Finansowy portret MŚP w II kwartale 2018. Barometr EFL: dwa raz więcej średnich firm niż mikro sięga po leasing

<p style="text-align: justify;">Podstawowym źródłem finansowania firm z sektora MŚP w Polsce pozostają środki własne (90 proc. wskazań), ale biorąc pod uwagę zewnętrzne narzędzia, przedsiębiorcy najczęściej korzystają z leasingu (56 proc. wskazań) – wynika z „Barometru EFL”<a name="_ftnref1" href="https://secure.netpr.pl/#_ftn1"></a>[1] na IV kwartał 2018 roku. Leasing jest najpopularniejszy w firmach z branży przemysłowej (67 proc.) oraz transportowej (66 proc.). Duże zainteresowanie leasingiem potwierdzają najnowsze dane Związku Polskiego Leasingu, z których wynika, że wartość rynku leasingu w Polsce w ciągu trzech kwartałów br. wyniosła 58,2 mld zł i wzrosła o 18,7 proc. r/r. Na kolejnych miejscach znajduje się ubezpieczenie majątku firmy (48,7 proc.) oraz kredyt bankowy (46,2 proc.).</p>

>

- Portfel narzędzi finansowych, po które sięgaj? mikro, małe i średnie firmy, od kilku lat nie zmienia się, widzimy jedynie rotację na poszczególnych miejscach. Cały czas najchętniej wybierana jest gotówka, która zainwestowana „pracuje” i przyczynia się do wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Numerem jeden jeśli chodzi o instrumenty zewnętrzne jest leasing.  Z naszych doświadczeń i obserwacji wynika, że świadomość zalet i korzyści wynikaj?cych z korzystania z tego narzędzia cały czas rośnie, co jest efektem ciężkiej pracy całej branży w zakresie edukacji rynku. Szczególnie cieszy, że leasing jest również najpopularniejszym narzędziem wśród najmniejszych firm, co do tej pory nie było takie oczywiste  – podkreśla  Radosław Kuczyński, prezes EFL.

Po pierwsze, stałe TOP3 zewnętrznych narzędzi finansowych

Od pocz?tku realizacji badania „Barometr EFL”, czyli od stycznia 2015 roku, przedstawiciele sektora MŚP najczęściej finansuj? swoj? działalność środkami własnymi. Z podobn? sytuacj? mamy do czynienia w IV kwartale br. – aż 9 na 10 przedsiębiorców zadeklarowało, że sięga do swoich kieszeni, żeby inwestować. Bior?c pod uwagę finansowanie zewnętrzne, na fotelu lidera znajduje się leasing, z którego korzysta 56 proc. MŚP. Co ciekawe, wci?ż bardzo wysoko utrzymuje się ubezpieczenie maj?tku firmy – sięga po nie prawie 49 proc. przedsiębiorców. A warto dodać, że kwartał temu było najchętniej wykorzystywanym zewnętrznym instrumentem finansowym. Podium domyka kredyt bankowy (46 proc. wskazań).

Po drugie, im większy tym częściej sięga po wsparcie

Po raz kolejny widać również tendencję, zgodnie z któr?, im firma zatrudnia więcej pracowników, tym częściej korzysta zewnętrznych narzędzi finansowych, w tym z leasingu. Podczas gdy wśród mikro firm 36 proc. zarz?dzaj?cych bazuje na tym produkcie, to wśród małych ten odsetek wynosi 63 proc., a wśród średnich podmiotów aż 73 proc. przedsiębiorców finansuje swoj? działalność leasingiem. Podobne tendencje widać w korzystaniu z ubezpieczenia maj?tku, gdzie niemal dwa razy więcej średnich firm sięga po takie wsparcie niż w przypadku mikro firm (61 proc. vs. 32 proc.).

Po trzecie, produkujemy i transportujemy w leasingu

Z leasingiem za pan brat najbardziej żyj? firmy przemysłowe, wśród których z tego narzędzia korzysta aż 67 proc. przedstawicieli. W ten sposób finansuj? maszyny i urz?dzenia do produkcji, które s? wymieniane przez nich co kilka lat. Nieco mniej przedsiębiorstw, bo 66 proc., leasinguje inwestycje w transporcie, m.in. flotę pojazdów. Trzeci? branż?, która najchętniej sięga po leasing jest budownictwo (63 proc. wskazań).

***

https://secure.netpr.pl/#_ftnref1[1]  Barometr EFL  jest syntetycznym wskaźnikiem informuj?cym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów zwi?zanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansj? na nowe rynki i maksymalizacj? zysków, co jest zwi?zane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjaj? wzrostowi lub działaj? hamuj?co na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA., a jego wyniki s? publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się w dniach 20-28 września 2018 r.

Europejski Fundusz Leasingowy SA  powstał w 1991 roku, jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest części? Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie finansow? stabilność i  bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i  doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. EFL konsekwentnie poszerza zakres rozwi?zań dla biznesu. Spółka oferuje szeroki pakiet produktów: leasing, pożyczkę, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i faktoring. Od 1991 roku współpracuje z  najbardziej licz?cymi się producentami i dostawcami maszyn, urz?dzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Firmę wyróżniono m.in. sześciokrotnie tytułem: Firmy Przyjaznej Klientowi i pięciokrotnie Finansowej Marki Roku. Już ponad 310 tysięcy klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie. Więcej na:  www.efl.pl.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!