Finalne dane o inflacji zgodne ze wstępnym szacunkiem GUS

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja CPI zwiększyła się w listopadzie do 0,0% r/r wobec -0,2% w październiku, kształtując się zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS i naszą prognozą równą konsensusowi rynkowemu.</p>

>

Inflacja rośnie dzięki wyższym cenom żywności  

W kierunku wzrostu inflacji (o 0,2 pkt. proc.) oddziaływała wyższa dynamika cen w kategorii "żywność i napoje bezalkoholowe (1,2% r/r w listopadzie wobec 0,4% w październiku). Przyspieszenie wzrostu cen w ujęciu rocznym miało miejsce m.in. w sekcjach "mleko, sery, jaja”, "mięso”, "owoce”, "warzywa” oraz "ryby i owoce morza”. Szeroki zakres wzrostu cen żywności stanowi wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym na pocz?tku br. nast?piło trwałe odwrócenie trendu spadkowego światowych cen żywności (por. AGROpuls z 08.12.2016). Do wzrostu inflacji (o 0,1 pkt. proc.) przyczyniła się również wyższa inflacja bazowa, która zgodnie z naszymi szacunkami wyniosła w listopadzie -0,1% r/r wobec -0,2% w październiku. Zgodnie z komunikatem GUS zwiększenie inflacji bazowej było częściowo zwi?zane z podwyżkami cen ubezpieczeń (wzrost o 1,4% m/m). W naszej ocenie wzrost cen ubezpieczeń jest w znacznym stopniu efektem podwyżek cen ubezpieczeń komunikacyjnych (OC). W kierunku spadku inflacji (o 0,1 pkt. proc.) oddziaływała natomiast niższa dynamika cen paliw (0,7% r/r w listopadzie wobec 1,8% w październiku).  

Dodatnie tempo wzrostu cen już w grudniu  

Prognozujemy, że w grudniu br. tempo wzrostu cen będzie dodatnie, a w całym 2016 r. średnioroczna inflacja ukształtuje się na poziomie -0,6% r/r wobec -0,9% w 2015 r. Prognozujmy, że w I kw. 2017 r. inflacja zwiększy się do 1,5% r/r wobec 0,0% w IV kw. br. ze względu na oddziaływanie efektów niskiej bazy dla dynamiki cen paliw i nośników energii (obniżka cen pr?du i gazu w styczniu br.). W kolejnych kwartałach 2017 r. oczekujemy relatywnej stabilizacji inflacji w przedziale 1,3-1,7% (średniorocznie 1,5%). Z jednej strony domykanie się luki popytowej będzie oddziaływało w kierunku dalszego wzrostu inflacji bazowej. Z drugiej strony stopniowo wygasaj?ce efekty niskiej bazy dla cen paliw będ? ograniczać wzrost wskaźnika CPI. W I poł. 2017 r. w kierunku wzrostu inflacji będzie oddziaływało również zwiększenie dynamiki cen żywności zwi?zane z kontynuacj? wzrostowej fazy cyklu na rynku wieprzowiny oraz mleka. Istotnym czynnikiem ryzyka w horyzoncie prognozy jest kształtowanie się cen ropy na światowym rynku (por. MAKROmapa z 12.12.2016).  

Dane o inflacji neutralne dla złotego oraz rentowności obligacji  

Dzisiejsze, zgodne ze wstępnym szacunkiem GUS oraz konsensusem rynkowym, dane o inflacji s? w naszej ocenie neutralne dla złotego oraz rentowności polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!