Analizy i badania

Innowacyjność wyzwaniem i koniecznością dla firm

<p style="text-align: justify;"><strong>Warszawa, 18 listopada 2015 r. –„Bądź innowacyjny albo giń” – to stwierdzenie najlepiej obrazuje bieżącą sytuację firm. Niemal 70 proc. szefów firm z Europy Środkowej, które zgłosiły się do tegorocznej edycji rankingu </strong><a href="http://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/technology-fast-50-2015-informacja-prasowa.html"><strong>„Deloitte Technology Fast 50”</strong></a><strong>,za największe wyzwanie uważa innowacyjność swoich produktów i usług. Z kolei w rozwoju firm technologicznie innowacyjnych pomaga silne przywództwo oraz wykwalifikowani i utalentowani pracownicy. Jak wynika z badania Deloitte problem z dostępnością, jakością oraz utrzymaniem kadr to największe zagrożenie dla szybko rozwijających się środkowoeuropejskich przedsiębiorstw.</strong></p>

>

Największym wyzwaniem, przed którymstoj?firmy jest innowacyjność, na któr? wskazało 68,4 proc. ankietowanych prezesów. „Firmy nieustannie poszukuj? możliwości udoskonalenia produktów i usług. Tymczasem skuteczne wdrożenie innowacji jest silnie zwi?zane z zespołem współpracowników, dlatego drugim ważnym wyzwaniem okazało się zarz?dzanie talentami, które w naszym badaniu uzyskało 52,6 proc.” – wyjaśnia Adam Chróścielewski, Partner Deloitte, Lider konkursu „Technology Fast 50” w  Europie Środkowej. Szefowie środkowoeuropejskich spółek technologicznych nie obawiaj? się za to konkurencji, wychodz?c zapewne z założenia, że innowacyjność poł?czona z umiejętnym zarz?dzaniem personelem zapewni ich firmom przewagę na rynku.

„Jednym z największych wyzwań na pocz?tku naszej działalność był transfer technologii ze środowiska akademickiego do biznesowej rzeczywistości. Innym wyzwaniem było przekształcenie najnowocześniejszego prototypu/ pomysłu na komercyjny produkt; innymi słowy, umiejętność „podania” rozwi?zania/usługi do specyficznej grupy klientów jest większym wyzwaniem niż sama technologia” - powiedział Rostislav Vocilka, Prezes Zarz?du firmy Flowmon Networks, która jest jednym z laureatów konkursu. FlowmonNetworks świadczy rozwi?zania w obszarze monitorowania sieci IP.

Nie zaskakuje więc fakt, że dwa najważniejsze czynniki, które wspieraj? wzrost przedsiębiorstw, to zdaniem ankietowanych wykwalifikowani pracownicy (60,5 proc.) oraz silne przywództwo (44,7 proc.). Jeszcze rok temu na ten ostatni czynnik wskazywało jedynie 7,9 proc. badanych, co pokazuje, że respondenci coraz bardziej doceniaj? swoj? rolę jako liderów w rozwoju firm, którymi kieruj?. Na trzecim miejscu wśród czynników wzrostu znalazła się ekspansja na nowych rynkach (42,1 proc.). Z  kolei o  konieczności budowania i wdrożenia długofalowej strategii biznesowej mówi jedynie 13,2 proc. CEO.

Jakie zagrożenia dla swojego biznesu widz? prezesi i dyrektorzy zarz?dzaj?cy? Ponownie największe znaczenie zyskał czynnik ludzki, ponieważ aż 63,2proc. badanych wymienia w tym obszarze dostępność do wykwalifikowanej siły roboczej. Zagrożenia zwi?zane z  kadrami nie zmniejszaj? się, a wręcz odwrotnie,z roku na rok maj? coraz większe znaczenie. O nadmiernych regulacjach prawnych mówi 18,4  proc. szefów firm z rankingu Technology Fast 50, a  z  kolei prawie 8 proc. ankietowanych narzeka na niewystarczaj?cy nadzór ze strony organów państwowych.

Trzycyfrowe tempo rozwoju, które charakteryzowało firmy technologicznie innowacyjne w pierwszych latach działalności jest praktycznie nie do utrzymania, gdyż po kilku latach spółki osi?gaj? pewien stopień dojrzałości i skalę działalności. Zdaj? sobie z tego sprawę CEO, którzy wzięli udział w badaniu.   55,3 proc. spośród nich przewiduje organiczny rozwój swoich firm, choć zapewne nie w takim tempie jak dotychczas. W następnej kolejności, mówi?c o możliwych scenariuszach dla swoich przedsiębiorstw, respondenci wymieniaj? ekspansję zagraniczn? (36,8 proc.).

