Analizy i badania

Fabriqué en Pologne, czyli…jak członkowie CCIFP rozwijają biznes

<p style="text-align: justify;">Firmy z kapitałem francuskim odegrały bardzo ważną rolę w rozwoju polskiej gospodarki. Francja to jeden z trzech największych inwestorów w Polsce, który zainwestował w naszym kraju prawie 22 mld euro (dane NBP). Firmy z udziałem kapitału francuskiego i członkowie Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce rozwijają się z roku na rok, bez względu na koniunkturę. Mają też istotny wkład w rozwój polskiego eksportu.</p>

>

Firma InfoCredit prześledziła wyniki firm – członków Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce (CCIFP). Z roku na rok radz? sobie coraz lepiej, a ich zagregowane przychody rosn?. Podobny trend widać także wśród eksporterów. Opanowuj? kolejne rynki zwiększaj?c sieć sprzedaży. Menedżerowie firm zrzeszonych w CCIFP oczekuj?, że koniunktura w kolejnych latach będzie się stopniowo poprawiać, także na rynkach zagranicznych.

W raporcie, który powstał we współpracy CCIFP i wywiadowni InfoCredit, analizowaliśmy dokonania firm zrzeszonych w Izbie na arenie międzynarodowej. W dalszej części raportu przedstawiamy prognozy na kolejne lata, tajemnice sukcesu wiod?cych eksporterów i ich atuty. Opisujemy też bariery, jakie napotykaj? eksporterzy, szczególnie na rynkach wschodnich i wschodz?cych. Zapraszamy do lektury.

To będzie lepszy rok

Zarz?dzaj?cy firmami zrzeszonymi w CCIFP oczekuj?, że ten rok będzie lepszy niż poprzedni. Spodziewaj? się także lepszej koniunktury na rynkach zagranicznych.

- Sytuacja eksporterów w Polsce nieznacznie się polepszyła. Widać wyraźne ożywienie na rynku, na którym działa nasza firma (branża meblarska). Jest to bezpośrednio zwi?zane z nastrojami panuj?cymi w krajach starej UE. Wyraźne ożywienie widoczne jest w Niemczech, Francja nadal jest w stanie niepewności. Przekłada się to bezpośrednio na liczbę zamówień - mówi Wojciech Dorociak, Dyrektor Zarz?dzaj?cy firmy Standis Polska, dostawcy wyposażenia meblowego oraz materiałów POSdla sieci handlu detalicznego oraz producentów FMCG na rynku polskim  oraz środkowoeuropejskim. Z danych InfoCredit wynika, że Standis Polska w 2012 r. zwiększyła sieć eksportow? z 13 do 15 krajów. Wartość eksportu zawiera się w przedziale 10-30 mln zł. Znajduje się w czołówce największych eksporterów zrzeszonych w CCIFP.

Wzrostu eksportu z Polski oczekuje także Dariusz Str?czyński, Prezes Zarz?du i Dyrektor Zarz?dzaj?cy Hamelin Polska. Jego firma w 2012 r. eksportowała do 13 krajów (wzrost o 5). Hamelin Polska należy do francuskiej grupy Hamelin - wiod?cego producenta na międzynarodowym rynku produktów biurowo-szkolnych. Wartość eksportu w 2012 r. zawierała się w przedziale 10-30 mln zł.

- Jestem przekonany, że wartość polskiego eksportu w 2014 r. będzie wyższa niż w 2013. Szacujemy, że w naszej firmie produkcja na eksport wzrośnie o około 15 proc. w stosunku do roku ubiegłego – mówi Dariusz Str?czyński.

Zagregowane przychody członków CCIFP

Dane w mld PLN dla 285 firm, składaj?cych regularnie sprawozdania finansowe od 2008 do 2012 roku.

  

  *Wynik szacowany, nie wszystkie firmy złożyły jeszcze sprawozdania za 2012 r.

Źródło: InfoCredit

  Zagregowane przychody eksporterów-członków CCIFP

  

Dane w mld PLN dla 62 firm, składaj?cych regularnie sprawozdania finansowe od 2008 do 2012

*Wynik szacowany, nie wszystkie firmy złożyły jeszcze sprawozdania za 2012 r.

Źródło: InfoCredit

Jak zdobywa się kolejne rynki?

Prezesi firm zrzeszonych w CCIFP podkreślaj?, że Wschód to obiecuj?cy kierunek, ale przydałyby się rozwi?zania, które ułatwiłyby dostęp do tych rynków.

Christophe Dubus, prezes Zarz?du Leroy Merlin Polska, uważa, że sytuacja eksporterów będzie coraz lepsza ze względu na dobr? koniunkturę na rynkach Unii Europejskiej i Europy Wschodniej.

- Wschód odgrywa znacz?c? rolę w polskim eksporcie. Odnotowujemy coraz więcej relacji handlowych, które ten trend potwierdzaj?. To naturalny rynek  eksportowy dla polskich firm, chociażby tylko z powodu bliskości geograficznej, nie  ma zbyt wielkiej bariery językowej, co ułatwia nawi?zywanie kontaktów handlowych. Zreszt? ten trend dobrze ilustruj? niektóre historie naszych dostawców, których produkty były na tyle cenione, że otworzyli fabryki w Rosji i na Ukrainie – mówi Christophe Dubus. Zastrzega jednak, że nie można przewidzieć dalszego rozwoju sytuacji politycznej, tak jak obecnie na Ukrainie, których przebieg i rozwi?zanie mog? mieć wpływ na polski eksport.

- Standis Polska eksportuje zarówno do Rosji, jak i do krajów Azji Mniejszej. Nie s? to na razie znacz?ce ilości, ale s? bardzo obiecuj?ce. Elementem blokuj?cym rozwój s? wewnętrzne przepisy celne tych krajów, w tym podważanie wartości rynkowych towarów produkowanych w Polsce, UE oraz otwarcie tych krajów na współpracę z krajami byłego Zwi?zku Radzieckiego, Chin   a nie z UE – mówi Wojciech Dorociak, Dyrektor Zarz?dzaj?cy firmy Standis Polska.

Jego zdaniem potrzebne jest unormowanie stosunków handlowych. Powinien to być priorytet dla polityki zewnętrznej UE. Atutem firm działaj?cych w Polsce i zatrudniaj?cych polskich menedżerów jest z kolei łatwość komunikacji językowej, znajomość i mobilność na rynkach wschodnich. Wojciech Dorociak uważa, że powinniśmy jak najlepiej wykorzystać ten potencjał.

- Zdobywanie rynków zagranicznych to długotrwały proces, który wymaga dużego zaangażowania na wszystkich poziomach. O sukcesie, jakim jest zdobycie klienta i długoterminowa współpraca, decyduj? dwa czynniki. Pierwszym z nich jest jakość proponowanych wyrobów, drugi to konkurencyjność. Bior?c pod uwagę łatwość, z jak? można nabyć produkty w krajach azjatyckich oraz ich niskie ceny, konieczności? jest uzyskanie jak najniższych kosztów wytworzenia – dodaje Dariusz Str?czyński.

Jacek Gromniak, prezes polskiej spółki firmy Somfy, dostawcy napędów i sterowań do osłon przeciwsłonecznych i bram, podpowiada, że aby zdobywać kolejne rynki potrzebne jest odpowiednie przygotowanie.

- Istotne jest staranne zbadanie rynku docelowego, nawet jeśli jest to tylko faza wstępna. Wiele firm popełnia w jej trakcie błędy, które później niezwykle trudno naprawić. Jeśli myśli się o trwałym zakorzenieniu na danym rynku, nieodzowna jest na nim stała obecność, naturalnie w formie i zakresie odpowiednim do rodzaju działalności, skali rynku docelowego i jego specyfiki – mówi Jacek Gromniak. Somfy Sp. z o.o. w 2012 r. handlowała z 18 krajami. To istotny wzrost od 2011 r. (o 12). Jacek Gromniak podkreśla, jak ważne jest wsparcie właścicieli.

- Poprzez światow? sieć spółek dystrybucyjnych, Somfy jest w stanie elastycznie reagować na zmieniaj?ce się trendy i skutecznie kształtować politykę produktow?. Obecność lokalna zwiększa efektywność wysiłków sprzedażowych i umożliwia kształtowanie rynku w wielu aspektach – dodaje prezes polskiej spółki firmy Somfy.

Najpopularniejsze kierunki eksportu wśród członków CCIFP

Główne kierunki eksportu członków CCIFP to Francja i Niemcy. Do pierwszego z tych krajów w 2012 r. eksportowało 41 członków Izby, do drugiego 35. To oczywiście żadna niespodzianka. Trudno się dziwić, że Francja jest najbliższa członkom Izby Francuskiej. Z kolei Niemcy to główny partner handlowy firm działaj?cych w Polsce. Christophe Dubus, prezes Zarz?du Leroy Merlin Polska, pozytywnie ocenia perspektywy zachodniego kierunku eksportu.

- Nasze towary mog? na przykład konkurować jakości? i poziomem cen, co stanowi zdecydowan? zaletę dla eksportu do państw położonych na Zachodzie. Zauważamy również, że popyt ze strony naszych zachodnich s?siadów (w naszym przypadku Niemiec i Czech) zdecydowanie rośnie – dodaje Christophe Dubus.

Jednak coraz większe znaczenie dla firm zrzeszonych w CCIFP ma kierunek wschodni. W 2012 r. aż 30 członków Izby eksportowało do Rosji. Ten kraj awansował z 4. na 3. miejsce wśród głównych partnerów handlowych członków Izby. W 2011 r. trzecie miejsce zajmowały Węgry, obecnie spadły na 10. miejsce. Spory awans w 2012 r. zanotowała też Ukraina. Według ostatnich dostępnych danych swoje produkty i usługi eksportuje tam 29 członków Izby, w 2011 r. 21 członków. Ukraina zajmowała wówczas 10. miejsce. Rynki wschodnie stopniowo odzyskuj? swoje pozycje, jakie miały w latach 2010 i 2009 (statystyki poniżej). Nadal wysoko wśród partnerów handlowych członków CCIFP plasuj? się Czechy (5. miejsce). Wysokie miejsce zajmuj? USA (6. miejsce, rok wcześniej 11.).

Gdzie eksportuj? członkowie CCIFP?

Najważniejsi partnerzy handlowi firm stowarzyszonych w CCIFP w latach 2009-2012

Eksport 2012

Eksport 2011

Eksport 2010

Eksport 2009

Kraj

Liczba eksporterów

Kraj

Liczba eksporterów

Kraj

Liczba eksporterów

Kraj

Liczba eksporterów

FR

41

FR

42

FR

40

FR

42

DE

35

DE

32

DE

29

DE

30

RU

30

HU

26

RU

28

CZ

25

UA

29

RU

26

CZ

24

RU

24

CZ

29

CZ

26

HU

23

HU

22

US

26

NL

22

LT

22

UA

22

LT

26

RO

22

UA

21

RO

19

RO

26

BE

21

SK

20

LT

19

NL

23

LT

21

RO

20

GB

18

HU

22

UA

21

NL

19

US

18

GB

21

US

21

US

18

NL

18

BE

21

GB

20

IT

18

ES

17

CH

21

CH

20

GB

18

BE

17

IT

19

IT

19

CH

15

SE

17

EE

19

SE

18

BE

15

SK

17

SK

19

SK

18

LV

14

LV

16

LV

18

BY

16

SE

14

IT

16

BY

17

AT

15

CN

13

CH

14

SE

16

LV

15

ES

13

CN

14

AT

15

EE

15

AT

12

AT

13

Liczba krajów, do których eksportuj? firmy zrzeszone w CCIFP

2009 - 104 kraje

2010 - 106 krajów

2011 - 109 krajów

2012 - 111 krajów

Źródło: InfoCredit

Największe sieci eksportowe członków CCIFP

Poniżej przedstawiamy członków CCIFP, posiadaj?cych największe sieci eksportowe. W tej kategorii zdecydowanie prowadzi Michelin Polska. Producent opon z Olsztyna ma zdecydowanie największ? sieć eksportow? ze wszystkich członków Izby, licz?c? 83 kraje. Warto podkreślić wysok? pozycję Hutchinson Poland, firmy która najszybciej w 2012 r. zwiększała sieć eksportow?. Tuż przed Hutchinson Poland Jest Alstom Power.

- Nasze wyroby dostarczamy na cały świat. Jesteśmy rozpoznawanym producentem turbin nie tylko jako jeden z zakładów Alstom, ale również jako zakład polski, zlokalizowany w Elbl?gu, słyn?cy z jakości i terminowości dostarczania wyrobów. Produkcja elbl?skiej odlewni przeznaczona jest na rynek krajowy i na rynki zagraniczne – odlewnia jest jedynym tego typu zakładem w Grupie Alstom i dostarcza swoje produkty na projekty realizowane na całym świecie. Z naszego punktu widzenia, kluczem do walki ze spowolnieniem gospodarczym oraz negatywnym wpływem kryzysu europejskiego na nasz? gospodarkę jest koncentracja na inwestycjach, podnosz?cych konkurencyjność naszych produktów – mówi Mirosław Kowalik, Dyrektor Sprzedaży Alstom Power.

FIRMA

Sieć eksportu 2012

Michelin Polska S.A.

83

Alstom Power Sp. z o.o.

55

Hutchinson Poland Sp. z o.o.

53

Wyborowa S.A.

36

Alcatel - Lucent Polska sp. z o.o.

30

Essilor Optical Laboratory Polska Sp. z o.o.

28

Faurecia Automotive Polska S.A.

28

Saint – Gobain Glass Polska Sp. z o.o.

25

Oceanic S.A.

25

Leroy – Merlin Polska Sp. z o.o.

25

                                                                                                      Źródło: InfoCredit

Tak rozwijaj? eksport członkowie CCIFP. Wszystkie spółki – duże, małe i średnie

Miejsce

Firma

Liczba krajów eksportu 2011

Liczba krajów eksportu 2012

Dynamika sieci eksportu

1

Hutchinson Poland Sp. z o.o.

40

53

13

2

Somfy Sp. z o.o.                          

