Analizy i badania

Indeks PMI sygnalizuje spowolnienie tempa wzrostu PKB w II kw.

<p style="text-align: justify;">Indeks PMI dla polskiego przetwórstwa zwiększył się do 53,1 pkt. z 52,7 pkt. w maju, kształtując się poniżej naszej prognozy (53,8 pkt.) i konsensusu rynkowego (53,7 pkt.).</p>

>

Poprawa koniunktury wynikała z wyższych wkładów 4 z 5 jego składowych (dla nowych zamówień, czasu dostaw, bież?cej produkcji oraz zapasów pozycji zakupionych), co wskazuje na szeroki zakres poprawy koniunktury w polskim przetwórstwie. Jednym czynnikiem ograniczaj?cym wzrost indeksu PMI był – drugi miesi?c z rzędu – spadek składowej dotycz?cej zatrudnienia do 50,9 pkt. wobec 52,8 pkt. w maju. Naszym zdaniem wzrost zatrudnienia był ograniczany przez rosn?ce trudności firm w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników. Tak? ocenę potwierdzaj? badania koniunktury GUS, według których w II kw. odsetek przedsiębiorstw przetwórstwa raportuj?cych ww. trudności był najwyższy w historii badań. Dzisiejsza publikacja stanowi jednocześnie wsparcie dla naszej niższej od konsensusu (4,4%) prognozy rocznej dynamiki zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw (4,3% w czerwcu wobec 4,5% w maju).

W strukturze danych na szczególn? uwagę zasługuje zwiększenie składowej dla nowych zamówień (55,2 pkt. w czerwcu wobec 53,4 pkt. w maju) do najwyższego poziomu od lipca 2017 r. przy jednoczesnym zmniejszeniu wskaźnika dla nowych zamówień eksportowych (52,0 pkt. w czerwcu wobec 54,7 pkt. w maju). Oznacza to, że przyczyn? wyższego tempa wzrostu zamówień w polskim przetwórstwie w czerwcu było przyspieszenie popytu krajowego, podczas gdy wzrost popytu zagranicznego nieznacznie spowolnił. Uważamy, że silniejszy popyt krajowy jest zwi?zany z pozytywnym wpływem ożywienia w budownictwie (wynikaj?cym z przyspieszenia inwestycji publicznych realizowanych z wykorzystaniem środków unijnych) na branże przetwórstwa wytwarzaj?ce towary stanowi?ce wsad do produkcji budowlano-montażowej. Osłabienie napływu zamówień zza granicy było natomiast już wcześniej sygnalizowane przez wstępny czerwcowy indeks PMI dla niemieckiego przetwórstwa (por. MAKROmapa z 26.06.2017). Uważamy, że zmniejszenie składowej dla nowych zamówień eksportowych w polskim przetwórstwie miało charakter przejściowy i nie zmienia ono naszego scenariusza ożywienia w światowym handlu. Zwiększenie składowej dla nowych zamówień oddziaływało w kierunku nieznacznego przyspieszenia tempa wzrostu bież?cej produkcji (53,5 pkt. w czerwcu wobec 53,4 pkt. w maju).

Średnia wartość indeksu PMI w II kw. ukształtowała się poniżej poziomu z I kw. (53,3 pkt. wobec 54,2 pkt.). Tym samym dzisiejsze dane stanowi? wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z któr? dynamika polskiego PKB zmniejszy się w II kw. do 3,9% r/r wobec 4,0% w I kw.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Tax Newsletter wydanie specjalne nr 4

Czy w dobie COVID-19 szczególna sytuacja podatnika uzasadnia niepłacenie podatków? Proponowany przez rząd pakiet osłonowy oraz wsparcia dla...

Rozwiązywanie sporów w czasie pandemii

Jak rozwiązywać spory kiedy nie działają sądy? Gdzie udać się po pomoc w związku z zaistniałym sporem w biznesie w tym szczególnym czasie? A co ze...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP