Elektryczna i cyfrowa przyszłość branży motoryzacyjnej

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><strong>Według ponad połowy przedstawicieli branży elektromobilność będzie kluczowym trendem na rynku motoryzacyjnym do 2025 r. Jak wynika z badania „Global Executive Survey 2017” przeprowadzonego przez KPMG International, aż 85 proc. menedżerów jest przekonanych, że w przyszłości większy zysk będzie można uzyskać z rozwijania cyfrowych ekosystemów. Ponad 80 proc. menedżerów z firm motoryzacyjnych uważa, że w bliskiej przyszłości nastąpi znacząca zmiana modelu biznesowego tego sektora. Cyfrowa rewolucja spowoduje także, że do 2025 r. 50 proc. indywidualnych właścicieli samochodów nie będzie chciało korzystać z auta jako właściciel. </strong></span></span></span></p>

>

Rozwój pojazdów z napędem elektrycznym najważniejszym trendem w motoryzacji  

Według 953 przedstawicieli kadry zarz?dzaj?cej z branży motoryzacyjnej z 42 krajów rozwój pojazdów z napędem elektrycznym będzie kluczowym trendem na rynku do 2025 r. Na to zjawisko wskazało 50  proc. respondentów i tym samym elektromobilność po raz pierwszy w historii badania stała się najważniejszym trendem w tym sektorze.  

W ci?gu ostatniego roku elektromobilność znacz?co zyskała na popularności wśród ankietowanych menedżerów – podczas edycji badania z 2015 r. zajęła dopiero 9. miejsce, a w zeszłym roku uplasowała się na 2. pozycji. Planowane restrykcje prawne, maj?ce na celu ograniczenie b?dź zakaz rejestrowania samochodów z silnikami spalinowymi sprawiły, że producenci samochodów musz? reagować na zmieniaj?ce się otoczenie. Trend ten jest również zauważalny w Polsce, gdzie rz?d w  ramach strategii rozwoju elektromobilności planuje, że po polskich drogach do 2025 r. poruszać się będzie 1 milion pojazdów elektrycznych – mówi Mirosław Michna, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w  KPMG w Polsce.  

Pomimo że zdecydowana większość menedżerów (76 proc.) twierdzi, że klasyczne silniki spalinowe jeszcze przez długi czas będ? ważniejsze niż napędy elektryczne, jednocześnie przyznaj?, że taki typ silnika będzie tracił na popularności w oczach opinii publicznej. Podobnie jest z silnikami napędzanymi olejem napędowym. Co drugi menedżer wskazuje, że diesele będ? pierwszym rodzajem napędu, który zniknie z taśm produkcyjnych większości koncernów samochodowych. Jest to z pewności? niepokoj?ca informacja dla niektórych producentów, bior?c pod uwagę ich prognozy dotycz?ce wskaźnika udziału w rynku samochodów z silnikami diesla, wynosz?cych dla tego rodzaju napędu ponad 60 proc.  

Badanie pokazuje jednak, że sama produkcja pojazdów elektrycznych nie wystarczy by doszło do przełomu, ponieważ istnieje wiele w?tpliwości i pytań odnośnie jednolitych standardów, infrastruktury, dostaw energii, a także do czego takie pojazdy miałyby służyć – czy wył?cznie do jazdy po mieście, czy również do jazdy w dłuższe trasy. W istocie aż 62 proc. menedżerów twierdzi, że elektromobilność skazana jest na porażkę, głównie z powodu problemów z rozwojem infrastruktury do ładowania. Jednocześnie 78 proc. respondentów uważa, że przełomowym rozwi?zaniem będ? pojazdy elektryczne oparte na ogniwach paliwowych (FCEV), które nie stwarzaj? takich problemów – można je szybko tankować na stacjach benzynowych. Oczywiście technologia ta dopiero raczkuje i z pewności? również i tutaj pojawi? się pytania zwi?zane np. z bezpieczeństwem korzystania z tego rodzaju napędu – dodaje Mirosław Michna, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce.  

W tegorocznej edycji badania KPMG na trzecim miejscu wśród wiod?cych trendów w branży motoryzacyjnej znalazł się rozwój napędów elektrycznych opartych na ogniwach paliwowych (47  proc.). Jednocześnie 49 proc. respondentów jako trend maj?cy wpływ na kształt rynku motoryzacyjnego wskazało digitalizację i zdolność ł?czenia się pojazdów z otoczeniem. Niewiele mniej istotnymi trendami będ?: rozwój pojazdów hybrydowych (44 proc.), wzrost na rynkach wschodz?cych (43 proc.), wykorzystanie platform i standaryzacji modułów (40 proc.) oraz Big Data/dane generowane przez użytkowników pojazdów (39 proc.). W  porównaniu z poprzedni? edycj? badania spadło znaczenie usług mobilnościowych na ż?danie (39 proc.). Niezmiennie w porównaniu z ubiegł? edycj? badania, ostatnie miejsca zajmuj?: pojazdy samojezdne (37 proc.), zmniejszanie pojemności i optymalizacja silników spalinowych (ang. downsizing – 31 proc.), a  także racjonalizacja produkcji w Europie Zachodniej (31 proc.).

Wzrost znaczenia cyfrowych ekosystemów w dochodach sektora motoryzacyjnego  

Z badania KPMG wynika, że sama produkcja pojazdów nie będzie stanowić najważniejszego źródła dochodów w łańcuchu dostaw branży motoryzacyjnej – aż 85 proc. menedżerów jest przekonanych, że w przyszłości większy zysk będzie można uzyskać z rozwijania cyfrowych ekosystemów niż z samej sprzedaży samochodów. W zwi?zku z tym prawie 3/4 respondentów uważa, że model mierzenia udziału rynkowego na podstawie liczby sprzedanych sztuk samochodów jest nieaktualny. Zdolność ł?czenia się pojazdów z otoczeniem będzie generować źródła dochodów w oparciu o wzrost sprzedaży w całym cyklu życia produktu. Zdecydowana większość menedżerów twierdzi, że jeden samochód podł?czony do świata cyfrowego może generować większe przychody w całym cyklu swojego życia niż 10  samochodów „odciętych” od świata wirtualnego.  

Znajdujemy się obecnie w czasach, kiedy świat cyfrowy i analogowy przenikaj? się. Zapewne nie dojdzie do ich pełnego poł?czenia – powstanie nowy wymiar, w którym oba te światy zaczn? ze sob? współdziałać. Nowy system poł?czy wszystkich uczestników rynku, od klientów, poprzez firmy ICT, aż do tradycyjnych dostawców części i podzespołów. Dokonuj?ca się rewolucja, której jesteśmy świadkami, zmieni łańcuch wartości w branży motoryzacyjnej, jednak nie jesteśmy jeszcze w stanie stwierdzić, kto jakie miejsce w nim zajmie. Na dłuższ? metę na rynku utrzymaj? się tylko ci gracze, którzy będ? dominować zarówno w kwestii ilości klientów, jak i w zdolności zbierania i analizowania zwi?zanych z nimi danych. Sukces producentów samochodowych nie będzie już oceniany wył?cznie na podstawie ilości sprzedanych samochodów, ale również na podstawie wartości klienta w całym cyklu życia danego produktu – mówi Mirosław Michna, partner w dziale doradztwa podatkowego, szef zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce.  

Zmiana modelu biznesowego wyzwaniem dla producentów samochodów  

Aż 83 proc. respondentów badania KPMG uważa, że branżę motoryzacyjn? czeka znacz?ca zmiana modelu biznesowego. Cyfrowa rewolucja spowoduje lepsze wykorzystanie zasobów i efektywniejszy sposób użycia samochodu co doprowadzi do spadku sprzedaży aut. Zarz?dzaj?cy z branży motoryzacyjnej wskazuj?, że do 2025 r. 50 proc. dzisiejszych właścicieli samochodów nie będzie chciało posiadać samochodu, co oznacza duże wyzwanie dla producentów samochodów. Ponadto branża motoryzacyjna będzie musiała się zmierzyć z konkurencj? ze strony nowych graczy na rynku. Z  przeprowadzonego badania wynika, że zdecydowana większość menedżerów twierdzi (82 proc.), że do 2020 r. jedna z firm z Doliny Krzemowej wyprodukuje swój autorski samochód.  

Preferowanym przez menedżerów branży motoryzacyjnej nowym modelem będzie produkcja samochodów oraz uruchomienie własnych platform cyfrowych, by oferować klientowi szereg usług w  czasie całego życia produktu. Niemniej jednak, co czwarty ankietowany jest w stanie sobie wyobrazić sytuację, w której firmy samochodowe będ? jedynie producentami aut na zlecenie firm ICT, które będ? zarz?dzać relacjami z klientem.  

  ***

O RAPORCIE:

Raport KPMG International pt. „Global Automotive Executive Survey 2017”, powstał na podstawie wywiadów przeprowadzonych z 953 przedstawicielami kadry zarz?dzaj?cej, prezesów, dyrektorów, członków zarz?dów oraz menedżerów. Badanie przeprowadzono między wrześniem, a październikiem 2016, metod? kwestionariuszy online. Wśród przebadanych respondentów około 1/3 pochodzi z firm z Europy, 13 proc. z Ameryki Północnej i Południowej, 15 proc. pracuje w firmach, które swoje siedziby maj? w Indiach oraz Australii i Oceanii. Ponadto 9 na 100 respondentów pochodzi z Chin, a  10 z regionu obejmuj?cego inne azjatyckie kraje, Japonie oraz Koreę Południow?. Prawie 2/3 respondentów pracuje w  spółkach o przychodach powyżej 1 miliarda dolarów rocznie.  

Pełn? wersję raportu w wersji elektronicznej można pobrać ze strony kpmg.pl

O KPMG:

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i  doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia 174 000 pracowników w 155 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s?  stowarzyszone z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z  firm KPMG posiada odrębn? osobowość prawn?. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 500 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie kpmg.pl.  

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski(@)kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508 047 582
Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk(@)kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718 676

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19