Exit Interview, czyli warto umieć się żegnać

<p style="text-align: justify;"><em>Rynek pracy zmierza w kierunku rynku pracownika. Dla pracodawców oznacza to konieczność silniejszej walki o pozyskanie nowych kandydatów oraz zatrzymanie dotychczasowych pracowników. Jednym z narzędzi w tym pomocnych jest Exit Interview, czyli rozmowa z pracownikiem odchodzącym z firmy. Nie każdy pracodawca jest jednak do niej przekonany. Zamiast pytań badających dokładniej decyzje pracownika, pojawia się  retoryczne pytanie „po co pytać, skoro to już  koniec?” Nic bardziej mylnego.</em></p>

>

Warszawa, 17 kwietnia 2015 r. – Exit Interview to rozmowa pomiędzy odchodz?cym z firmy pracownikiem a jego menadżerem lub przedstawicielem działu HR. Pomimo, że ma ona miejsce na zakończenie współpracy i odbywa się pomiędzy znanymi sobie osobami, ma wiele elementów wspólnych z rozmow? rekrutacyjn?. Różnic? jest jednak fakt, iż tym razem to organizacja zostaje poddana ocenie. W Polsce Exit Interview jest stosowane przede wszystkim przez pracodawców o zagranicznych korzeniach. Zmieniaj?cy się rynek pracy i rosn?ca konieczność walki o kandydata skłaniaj? jednak do sięgania po to rozwi?zanie również coraz większe grono rodzimych przedsiębiorców.

  Wprowadzenie Exit Interview do standardu działań świadczy o dojrzałości biznesowej   organizacji. To wartościowe narzędzie, które jednak nie jest proste do prawidłowego przeprowadzenia, – komentuje Agnieszka Jędrejek, Starszy Specjalista w firmie doradztwa personalnego ManpowerGroup. – Od prowadz?cego rozmowę doświadczenie to wymaga otwartości i sporego stopnia empatii. Ważne jest tu umiejętne zarz?dzania relacj? oraz opanowanie w przyjmowaniu nie zawsze konstruktywnej krytyki. Klucz do sukcesu to odpowiedni dobór prowadz?cego rozmowę menadżera, który stworzy atmosferę otwartości oraz zadba, by odchodz?ca osoba czuła się swobodnie i komfortowo. Tylko wtedy Exit Interview przyniesie oczekiwany rezultat, którym jest dokładne przeanalizowanie powodów decyzji pracownika, a następnie wyci?gnięcie z nich wniosków na przyszłość, – wyjaśnia przedstawiciel ManpowerGroup.  

Przeprowadzanie przez firmę Exit Interview ł?czy się z szeregiem korzyści i wartości dodanych. Dla odchodz?cej osoby to wyraźny sygnał docenienia jego wartości przez przedsiębiorstwo oraz dowód na to, że zdanie pracowników zawsze się liczy. Jest to również ważna możliwość pomocy firmie, z któr? się żegna w doskonaleniu jej kształtu poprzez udzielon? jej informację zwrotn?. W wielu sytuacjach pozwala również zachować szansę powrotu. Rynek pracy daje różne możliwości, ale potrafi również zaskakiwać. Może okazać się, że za jakiś czas pracownik podejmie decyzję o ponownym zwi?zaniu się z firm?, z któr? wcześniej się rozstał.

Dla pracodawcy korzyści? z przeprowadzania Exit Interview jest przede wszystkim usprawnienie polityki personalnej. Poznanie i analiza powodów odchodzenia pracowników pomaga pracodawcy przeciwdziałać rotacji. Pozwala usprawnić sposób funkcjonowania firmy, a także zapobiegać złym praktykom, które wymagaj? jego interwencji, jak np. mobbing, dyskryminacja lub złe zarz?dzanie zespołem.

Zalet? Exit Interview jest również wartość employerbrandingowa. Chęć wysłuchania pracownika wpływa na poprawę jego opinii na temat przedsiębiorstwa. Po opuszczeniu jego szeregów może on stać się ambasadorem firmy na rynku, chwal?c byłego pracodawcę. To tym cenniejsza zaleta, że opinie poparte własnym doświadczeniem bywaj? wiarygodnym i lubianym świadectwem, które może korzystnie wpłyn?ć np. na wzrost liczby aplikacji w ramach prowadzonych rekrutacji lub poprawę rozpoznawalności marki na rynku jako profesjonalnego partnera biznesowego.  

Cenn? wartości? rozmowy zakańczaj?cej współpracę jest też korzyść czerpana z networkingu. Nie wykluczone jest bowiem, że osoby, które teraz zakańczaj? współpracę, za jakiś czas wróc? bogatsze o dodatkowe doświadczenie i wiedzę, co korzystnie wpłynie na konkurencyjność firmy. Inna zaleta może wi?zać się z faktem, że sieć kontaktów buduj? między sob? nie tylko osoby prywatne, ale również organizacje. Odchodz?cy do innej firmy pracownik może stać się także nowym partnerem biznesowym dla swojego byłego pracodawcy. Należy więc nie tylko koncentrować się na nawi?zywaniu nowych znajomości biznesowych, ale też doceniać, rozwijać i podtrzymywać te już istniej?ce.

–   Odchodz?c z pracy warto zrobić to w dobrej atmosferze, nie pal?c za sob? mostów, w czym pomaga rozmowa na zakończenie w postaci Exit Interview, – mówi Agnieszka Jędrejek, Starszy Specjalista w firmie doradztwa personalnego ManpowerGroup. – W ManpowerGroup wielokrotnie miałam do czynienia z sytuacj?, kiedy pracownik który na pewnym etapie był zainteresowany dalszym rozwojem poza organizacj?, po jakimś czasie ponownie znalazł w niej miejsce na innym poziomie swojego rozwoju. Rozstanie nie zawsze musi zatem oznaczać koniec, a może wskazywać jedynie inny etap.  

Pracownik nie ma obowi?zku uczestniczyć w Exit Interview, podobnie jak przeprowadzenie takiej rozmowy dla pracodawcy jest jego wyborem. Jednak konstruktywna rozmowa to jedno z podstawowych narzędzi tworz?cych relacje międzyludzkie. Służy nawi?zywaniu i rozwijaniu więzi. Bywa również istotnym elementem wieńcz?cym kontakt, o czym często, zarówno prywatnie jak i służbowo, niesłusznie zapominamy przekonani, że wygaśnięcie relacji dzieje się samoistnie, więc można je z spuentować milczeniem. Warto zatem dołożyć wszelkich starań do przyjaznej atmosfery pracy i zadbać o to by dobiegła końca w równie przyjaznej atmosferze. Exit Interview może okazać się istotn? podstawa do wprowadzenia szeregu konstruktywnych zmian oraz ulepszeń, a w niektórych sytuacjach może nawet przyczynić do tego, iż nie będzie to definitywny koniec współpracy.

***

ManpowerGroup w Polsce

ManpowerGroup, światowy lider innowacyjnych rozwi?zań dla rynku pracy, od 2001 r. wspiera firmy i  kandydatów w Polsce. Organizacja posiada blisko 50 agencji i jest obecna w  26 miastach w  całym kraju. ManpowerGroup oferuje unikalne rozwi?zania dla firm i kandydatów poprzez: ManpowerGroup™ Solutions, Manpower ? i Experis™.

Usługi w  Polsce obejmuj? pracę tymczasow?, rekrutację stał? i badanie kompetencji pracowników, zatrudnienie zewnętrzne, outsourcing procesów, doradztwo personalne, zarz?dzanie karier? i outplacement. Realizowana przez ManpowerGroup usługa outplacementu jest oparta o metodologię, materiały oraz narzędzia Right Management, światowego eksperta w obszarze zarz?dzania talentami i karier?.

Więcej o ManpowerGroup w Polsce na stronie www.manpowergroup.pl.  

O ManpowerGroup

ManpowerGroup™ (NYSE: MAN) jest światowym liderem innowacyjnych rozwi?zań dla rynku pracy. Firma tworzy i  dostarcza wysoce skuteczne rozwi?zania, które pomagaj? firmom osi?gać cele biznesowe i  zwiększać konkurencyjność. Dzięki ponad 60-letniemu doświadczeniu ManpowerGroup – firma warta 20 miliardów dolarów – oferuje pracodawcom pełen wachlarz innowacyjnych rozwi?zań, które podnosz? efektywność i  pozwalaj? odnieść sukces w  Erze Człowieka. Rozwi?zania te s? odpowiedzi? na wszelkie potrzeby firm w  obszarze talentów: od rekrutacji i badania kompetencji, poprzez szkolenia i  zarz?dzanie karier? do zatrudnienia zewnętrznego, outsourcingu procesów i  doradztwa personalnego.

ManpowerGroup posiada największ? w  branży sieć obejmuj?c? prawie 3  100 biur w  80  krajach, dzięki której ł?czy globaln? perspektywę z wiedz? o  trendach na rynku pracy i  zrozumieniem lokalnych uwarunkowań. Pozwala to każdego roku odpowiadać na potrzeby 400  000 klientów, w tym małych i średnich przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów oraz największych światowych korporacji.

Rozumiej?c siłę ludzkiego potencjału i cele biznesowe firm ManpowerGroup skutecznie wspiera przedsiębiorstwa i kandydatów, by osi?gali więcej, niż wydawało się możliwe. Ł?cz?c firmy z talentami, ManpowerGroup prowadzi do rozwoju przedsiębiorstw, buduje sukces osobisty i wspiera równowagę społeczn?. Te silne więzi umacniaj? i  napędzaj? świat pracy. Innowacyjne rozwi?zania ManpowerGroup dostarczane s? przez ManpowerGroup™ Solutions, Manpower ?, Experis™ oraz Right Management ?.

Więcej o  tym jak ManpowerGroup pomaga firmom odnieść sukces w Erze Człowieka na stronie www.manpowergroup.com.    

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!