Aktualności firm stowarzyszonych

Hogan Lovells z nowymi specjalistami od prawa konkurencji

<p style="text-align: justify;" align="left">W sierpniu 2017 r. do zespołu warszawskiego biura kancelarii Hogan Lovells dołączyli: Piotr Skurzyński oraz Dr Maciej Gac.</p>

>

Radca prawny Piotr Skurzyński, obejmuj?c stanowisko Counsela będzie kierował Praktyk? Prawa Konkurencji w Hogan Lovells, w ramach której będzie wspierany przez Dr Macieja Gaca, adwokat Magdalenę Kowarę oraz aplikantkę adwokack? Martę Kownack?.

Piotr Skurzyński specjalizuje się we wszystkich aspektach polskiego i unijnego prawa konkurencji. Jego doświadczenie obejmuje doradztwo w zakresie prawa pomocy publicznej, prawa konsumenckiego oraz szeroko pojętego prawa Unii Europejskiej. Posiada również szerok? praktykę w realizacji projektów zwi?zanych z regulacj? sektorów infrastrukturalnych, w tym w szczególności sektora telekomunikacyjnego, energetycznego i kolejowego. Przed doł?czeniem do kancelarii Hogan Lovells, w swojej dotychczasowej karierze zawodowej Piotr Skurzyński współpracował ł?cznie przez ponad 12 lat z dwoma warszawskimi biurami międzynarodowych, wiod?cych kancelarii prawnych. W tym czasie doradzał podmiotom z różnych sektorów gospodarki, m.in. energetycznego, telekomunikacyjnego, farmaceutycznego, a także handlu hurtowego i detalicznego oraz producentów FMCG. Reprezentował klientów przed Prezesem UOKiK i Komisj? Europejsk? w postępowaniach dotycz?cych porozumień ograniczaj?cych konkurencję oraz nadużywania pozycji dominuj?cej na rynku. Pracował przy wielu międzynarodowych transakcjach M&A, doradzaj?c w kwestiach zgodności dokumentów transakcyjnych z prawem konkurencji oraz reprezentował klientów w złożonych postępowaniach z zakresu kontroli koncentracji zarówno przed Prezesem UOKiK, jak i KE. Uczestniczył w przygotowywaniu programów zgodności działalności z prawem konkurencji i prowadził wiele szkoleń o tej tematyce.

Piotr Skurzyński jest regularnie rekomendowany przez międzynarodowy ranking Chambers Europe jako wiod?cy specjalista z zakresu prawa konkurencji. Jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Ma na swoim koncie liczne publikacje dotycz?ce tej tematyki.

Mec. Skurzyński ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest również absolwentem Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego, prowadzonego przez Institute of Continuing Education University of Cambridge i Uniwersytet Warszawski.

Dr Maciej Gac specjalizuje się w krajowym i unijnym prawie konkurencji, prawie konsumenckim oraz prawie prywatnym międzynarodowym. Jego doświadczenie obejmuje świadczenie kompleksowych usług doradztwa prawnego w zakresie prawa antymonopolowego, prawa konsumenckiego oraz szeroko rozumianego prawa rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Wspiera klientów w ramach tworzenia modeli dystrybucyjnych, zawierania porozumień handlowych oraz podejmowania wspólnych przedsięwzięć (np. tworzenie joint ventures). Doradza klientom zarówno w ich bież?cej działalności biznesowej (ocena podejmowanych działań pod k?tem ich zgodności z prawem konkurencji i prawem konsumenckim) oraz reprezentuje firmy w postępowaniach przed organami ochrony konkurencji oraz organami regulacyjnymi. Posiada bogate doświadczenie w tworzeniu programów compliance dla przedsiębiorstw oraz wdrażaniu polityk zgodności z prawem konkurencji. W kręgu jego zainteresowań zawodowych pozostaj? również kwestie zwi?zane z transgranicznym świadczeniem usług oraz zbiorowym rozstrzyganiem sporów.

Dr Maciej Gac prowadzi również aktywn? działalność naukow? i dydaktyczn? w kraju i za granic?. Jest wykładowc? w ramach Podyplomowego Studium Prawa Konkurencji INP PAN, autorem wielu publikacji naukowych z dziedziny prawa europejskiego i prawa konkurencji oraz członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji.

Dr Maciej Gac jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UJ oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Tuluzie. We wrześniu 2016 roku z wyróżnieniem obronił rozprawę doktorsk? na temat prywatnoprawnego stosowania prawa konkurencji, przygotowan? w ramach współpracy naukowej pomiędzy ww. uczelniami.

„Jestem przekonana, że doświadczenie i umiejętności mec. Piotra Skurzyńskiego wspieranego przez Dr Macieja Gaca oraz pozostałych prawników z Praktyki Prawa Konkurencji Hogan Lovells będ? stanowiły istotn? wartość dla Klientów naszej kancelarii. Cieszymy się, że tak doświadczeni specjaliści doł?czyli do naszego zespołu” – powiedziała Beata Balas-Noszczyk, partner zarz?dzaj?ca warszawskim biurem Hogan Lovells.

O Hogan Lovells

Hogan Lovells to kancelaria prawna o globalnym zasięgu oferuj?ca kompleksowe usługi doradztwa prawnego oraz podatkowego w ponad 45 biurach zlokalizowanych na 6 kontynentach.

Hogan Lovells „firma" odnosi się do międzynarodowej praktyki prawniczej prowadzonej przez Hogan Lovells International LLP, Hogan Lovells US  LLP oraz podmiotów z nimi powi?zanych.

W  celu uzyskania dalszych informacji o Hogan Lovells, odwiedź stronę www.hoganlovells.com.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin