Analizy i badania

HSBC PMI Polski Sektor Przemysłowy w najlepszej formie od 3 lat!

<p style="text-align: justify;">W styczniu ożywienie polskiego sektora przemysłowego odzyskało tempo. Ogólna poprawa warunków w sektorze była największa od trzech lat. Wielkość produkcji, liczba nowych zamówień, poziom zatrudnienia i aktywność zakupowa wzrosły w szybszym tempie.</p>

>

Na szczególn? uwagę zasługuje tempo wzrostu poziomu zatrudnienia, które było największe w historii badań, rozpoczętych w czerwcu 1998 roku. Z kolei presja inflacyjna pozostała niewielka.

HSBC PMI ? Polskiego Sektora Przemysłowego to złożony wskaźnik, opracowany w celu zobrazowania kondycji polskiego sektora przemysłowego. W styczniu wskaźnik PMI osi?gn?ł wartość powyżej neutralnego progu 50.0 siódmy miesi?c z rzędu. Po grudniowym spadku do poziomu 53.2 główny wskaźnik wzrósł w pierwszym miesi?cu nowego roku do wartości 55.4, sygnalizuj?c największ? poprawę warunków w polskim sektorze przemysłowym od stycznia 2011 roku.

Po spowolnieniu w ostatnim miesi?cu 2013 roku, wzrost liczby nowych zamówień przyspieszył w styczniu. Najnowszy wzrost był największy od stycznia 2011 roku, a jego tempo było jednym z najszybszych w piętnastoipółletniej historii zbierania danych. Najnowsze dane wskazały na umocnienie popytu zarówno z rynku krajowego, jak i rynków eksportowych.

Respondenci badania informowali o poprawie popytu z rynków europejskich. Wzrost nowych zamówień eksportowych przyspieszył w porównaniu do grudnia, jednak tempo tego wzrostu pozostało słabsze niż październikowy rekord badań.

Jedn? z kluczowych informacji wynikaj?c? z najnowszych badań było rekordowe tempo wzrostu poziomu zatrudnienia w sektorze przemysłowym oraz wzrost liczby miejsc pracy szósty miesi?c z rzędu. Wyraźne tempo wzrostu poziomu zatrudnienia   było najczęściej uzasadnienie przez respondentów badania wzrostem obci?żeń produkcyjnych i liczby zamówień.

Po niewielkich wzrostach przez ostatnie pięć miesięcy do grudnia, w styczniu wzrost wielkości produkcji odzyskał pęd.

Tempo wzrostu w najnowszym okresie badań było najszybsze od kwietnia 2011 roku. Zaległości produkcyjne ponownie odnotowały spadek, jednak jego tempo zwolniło i było stosunkowo niewielkie.

Pod?żaj?c za trendem odnośnie poziomu zatrudnienia, polscy producenci w styczniu zwiększyli aktywność zakupow?. Ilość zamówionych środków produkcji wzrosła w najszybszym tempie od marca 2011 roku i jednym z najszybszych od maja 2004 roku. Mimo umocnienia się popytu na środki produkcji czas dostaw wydłużył się tylko nieznacznie.

W styczniu tempo inflacji kosztów produkcji w polskim sektorze przemysłowym osłabło trzeci miesi?c z rzędu i było niewielkie.

Słaby charakter presji inflacyjnej w sektorze został podkreślony przez dalszy spadek cen wyrobów gotowych.

Komentarz

Komentuj?c wyniki badań PMI ? Polskiego Sektora

Przemysłowego, Agata Urbańska-Giner, ekonomista HSBC ds. Europy Środkowo-Wschodniej powiedziała:

„Styczniowy indeks PMI, najwyższy od trzech lat, stanowi silne otwarcie dla tego roku. Co ważne ostatnia poprawa ma dość szerok? bazę. W styczniu wzrosły indeksy produkcji, nowych zamówień i zatrudnienia. Nowe zamówienia były wspierane rosn?cymi zamówieniami w eksporcie. Producenci zwiększyli zakupy półproduktów, ale przy rosn?cej produkcji zapasy nakładów i tak spadły, podobnie jak i zapasy wyrobów gotowych. Rekordowe przyspieszenie wzrostu zatrudnienia jest kolejnym pozytywnym wyznacznikiem trwałości obecnego ożywienia. Wyższy niż oczekiwano wskaźnik PMI wpisuje się w ostatnie pozytywne komentarze członków RPP o poprawiaj?cych się perspektywach wzrostu PKB w 2014.

Rosn?ca aktywność gospodarcza nie wywiera jednak tymczasem presji na wzrost cen. Ceny nakładów produkcji nieznacznie wzrosły w styczniu, ale ceny wyrobów gotowych spadły czternasty miesi?c z rzędu.”

Główne wyniki badań

 Poprawa wskaźnika PMI, który osi?ga poziom 55.4

 Wzrost poziomu zatrudnienia w rekordowym tempie badań

 Wzrost liczby nowych zamówień najwyższy od trzech lat

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin