Inflacja CPI w Polsce zwiększyła się w listopadzie do -0,6% r/r wobec -0,7% w październiku

<p style="text-align: justify;">Do wzrostu inflacji (o 0,2 pp.) przyczyniła się wyższa dynamika cen paliw, podczas gdy w przeciwnym kierunku oddziaływał spadek dynamiki cen żywności, który obniżył inflację o 0,1 pp. (por. MAKROpuls z 15.12.2015).</p>

>

Wzrost inflacji ograniczany był również przez niższ? inflację bazow?, która zmniejszyła się w listopadzie do 0,2% r/r wobec 0,3%. Prognozujemy, że deflacja w Polsce utrzyma się do grudnia br., a w I kw. 2016 r. roczne tempo wzrostu cen zwiększy się do 1,0% r/r. W naszej ocenie kontynuacja wzrostu wskaźnika inflacji w najbliższych miesi?cach będzie skutkiem zwiększenia dynamiki cen żywności oraz cen paliw, wynikaj?cego w znacznym stopniu z efektów niskiej bazy z 2015 r. Główny czynnik ryzyka w dół dla naszej prognozy inflacji w 2016 r. stanowi utrzymuj?cy się spadek cen ropy naftowej na światowych rynkach.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!