6

18

12

3

Michelin Polska SA                      

74

83

9

4

Soprema Polska Sp. z o.o.

5

12

7

5

Leroy-Merlin Polska Sp. z o.o.

19

25

6

6

Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o.

14

19

5

7

Hamelin Polska Sp. z o.o.

8

13

5

8

Essilor Optical Laboratory Polska Sp. z o.o.

24

28

4

9

PPC „Gryf” S.A.

9

13

4

  Źródło: InfoCredit

Najbardziej dynamiczni eksporterzy wśród małych i średnich spółek – członków CCIFP

Bardzo dynamicznie rośnie także sieć eksportowa małych i średnich spółek - członków CCIFP. Na pierwszym miejscu jest firma Hamelin Polska.

Miejsce

Firma

Liczba krajów eksportu 2011

Liczba krajów eksportu 2012

Dynamika sieci eksportu

1

Hamelin Polska Sp. z o.o.

8

13

5

2

Deltaplast Poland Sp. z o.o.

10

13

3

3

STANDIS POLSKA Sp. z o.o.

13

15

2

4

GRILTEX POLSKA Sp. z o.o.

3

5

2

Źródło: InfoCredit

Optymizm ma potwierdzenie w prognozach

Coraz lepsze nastroje eksporterów zrzeszonych w CCIFP potwierdzaj? prognozy ekonomistów Crédit Agricole Bank Polska. Uważaj? oni, że coraz lepsza koniunktura na Zachodzie sprawi, że w kolejnych kwartałach polski eksport do strefy euro (w tym przede wszystkim Niemiec) ulegnie dalszemu zwiększeniu. Struktura polskiego eksportu znów się przeorientuje w kierunku zachodnim. Kontynuacja ożywienia w niemieckiej gospodarce będzie wspierać przyśpieszenie wzrostu gospodarczego w Polsce.

Przedstawione wyżej tendencje stanowi? wsparcie dla naszego scenariusza zakładaj?cego przyśpieszenie polskiego eksportu z 6,4 proc. r/r w III kwartale 2013 do 7,2 proc. w IV kwartale 2013 i 7,3 proc. w I kwartale 2014 r. Wyższy wkład eksportu netto wraz ze stopniowym odbudowywaniem się popytu krajowego będzie oddziaływał w kierunku wzrostu rocznej dynamiki PKB 2,9 proc. w I kwartale 2014 r. – podaj? eksperci z Crédit Agricole.

Warto też podkreślić, że wielu członków CCIFP ma wielkie wsparcie w rozwoju zagranicznych sieci sprzedaży ze strony właścicieli, czyli globalnych koncernów. To oni – pośrednio – wspieraj? polski eksport. Liderzy polskich oddziałów francuskich firm często przyznaj? skromnie, że jako części międzynarodowych korporacji, które zapewniaj? globaln? dystrybucję, nie maj? wpływu na sieci eksportu.

- My z tym podejściem się nie zgadzamy, bo przecież dobra jakość i efektywność polskich zakładów wpływa bezpośrednio na to, że odbiorców produktów Fabriqué en Pologne przybywa. I z tego powinniśmy się cieszyć – mówi Jerzy Wonka, Dyrektor ds. Rozwoju InfoCredit.

O CCIFP

Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce (CCIFP) jest stowarzyszeniem pracodawców zrzeszaj?cym ponad 420 firm francuskich i polskich. Od 20 lat CCIFP działa na rzecz interesów polskich i francuskich inwestorów pełni?c rolę platformy współpracy i wymiany doświadczeń biznesowych oraz najlepszych praktyk pomiędzy przedsiębiorcami. CCIFP podejmuje działania wpływaj?ce na przemiany polskiej gospodarki oraz współtworzy korzystne warunki dla rozwoju biznesu w Polsce. CCIFP w swoich działaniach wspiera dialog pomiędzy podmiotami publicznymi i prywatnymi, stara się promować dobre praktyki swoich firm członkowskich pokazuj?c nowe trendy i nowatorskie rozwi?zania pomagaj?ce w rozwoju biznesu. www.ccifp.pl

O InfoCredit

InfoCredit to polska prywatna firma, działaj?ca od 1990 r. na rynku informacji gospodarczej i statystycznej. InfoCredit sporz?dza i udostępnia raporty o firmach, bazy danych finansowych, analizy branżowe. Dostarcza także narzędzia dla celów analitycznych, w tym przeznaczone m.in. do benchmarkingu cen transferowych.

O raporcie „Fabriqué en Pologne”

Raport powstał na podstawie wyników firm ze sprawdzań finansowych, publikowanych przez firmy m.in. w KRS oraz na podstawie danych ze Służby Celnej (dokumenty SAD). Uwzględniano każd? sprzedaż zagraniczn?.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin