn?ł roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów, usług  i operacji finansowych nieprzekraczaj?cy równowartości w złotych  50 mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporz?dzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych  43 mln euro.

Przedsiębiorca uznany będzie za „małego przedsiębiorcę”,  jeżeli co najmniej w  jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż  50 pracowników  oraz
 • osi?gn?ł roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów, usług i operacji finansowych nieprzekraczaj?cy równowartości w złotych  10 mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporz?dzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych  10 mln euro.

Ceny transferowe

Od dnia 1 stycznia 2017 zaczęły obowi?zywać nowe zasady dotycz?ce dokumentacji cen transferowych. Poniżej przedstawiamy najistotniejsze zmiany.

Zwiększenie progu powi?zań kapitałowych

Obecny próg powi?zań kapitałowych został  zwiększony z 5% do 25%.  W wyniku tego transakcje dokonywane pomiędzy podmiotami posiadaj?cymi pośrednio lub bezpośrednio mniej niż 25% udziałów, nie będ? podlegać obowi?zkom dokumentacyjnym.

Nowe progi wartościowe

Obowi?zkiem sporz?dzenia dokumentacji obejmuje podatników, których przychody (koszty) w poprzednim roku przekroczyły równowartość  2 mln euro. Poniżej tego poziomu, podatnik będzie zobligowany przygotować dokumentację dla wszystkich transakcji, które maj? znacz?cy wpływ na przychód lub stratę.

Zgodnie z nowymi przepisami transakcje, które maj? znacz?cy wpływ na wysokość dochodu (straty) obejmuj? transakcje, których ł?czna wartość przekracza równowartość  co najmniej 50 000 euro. Ponadto nowe regulacje określaj? zakres, do którego próg istotności wzrośnie wraz ze wzrostem przychodów przedsiębiorstwa.

Podatnicy, których przychód przekroczył  2 mln euro, ale nie więcej niż 20 mln euro  – dokumentacji podlegaj? transakcje/zdarzenia o wartości co najmniej  50 000 euro, powiększonej o  5 000 euro za każdy 1 mln euro przychodu powyżej 2 mln euro.

Podatnicy, których przychód przekroczył  20 mln euro,  ale nie więcej niż 100 mln euro  - dokumentacji podlegaj? transakcje/zdarzenia o wartości  co najmniej  140 000 euro powiększonej o 45 000 euro za każde 10 mln euro przychodu powyżej 20 mln euro.

Podatnicy, których przychód przekroczył  100 mln euro,  będ? zobligowani do sporz?dzenia dokumentacji dla transakcji przekraczaj?cych  500 000 euro.

Należy podkreślić, że dotychczasowy próg  50 000 euro  stosowany do obowi?zku sporz?dzenia dokumentacji w przypadku umów o współpracę, umów typu join venture oraz umów o podobnym charakterze, pozostaje niezmienne.

Wprowadzenie nowych elementów cen transferowych

A. Poziom lokalny “local file” (podstawowa wersja dokumentacji) dodatkowo zawiera:

 • opis struktury organizacyjnej oraz składu zarz?du podatnika,
 • opis wdrożonej strategii,
 • opis konkurencji,
 • opis działań restrukturyzacyjnych,
 • dokumenty dotycz?ce transakcji,
 • dane finansowe,
 • uzasadnienie wyboru obliczania dochodu (straty) podatnika.

B. Poziom grupowy “master file” – nowy element dokumentacji cen transferowych zawiera:  informacje na temat podmiotów powi?zanych, opis struktury organizacyjnej Grupy, obowi?zuj?ce przepisy dotycz?ce ustalania cen transakcyjnych, przedmiot i zakres działalności Grupy, sytuację finansow? Grupy oraz opis znacz?cych wartości niematerialnych posiadanych przez Grupę.

C. Raportowanie według krajów “country-by-country” – nowy element dokumentacji cen transferowych.  Raport zawierać musi deklarację dochodów, kwotę zapłaconego podatku oraz miejsce prowadzenia działalności spółek zależnych oraz oddziałów zagranicznych należ?cych do grupy kapitałowej w danym roku podatkowym.

Bior?c pod uwagę powyższe zmiany należy podkreślić, że:

 • Podatnicy, których przychody lub wydatki wyniosły od  2 mln euro do 10 mln euro, będ? zobligowani do sporz?dzenia jedynie pliku lokalnego (local file),.
 • Podatnicy, których przychody lub wydatki przekroczyły  10 mln euro  będ? dodatkowo zobligowani do sporz?dzenia analizy porównawczej,.
 • Podatnicy, których przychody lub wydatki przekroczyły  20 mln euro  będ? dodatkowo zobligowani do sporz?dzenia pliku grupowego (master file).
 • Podatnicy, których skonsolidowane przychody przekroczyły  750 mln euro  będ? zobligowani do sporz?dzenia (oprócz pliku lokalnego i grupowego), raport grupowy „country-by-country”.

Dokumentacja cen transferowych powinna być przygotowania nie później niż w dniu złożenia deklaracji podatkowej za dany rok podatkowy. Dokumentacja musi być weryfikowana i aktualizowana nie rzadziej niż raz w roku. Tak jak dotychczas, podatnicy będ? zobowi?zani do przedłożenia kompletnej dokumentacji w terminie 7 dni od dnia doręczenia wniosku organu podatkowego.  

Jeżeli s? państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji dotycz?cych zmian nasz zespół podatkowy służy pomoc?!

Kontakt:

Agata Nieżychowska
Tax Director
Agata.Niezychowska@accace.com
+48 22 223 132 950

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin