Inwestycje i popyt krajowy na plusie

<p style="text-align: justify;">W strukturze PKB na szczególną uwagę zasługuje ożywienie popytu krajowego, który w ujęciu rocznym wzrósł po raz pierwszy od I kw. 2012 r. Złożyły się na to oczekiwane przez nas przyspieszenie wzrostu konsumpcji prywatnej (wspieranej przez rosnącą dynamikę realnego funduszu płac w przedsiębiorstwach, spadek skłonności gospodarstw domowych do oszczędzania i wzrost akcji kredytowej w segmencie kredytów konsumpcyjnych) z 0,2% r/r do 1,0% oraz – stanowiące największą niespodziankę – silne zwiększenie dynamiki inwestycji z -3,2% r/r w II kw. do 0,6%. W konsekwencji, wzrost inwestycji był tym czynnikiem, który w znaczącym stopniu przyczynił się do zwiększenia rocznego tempa wzrostu gospodarczego w III kw. (o 0,7 pkt. proc.).</p>

>

Naszym zdaniem głównym czynnikiem dynamizuj?cym inwestycje w III kw. był wzrost nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw. Zgodnie z opublikowanymi w ubiegłym tygodniu danymi GUS inwestycje przedsiębiorstw zatrudniaj?cych co najmniej 50 osób wzrosły w III kw. nominalnie o 3,6% r/r, podczas gdy w II kw. nie uległy one zmianie w ujęciu rocznym. Jednocześnie dane o wartości kosztorysowej inwestycji rozpoczętych przez przedsiębiorstwa w III kw. (wzrost o 22,4% r/r wobec 13,2% w II półroczu) sygnalizuj?, że ożywienie w inwestycjach przedsiębiorstw – w szczególności w dużych firmach zorientowanych na eksport – ma charakter trwały i w kolejnych kwartałach będzie oddziaływać w kierunku zwiększenia dynamiki PKB. Oczekujemy, że w IV kw. dynamika inwestycji ogółem będzie nadal ograniczana przez spadek inwestycji publicznych, dlatego w IV kw. 2013 roczne tempo wzrostu inwestycji będzie ponownie nieznacznie wyższe od zera.

Drugim czynnikiem dynamizuj?cym inwestycje w III kw. były zwiększone zakupy mieszkań dokonywane przez gospodarstwa domowe w zwi?zku z wejściem w życie zmian w Rekomendacji S, zgodnie z którymi pocz?wszy od 1 stycznia 2014 r. osoby zaci?gaj?ce kredyt mieszkaniowy będ? musiały dysponować 5-procentowym wkładem własnym. Wsparciem dla takiej oceny jest odnotowane w III kw. zwiększenie akcji kredytowej w segmencie kredytów hipotecznych. Choć zakupy mieszkań na rynku wtórnym zwiększały inwestycje ogółem, były one neutralne dla wzrostu gospodarczego, gdyż pomniejszały zapasy firm deweloperskich.

Credit Agricole Bank Polska S.A.   pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław   www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division  ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division  ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19