Analizy i badania

Indeks PMI dla polskiego przetwórstwa zmniejszył się do 52,3 pkt. w lipcu w wobec 53,1 pkt. w czerwcu

<p style="text-align: justify;">Odnotowane w lipcu pogorszenie koniunktury w polskim przetwórstwie zostało spowodowane głównie obniżeniem się składowych dotyczących bieżącej produkcji oraz nowych zamówień. Łącznie, oddziaływały one w kierunku spadku indeksu o 1,2 pkt. W efekcie wskaźnik PMI ukształtował się na najniższym poziomie od listopada 2016 r.</p>

>

Wstępne indeksy PMI dla strefy euro (w tym Niemiec) wskazywały na pogorszenie nastrojów w przetwórstwie (por. MAKROmapa z 31.07.2017). Niższe tempo wzrostu aktywności za granic? nie spowodowało jednak pogorszenia koniunktury w Polsce. Świadczy o tym wzrost składowej dla nowych zamówień eksportowych do 53,3 pkt. w lipcu wobec 52,0 pkt. w czerwcu. Zatem przyczyn? spadku indeksu PMI w Polsce był słabszy popyt krajowy. Niższe tempo wzrostu bież?cej produkcji (52,0 pkt. w lipcu wobec 53,5 pkt. w czerwcu) było najprawdopodobniej zwi?zane z przerwami urlopowymi w fabrykach Volkswagena w Poznaniu i Opla w Gliwicach. Oddziaływały one w kierunku spadku produkcji w branży motoryzacyjnej w lipcu. W sierpniu działalność zakładów zostanie wznowiona, a tym samym spadek indeksu PMI w lipcu miał najprawdopodobniej charakter przejściowy. Nasz? ocenę wspiera wzrost składowej dotycz?cej zatrudnienia odzwierciedlaj?cy optymizm przedsiębiorców dotycz?cy kształtowania się przyszłej sytuacji gospodarczej.

Wartość wskaźnika PMI w lipcu ukształtowała się na niższym poziomie niż w II kw. (53,3 pkt.). Ze względu na przejściowy – w naszej ocenie – charakter spadku wskaźnika w lipcu, dzisiejsze dane nie zmieniaj? naszej prognozy przyspieszenia wzrostu gospodarczego w III kw. (4,1% r/r wobec 3,9% w II kw.). Dzisiejsza publikacja stanowi jednocześnie wsparcie dla naszej niższej od konsensusu (8,4%) prognozy rocznej dynamiki produkcji przemysłowej w lipcu (7,5% wobec 4,5% w czerwcu).

W naszej ocenie lipcowe wyniki badań koniunktury s? lekko negatywne dla złotego oraz rentowności polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Spotkanie Komitetu Podatki w CCIFP

Grupa robocza WHT działająca w ramach Komitetu Podatki spotkała się, aby porozmawiać o wyzwaniach związanych z wdrażaniem nowelizacji podatku u...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin