Inflacja CPI w Polsce zwiększyła się w sierpniu do -0,6% r/r wobec -0,7% w lipcu

<p style="text-align: justify;">Do zwiększenia inflacji przyczyniła się wyższa dynamika cen żywności. Jej wzrost wynikał w naszej ocenie z wyższego rocznego tempa wzrostu cen warzyw i owoców w sierpniu, będącego efektem mającej miejsce w Polsce suszy (por. MAKROmapa z 15.09.2015).</p>

>

W kierunku zmniejszenia inflacji oddziaływał natomiast szybszy spadek cen paliw. Inflacja bazowa nie zmieniła się w stosunku do lipca i wyniosła 0,4% r/r. Prognozujemy, że deflacja w Polsce utrzyma się do grudnia 2015 r. a jej skala będzie się dalej stopniowo zmniejszad, co zwi?zane będzie ze zwiększeniem dynamiki cen żywności oraz cen paliw.

Inflacja PPI w Polsce spadła do -2,7% r/r w sierpniu wobec -1,8% w lipcu

Pogłębienie deflacji było efektem obniżenia tempa wzrostu cen we wszystkich głównych kategoriach produkcji sprzedanej przemysłu (por. MAKROpuls z 17.09.2015). W naszej ocenie będzie to czynnik oddziałuj?cy w kierunku spadku inflacji CPI w najbliższych miesi?cach, spowalniaj?cy tempo jej powrotu do celu inflacyjnego NBP. Dane stanowi? tym samym wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się na obniżkę stóp procentowych (o 50 pb) w marcu 2016 r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!