Aktualności firm stowarzyszonych

Fraikin konsekwentnie analizuje rynek pojazdów użytkowych i znajduje optymalne rozwiązania dla klientów.

<p style="text-align: justify;">Grupa Fraikin, europejski lider w wynajmie pojazdów użytkowych i dostawczych, prezentuje ranking porównawczy rzeczywistego zużycia paliwa dla ciężarówek spełniających normę Euro VI. Badanie zostało opracowane tak, aby w sposób rzeczywisty i obiektywny porównać ciężarówki spełniające normę Euro VI i dzięki temu umożliwić klientom Fraikin wybór pojazdów najlepiej spełniających ich potrzeby. Test wykazał, że pomiędzy pojazdami tego samego typu lub przeznaczenia, ale różnych marek istnieją znaczne różnice w poziomie zużycia paliwa.</p>

>

Nowe badanie ciężarówek 12- i 19-tonowych

Badanie Euro VI Ecotest zostało przeprowadzone wspólnie przez Fraikin i jednostkę certyfikacyjn? Dekra na 15 pojazdach wiod?cych europejskich producentów – DAF, IVECO, MAN, MERCEDES-BENZ oraz RENAULT TRUCKS – i obejmowało pięć ci?gników siodłowych, pięć samochodów ciężarowych skrzyniowych 12T DMC oraz samochodów ciężarowych skrzyniowych 19T DMC.

Dla zapewnienia rzetelności badania wszystkie pojazdy miały podobne wyposażenie i  obci?żenie. Prowadzili je grupa tych samych   kierowców, postępuj?cych zgodnie z  zasadami odpowiedzialnej jazdy.

Wszystkie 15 pojazdów miało przed badaniem przebieg wynosz?cy 100  000 kilometrów, a  w  ramach testu pokonało w sumie 11  700 kilometrów w ci?gu jednego miesi?ca. Jazdy odbywały się w zróżnicowanym terenie w regionie miasta Montpellier. Zastosowano trzy różne trasy, z których każda była w pełni reprezentatywna dla standardowych tras klientów Fraikin:

  • miejska trasa dystrybucyjna, głównie po miastach;
  • regionalna trasa dystrybucyjna, obejmuj?ca głównie drogi lokalne;
  • trasa długodystansowa, przede wszystkim po autostradach.

Niespodziewanie szeroki zakres zużycia paliwa

W trakcie badania zmierzono zużycie paliwa we wszystkich 15 pojazdów za pomoc? przepływomierzy, pokładowych przyrz?dów telematycznych oraz elektronicznych wyświetlaczy umieszczonych w desce rozdzielczej.

Zarejestrowano bardzo duże różnice w poziomie zużycia paliwa pomiędzy poszczególnymi markami.

Fraikin porównał również kilka innych parametrów takich jak poziom hałasu wewn?trz kabiny, mierzony za pomoc? pokładowego miernika poziomu dźwięku.

Nowe testy dla lepszego wsparcia klientów

Wyniki badania Euro VI Ecotest prezentuj? szeroki wachlarz parametrów ciężarówek i  pokazuj?, że przy ostatecznym wyborze pojazdu należy wzi?ć pod uwagę wszelkie informacje dotycz?ce rzeczywistych warunków jego użytkowania przez danego klienta.

Ponieważ misj? Fraikin jest zapewnianie swoim klientom samochodów ciężarowych, które w  najlepszym możliwym stopniu spełniaj? ich potrzeby, firma stosuje kompleksowe podejście do wszelkich kategorii kosztów pojazdów i do nowych osi?gnięć technologicznych.

Fraikin administruje i zarz?dza na co dzień flot? ponad 60  000 pojazdów w całej Europie, dzięki czemu dysponuje ogromn? baz? danych dotycz?c? funkcjonowania wszelkiego rodzaju pojazdów. Zebrane przez Fraikin informacje dotycz?ce zużycia paliwa w  rozbiciu na marki i przeznaczenie pojazdów umożliwia Fraikin stałe rozszerzanie usług doradczych i wspierania klientów w planowaniu i obniżaniu całkowitego kosztu posiadania (TCO) swoich pojazdów.

„Ta inicjatywa jest kamieniem milowym w planie rozwoju Fraikin, którego celem jest to, aby Fraikin stał się punktem odniesienia na rynku,” powiedział Hugues Rougier, prezes zarz?du Fraikin.

„Poprzez oferowane wsparcie z całkowitym spokojem umożliwiamy naszym klientom wybranie pojazdów spełniaj?cych normę Euro VI, zapewniaj?c tym samym zwiększenie ich ekologiczności z jednoczesnym obniżeniem ponoszonych kosztów”.

O Fraikin:

Grupa Fraikin została założona w 1944 roku i jest dzisiaj europejskim liderem rynku w  wynajmie pojazdów użytkowych i dostawczych. Fraikin posiada i wynajmuje największ? w  Europie flotę pojazdów użytkowych i dostawczych różnych marek i różnego przeznaczenia (61  500 pojazdów, w tym 51  000 pojazdów własnych i 10  500 pojazdów zarz?dzanych przez dział zarz?dzania flot?). Fraikin zarz?dza największ? dedykowan? i zintegrowan? sieci?, obejmuj?c? 180 agencji w 10 krajach Europy (Francja, Belgia, Luksemburg, Wielka Brytania, Hiszpania, Szwajcaria, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry) oraz w Maroko. Dzięki doświadczeniu i ogromnej wiedzy dotycz?cej pojazdów użytkowych i dostawczych 3000 pracowników Fraikin pomaga klientom zidentyfikować i zastosować najlepsze rozwi?zania dotycz?ce ich transportu i logistyki.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin