Firmy w Polsce wciąż niewystarczająco dbają o różnorodność płci

<p style="text-align: justify;">Kobiety nadal stanowią zdecydowaną mniejszość w zarządach i radach nadzorczych firm, pomimo nieustających wysiłków zmierzających ku zwiększeniu różnorodności płciowej w najważniejszych organach spółki. Z piątej edycji raportu „Women in the Boardroom: A Global Perspective”, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte wynika, że kobiety globalnie zajmują 15 proc. miejsc w zarządach, o 3 pp. więcej niż dwa lata wcześniej. W Polsce kobiety mają 15,2 proc. udziału w radach nadzorczych i stoją na czele 6,3 proc. zarządów firm spośród ponad 480 spółek giełdowych z rynku głównego. Z analizy Deloitte wynika również, że obecność kobiety na stanowisku prezesa lub dyrektora generalnego wpływa znacząco na wzrost liczby kobiet zasiadających w zarządzie danej firmy.</p>

>

Analiza Deloitte obejmuje 64 kraje. Wynika z niej, że odsetek kobiet – członkiń zarz?dów na całym świecie wynosi zaledwie 15 proc. W europejskich spółkach wskaźnik ten wynosi 22,6 proc. Najlepszy wynik osi?gnęły norweskie firmy, w zarz?dach których kobiety zajmuj? aż 42 proc. miejsc. Spośród krajów Unii Europejskiej w jedynie dziesięciu kobiety stanowi? średnio co najmniej 25 proc. członków zarz?du. S? to Belgia, Dania, Niemcy, Francja, Włochy, Łotwa, Holandia, Finlandia, Szwecja oraz Wielka Brytania (stan na kwiecień 2016). Dla porównania w USA średni odsetek kobiet w zarz?dach wynosi 14,2 proc. Najsłabiej pod tym względem wypadły firmy południowoamerykańskie i azjatyckie, w  których kobiety stanowi? jedynie odpowiednio 7,2 i 7,8 proc. członków zarz?du.

Analiza Deloitte obejmuje również podział na poszczególne branże. Najwięcej kobiet zasiada w  zarz?dach europejskich firm reprezentuj?cych sektor dóbr konsumenckich (25 proc.), sektor finansowy (24 proc.) oraz sektor medyczny i farmaceutyczny (23 proc.).

Pobierz raport „Women in the Boardroom: A Global Perspective”

Przejdź do strony raportu

Polskie firmy różnorodne tylko w teorii

  

W Polsce kobiety zajmuj? 15,2 proc. miejsc w radach nadzorczych spółek giełdowych z rynku głównego, a w tych notowanych w WIG20 19 proc. W fotelu przewodnicz?cego rady nadzorczej kobiety zasiadaj? jedynie w  7,8 proc. analizowanych firm. –  Rady nadzorcze polskich spółek publicznych nie wypadaj? najlepiej, jeśli chodzi o zapewnienie różnorodności ze względu na płeć. Tylko jedna czwarta z nich wdrożyła politykę różnorodności, odnosz?c? się do składu zarz?du, rady nadzorczej oraz kluczowych stanowisk w  firmie  – mówi  Dorota Snarska-Kuman, Partner w Sektorze Instytucji Finansowych, Lider Programu Rozwoju Rad Nadzorczych w Deloitte. –  Co prawda obliguje je do tego Kodeks Dobrych Praktyk spółek notowanych na GPW, przyjęty w 2016 roku, jednak jak to zwykle bywa w takich przypadkach, spółki mog? wył?czyć ze stosowania wybrane zapisy, pod warunkiem, że poinformuj? o swojej decyzji inwestorów i opinię publiczn?. Jednocześnie dopóki nie s? zobligowane do określonych kwot czy parytetów uznaj? tę rekomendację za spełnion?, nawet jeśli niewielki procent w radzie nadzorczej stanowi? kobiety    – dodaje. Z raportu Deloitte wynika, że odsetek kobiet na stanowisku prezesa zarz?du firm giełdowych w Polsce wynosi 6,3 proc.  

Kobiety zapewniaj? innowacyjność

Z uwagi na fakt, że firmy musz? funkcjonować w środowisku ci?głych zmian technologicznych i  społecznych skutkuj?cych transformacj? wizji pracy w przyszłości, rola kierownictwa firmy będzie niezwykle ważna. W tym zakresie krytyczn? rolę odegra różnorodność, zarówno w podejściu do myślenia, jak i do ludzi, a zadaniem kierownictwa firmy będzie zapewnienie świeżego spojrzenia na każde pojawiaj?ce się wyzwanie.    –  Dzięki kobietom, które znalazły się w organach zarz?dzaj?cych spółek organizacje buduj? kapitał społeczny, czyli kompetencje, wiedzę i doświadczenie, co z kolei buduje innowacyjność biznesu. Kobiety w zarz?dach gwarantuj? wymierne korzyści firmom poprawiaj?c ich konkurencyjność. Różnorodność na poziomie zarz?dów i rad nadzorczych wynika z racjonalności biznesowej: firmy to robi? po to, aby wygrywać na rynku i motywować właściwie swoich pracowników, a nie dlatego, że tak wypada..––  mówi  Iwona Georgijew, Partner w   Deloitte, Liderka Klubu SheXO.    

Kobiety promuj? kobiety

Jak się okazuje firmy, w których kobiety zajmuj? stanowisko dyrektora generalnego maj? prawie dwa razy więcej kobiet w swoim zarz?dzie niż firmy kierowane przez mężczyzn (odpowiednio 28,8 proc. i  14,5 proc.). Wskaźniki dla Europy wynosz? odpowiednio 33 i 24,3 proc. Prawie takie same statystyki dotycz? kobiet – prezesów firm i liczby żeńskich członków w ich zarz?dach w porównaniu do firm, w  których stanowisko prezesa piastuje mężczyzna (odpowiednio 28,5 proc. i 15,5 proc.). W Europie jest to odpowiednio 34,5 i 23,8 proc. – W przypadku, gdy zarz?d firmy ma bardziej zróżnicowan? strukturę płciow?, prawdopodobieństwo wyboru kobiety na stanowisko dyrektora generalnego lub prezesa jest znacznie wyższe. To działa we dwie strony. Im więcej kobiet zajmuje w firmie kluczowe stanowiska, tym większe będzie prawdopodobieństwo pozytywnego wpływu takiej struktury kierownictwa na różnorodność płciow? w zarz?dzie – wyjaśnia  Dan Konigsburg, Starszy Dyrektor Zarz?dzaj?cy Globalnego Centrum Zarz?dzania Korporacyjnego Deloitte. Jednak mimo tych optymistycznych statystyk należy pamiętać, że kobiety w perspektywie globalnej zajmuj? jedynie 4 proc. stanowisk dyrektorów generalnych i prezesów zarz?du.

***  

O raporcie

Na zlecenie Deloitte Global, firma MSCI ESG Research Inc. zebrała dane dotycz?ce różnorodności płciowej w zarz?dach firm z 44 krajów. Zebrano dane odzwierciedlaj?ce stan na dzień 15 grudnia 2016 r. Ponadto, przeanalizowano poziom reprezentacji kobiet w strukturach kierownictwa firm z podziałem na sześć głównych sektorów gospodarki, tj. usług finansowych, usług konsumenckich, technologii, mediów i telekomunikacji, produkcji, nauk ścisłych i opieki zdrowotnej oraz energii i zasobów. W celu uzupełnienia tych danych, Deloitte Global zebrał informacje na temat inicjatyw promuj?cych różnorodność płciow? w zarz?dach firm, takich jak „diversity quotas” (zbieranie i analiza danych statystycznych / danych liczbowych dotycz?cych tego zagadnienia) z 20 dodatkowych krajów. Publikacja obejmuje ł?cznie swoim zakresem 64 kraje i ich starania zmierzaj?ce do zwiększenia różnorodności płciowej w zarz?dach firm.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!