Połowa prezesów deklaruje, że w ci?gu następnych dwunastu miesięcy pragnie utrzymać tempo wzrostu przychodów na poziomie 11-50 proc. Z kolei 36,9 proc. uważa, że przychody ich spółek wzrosn? więcej niż o 51 proc. Jedynie nieco ponad 10 proc. ankietowanych mówi o wzroście poniżej 10 proc., w tym 2,6  proc. respondentów przewiduje nawet brak wzrostu. Warto przypomnieć, że niewielu firmom z  konkursu udaje się utrzymać takie tempo wzrostu, które pozwala znaleźć się w czołówce rankingu rok po roku. Do nielicznych wyj?tków należ? m.in. spółki Szallas.hu i Netguru.

Dynamicznie rozwijaj?ce się firmy innowacyjne w obszarze technologii z naszego regionu planuj? zwiększyć swoje nakłady na badania i rozwój. Aż 42,1 proc. ankietowanych deklaruje, że ponad 10 proc. swoich obrotów przeznaczy na działalność B+R. Z kolei sześciu na dziesięciu badanych chce zwiększyć tę część budżetu w ci?gu najbliższych dwunastu miesięcy. Jedynie 5 proc. CEO nie przewiduje żadnych wydatków na B+R. „Oby te  dobre wyniki były wyrazem wzrostu świadomości a nie jak dot?d po prostu dostępności funduszy UE w najbliższych latach. Taka niestety była dot?d korelacja. Tymczasem w  przypadku młodych firm, opartych na nowych technologiach, inwestycje w prace nad nowymi pomysłami s? kluczowe dla budowy wartości spółki. Im bardziej przełomowe rozwi?zania, tym większa szansa na szybkie zdobycie udziału w rynku” – komentuje Magdalena Burnat-Mikosz, Partner Zarz?dzaj?ca zespołami Innovation Consulting i R&D and Government Incentives, Deloitte

Badanie Deloitte pokazało, że w Europie Środkowej rośnie również świadomość potrzeby ochrony praw własności intelektualnej. Tylko 16 proc. firm deklaruje, że nie korzysta z żadnej formy tego typu ochrony. Najczęściej wykorzystywanym sposobem ochrony własności intelektualnej jest patent (26,3  proc.) oraz znak towarowy (15,8 proc.).

Informacje o badaniu:

Badanie zostało przeprowadzone w okresie maj-lipiec br. Dobrowolna ankieta on-line była elementem zgłoszenia firm do konkursu „Deloitte Technology Fast 50 CE”.   Jednym z kryteriów programu jest konieczność opracowaniaprzez spółkę lub wytwarzania autorskich technologii i/lub ponoszenie istotnych nakładów na prace badawczo-rozwojowe.Możliwy profil działalności firmy to oprogramowanie, sprzęt komputerowy, komunikacja, media, czyste technologie oraz life sciences.Wyniki ankiet pochodziły z następuj?cych krajów: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Węgry, Litwa, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja oraz Słowenia.

Pełne wyniki badania: www.deloitte.com/fast50ce.

Subskrypcja:
Otrzymuj powiadomienia o kolejnych informacjach prasowych Deloitte na stronie:
www.deloitte.com/pl/subskrypcje

Kontakt: Anna Bracik
Communications Manager
Tel.: +48  605  304 444
E-mail: abracik@deloitteCE.com

Deloitte Polska
Al. Jana Pawła II 19
00-854 Warszawa
Polska

Tel.: +48 22 511 08 11/12
Fax: +48 22 511 08 13
www.deloitte.com/pl

***

Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnego podmiotu prawa brytyjskiego z ograniczon? odpowiedzialności? i jego firm członkowskich, które stanowi? oddzielne i niezależne podmioty prawne. Dokładny opis struktury prawnej Deloitte Touche Tohmatsu Limited oraz jego firm członkowskich można znaleźć na stronie www.deloitte.com/pl/onas

Deloitte świadczy usługi audytorskie, konsultingowe, doradztwa podatkowego i finansowego klientom z sektora publicznego oraz prywatnego, działaj?cym w różnych branżach. Dzięki globalnej sieci firm członkowskich obejmuj?cej 150 krajów oferujemy najwyższej klasy umiejętności, doświadczenie i wiedzę w poł?czeniu ze znajomości? lokalnego rynku. Pomagamy klientom odnieść sukces niezależnie od miejsca i branży, w jakiej działaj?. 210 000 pracowników Deloitte na świecie realizuje misję firmy: stanowić standard najwyższej jakości.

Deloitte Polska jest jedn? z wiod?cych firm doradczych w  kraju, świadcz?c? usługi profesjonalne w pięciu głównych obszarach: audytu, doradztwa podatkowego, konsultingu, zarz?dzania ryzykiem i doradztwa finansowego za  pośrednictwem ponad 1400 profesjonalistów z  Polski i zagranicy.

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP