Analizy i badania

Indeks PMI wskazuje na przyspieszenie wzrostu gospodarczego w IV kw.

<p style="text-align: justify;">Wskaźnik koniunktury w polskim przetwórstwie przemysłowym (PMI) wzrósł w listopadzie do 54,4 pkt. (najwyższy poziom od kwietnia 2011 r.) wobec 53,4 pkt. w październiku, co było powyżej naszej prognozy (53,8 pkt.) i konsensusu rynkowego (53,6 pkt.).</p>

>

Ponadto, listopad jest siódmym z rzędu miesi?cem wzrostu wskaźnika PMI, co tworzy najdłuższ? w historii badao sekwencję wzrostów tego indeksu.

W strukturze indeksu na szczególn? uwagę zasługuje wzrost składowej dotycz?cej nowych zamówieo do poziomu najwyższego od stycznia 2011 r. Na zwiększenie zamówieo wpłyn?ł zarówno zwiększony popyt krajowy, jak i zagraniczny (tempo wzrostu zamówieo eksportowych zmniejszyło się w stosunku do historycznego październikowego maksimum, jednakże pozostało ono najwyższe od ponad dwóch i pół roku). Firmy informowały o większym zapotrzebowaniu na swoje towary z USA oraz rynków europejskich.

Silny wzrost nowych zamówieo w listopadzie wskazuje również, że zwiększenie aktywności w przetwórstwie, potwierdzone przez wzrost składowej dla bież?cej produkcji do najwyższego poziomu od kwietnia 2011 r. (56,9 pkt. wobec 55,4 pkt. w październiku), ma charakter trwały. Wzrost ten będzie oddziaływał w kierunku dalszego stopniowego zwiększenia zatrudnienia w tym sektorze. Wsparciem dla tego scenariusza jest sygnalizowany w danych o PMI wzrost zatrudnienia w listopadzie, a więc czwarty miesi?c z rzędu. Ponadto firmy informowały o planach dalszego zwiększenia zatrudnienia w 2014 r., co będzie uzasadnione większymi obci?żeniami produkcyjnymi.

Historycznie, wskaźnik PMI wykazywał dobre własności predykcyjne dla tempa wzrostu gospodarczego w Polsce (zgodnie z metodologi? badania wartości wskaźnika powyżej 50 pkt. oznaczaj? ożywienie, a poniżej tej granicy spowolnienie). Wykorzystuj?c tę współzależnośd stworzyliśmy uproszczony model ekonometryczny, w którym uzależniliśmy zmiany kwartalnego odsezonowanego tempa wzrostu PKB w Polsce od średnich kwartalnych poziomów indeksu PMI w latach 2000-2013. Uzyskany model relatywnie dobrze wyjaśniał ex post tempo wzrostu PKB (średni kwadrat odchylenia wartości estymowanej od rzeczywistej poniżej 0,1 pp.).

Tym samym, dysponuj?c wartościami indeksu PMI za październik i listopad oraz przyjmuj?c pewne założenia dotycz?ce wartości wskaźnika PMI w grudniu mogliśmy oszacowad kwartalne odsezonowane tempo wzrostu PKB w Polsce w IV kw. Zakładaj?c, że indeks PMI nie ulegnie zmianie w stosunku do listopadowej wartości, to przewidywane tempo wzrostu PKB w IV kw. wyniesie 0,8% kw/kw wobec 0,6% w III kw. (co oznacza roczne tempo wzrostu równe ok. 2,3%). W przypadku wzrostu indeksu PMI w grudniu o 1,0 pkt. (taki miesięczny przyrost odnotowano w listopadzie) to prognozowane kwartalne tempo wzrostu wyniosłoby 0,9% kw/kw (2,4% r/r). Natomiast, w przypadku realizacji najbardziej pesymistycznego scenariusza (spadek grudniowego indeksu do 53,1 pkt. – wrześniowego poziomu) to oczekiwane przez nas kwartalne tempo wzrostu PKB jest równe 0,7% (2,2% r/r). Naszym zdaniem, najbardziej prawdopodobna jest realizacja drugiego scenariusza (dalszej poprawy nastrojów w przetwórstwie), wspieranego przez korzystn? koniunkturę za granic? (indeks PMI w niemieckim przetwórstwie wzrósł w listopadzie do 52,7 pkt. z 51,7 pkt. w październiku) jak i dalsze zwiększenie popytu krajowego.

Dzisiejsze dane o PMI stanowi? zatem silne wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z któr? w IV kw. roczna dynamika PKB zwiększy się do 2,4% wobec 1,9% w III kw. Odnotowany w III kw. wzrost popytu krajowego, w tym w szczególności wyraźne zwiększenie dynamiki konsumpcji prywatnej i inwestycji wskazuje, że wzrost gospodarczy w Polsce staje się bardziej zrównoważony i tym samym bardziej trwały (por. MAKROpuls z 29.11.2013). W IV kw. wraz z oczekiwanym przez nas dalszym przyspieszeniem konsumpcji prywatnej i postępuj?cym ożywieniem w inwestycjach przedsiębiorstw rola popytu krajowego ulegnie dalszemu zwiększeniu, dodatkowo wspieraj?c wci?ż wysoki wkład eksportu netto do dynamiki PKB.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin