Innowacyjność to także zmiana postaw - skuteczna mediacja: jak doprowadzić do porozumienia w biznesie?

<p style="text-align: justify;"><strong>27 kwietnia w godzinach 9:00-11:00 w Ministerstwie Gospodarki </strong><strong>przy Placu Trzech Krzyży 3/5 odbyło się spotkanie z profesorem Giuseppe de Palo z cyklu Międzynarodowe Spotkania z Mediacją zorganizowane przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Międzynarodowym Centrum Mediacji przy Izbach Przemysłowo-Handlowych działających w Polsce.</strong></p>

>

Spotkanie otworzył Premier Janusz Piechociński, który zaznaczył, że innowacyjność to także zmiana postaw i nastawienia, również w odniesieniu do rozstrzygania konfliktów w biznesie. Premier tłumaczył gościom jak ważne w obrocie gospodarczym jest polubowne rozwi?zywanie sporów, wspomniał o wprowadzeniu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwi?zywania sporów a także, zachęcaj?c przedsiębiorców do mediowania, namawiał: „Jak mówi? Polacy: czas to pieni?dz. Nie marnujmy czasu na długie postępowania s?dowe”.

W trakcie spotkania Profesor Giuseppe de Palo opowiedział uczestnikom o swoich wieloletnich, międzynarodowych doświadczeniach zwi?zanych z mediacj?, pokazał korzyści płyn?ce z polubownego rozwi?zywania sporów, powołał się również na bardzo interesuj?ce statystyki raportu Doing Business 2015 dotycz?ce mediacji, na podstawie których porównał koszty mediacji i procesu s?dowego.

Liczby mówi? same za siebie

W Polsce mediacja trwa średnio 39 dni i kosztuje 1257 euro, w przypadku tej samej sprawy, w s?dzie spędzimy 685 dni i wydamy 4668 euro.   Dla porównania we Włoszech jest to 1210 dni spędzonych w s?dzie, przy   średnich kosztach 15370 euro, gdzie mediacja natomiast trwa średnio 47 dni i kosztuje 4369 euro. Te liczby pokazuj?, że dla przedsiębiorcy, pomijaj?c kwestię kosztów, proces s?dowy jest ogromn? strat? czasu. Profesor de Palo zaznaczył, że niekorzystanie z mediacji, to również ogromna strata ekonomiczna. Unii Europejskiej 20 milionów spraw cywilnych trafia do s?dów, mediowanych jest jedynie 0,05%, gdyby przynajmniej 50% tych spraw zostało pozytywnie rozwi?zanych drog? mediacji, byłaby to oszczędność rzędu wielu miliardów euro.   Profesor wyliczył (na podstawie danych z 2014 CEPEJ Report on  ?European Judicial Systems – edition 2014: efficiency and quality of justice), że Polska zaoszczędziłaby ponad pół miliarda euro tylko przy 50% sukcesu mediacyjnego wszystkich spraw.

Mediacja dobrowolna czy obligatoryjna?

Profesor de Palo w swojej prezentacji pokazał, że dobrowolna mediacja jest mało efektywna. Interesuj?cy jest fakt, że w krajach, w których kierowanie spraw do mediacji jest obligatoryjne, przy jednoczesnym dobrowolnym wyjściu z mediacji (opt-out mediation), liczba spraw zakończonych t? drog? jest znacznie większa. Oznacza to, ze strony maj? obowi?zek uczestniczyć w pierwszym spotkaniu informacyjnym z udziałem mediatora, natomiast w każdej chwili mog? się z niego wycofać, rezygnuj?c tym samym z mediacji.

Pani za to płaci, pan za to płaci

Procesy s?dowe generuj? ogromne straty nie tylko dla gospodarki i przedsiębiorców, ale również dla zwykłych obywateli.   Z opłat s?dowych, przeciętna strona postępowania s?dowego w UE ponosi tylko 30% całkowitych kosztów w sprawach cywilnych (w Polsce jest to 29,6%), pozostałe 70% kosztów ponosz? podatnicy.

Jakie perspektywy?

Po wykładzie, profesor wraz z dr Ewelin? Stobieck?, inicjatorem i koordynatorem Międzynarodowego Centrum Mediacji oraz partnerem zarz?dzaj?cym w Kancelarii TaylorWessing e|n|w|c, wzięli udział w krótkiej debacie z udziałem uczestników konferencji.

Wniosek jaki można było wysnuć z tego spotkania to konieczność działania legislatora w obszarze wspierania i bardziej powszechnego stosowania ADR, w tym mediacji. Przedstawione statystyki i doświadczenia innych krajów pokazuj?, że potrzebna jest w tym zakresie odpowiednia stymulacja ze strony państwa oraz narzędzia prawne mobilizuj?ce strony do wejścia na drogę pozas?dowego rozwi?zywania konfliktów.

„Rozwi?zuj?c spór w drodze mediacji zamiast tradycyjnej ścieżki s?dowej przedsiębiorcy oszczędzaj? nie tylko czas i pieni?dze, niejednokrotnie maj? też możliwość kontynuacji współpracy biznesowej. W Polsce mediacja gospodarcza jest zjawiskiem niedocenianym i stosunkowo nowym, dlatego warto czerpać z doświadczeń międzynarodowych. Skutecznie przeprowadzone mediacje, budowanie świadomości ADR zarówno wśród przedsiębiorców jak i prawników, wspieranie zmian legislacyjnych należ? do najważniejszych celów, jakie stawia sobie Międzynarodowe Centrum Mediacji.” – mówi Dr Ewelina Stobiecka, inicjator i koordynator Międzynarodowego Centrum Mediacji, partner zarz?dzaj?cy w TaylorWessing e|n|w|c w Warszawie.

***

Profesor Giuseppe De Palo jest prezesem oraz współzałożycielem ADR Center, jednej z największych organizacji zajmuj?cych się polubownymi metodami rozwi?zywania sporów w UE (ponad 3000 mediacji rocznie). Od 1998 roku jako mediator przeprowadził ponad 750 mediacji. Jest także autorem wielu publikacji z zakresu alternatywnych metod rozwi?zywania sporów, prowadzi kursy na całym świecie, jest prelegentem i organizatorem wielu konferencji poświęconych ADR.

O Międzynarodowym Centrum Mediacji:

MCM stanowi platformę pozas?dowego rozwi?zywania sporów, dostępn? dla wszystkich podmiotów, w szczególności Członków Izb. Misj? Centrum jest ułatwianie przedsiębiorcom prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce oraz wprowadzanie i promocja najwyższych standardów zwi?zanych z pozas?dowym rozwi?zywaniem sporów w biznesie.

Deklarację utworzenia Międzynarodowego Centrum Mediacji podpisały: Belgijska Izba Gospodarcza, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Włoska Izba Handlowo Przemysłowa w Polsce, Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza. Projekt jest również wspierany przez Ministerstwo Gospodarki.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!