Analizy i badania

Efekty statystyczne wsparły dynamikę sprzedaży detalicznej

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w maju w cenach bieżących o 7,6% r/r wobec wzrostu o 4,6% r/r w kwietniu, co było powyżej konsensusu rynkowego (6,6%) i poniżej naszej prognozy (8,8%). Dynamika sprzedaży liczonej w cenach stałych wzrosła w maju do 6,1% r/r wobec 4,0% w kwietniu.</p>

>

Zwiększenie realnego tempa wzrostu sprzedaży detalicznej wynikało przede wszystkim z wyższej dynamiki sprzedaży w kategoriach "żywność, napoje i wyroby tytoniowe” (2,8% r/r w maju wobec -10,4% w kwietniu) oraz "sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach” (7,8% r/r w maju wobec -1,9% w kwietniu). Znacz?co wyższe tempo wzrostu sprzedaży detalicznej w tych kategoriach wynikało w głównej mierze z ust?pienia negatywnego efektu zwi?zanego z przesunięciem terminu świ?t Wielkiejnocy względem ub. r. W 2018 r. okres przedświ?tecznych zakupów miał miejsce w ostatnich dwóch tygodniach marca, natomiast w 2017 r. czas ten przypadł na pierwsze dwa tygodnie kwietnia, co znacz?co obniżyło dynamikę sprzedaży w kwietniu br. Pozytywny wpływ na dynamikę sprzedaży detalicznej w maju miała również mniejsza w porównaniu do poprzedniego miesi?ca liczba niedziel z zakazem handlu (2 niedziele w maju wobec 4 w kwietniu).

Źródła silnego wzrostu sprzedaży detalicznej wyczerpuj? się

W najbliższych miesi?cach oczekujemy łagodnego spowolnienia wzrostu sprzedaży w zwi?zku z oczekiwanym przez nas coraz wolniejszym wzrostem zatrudnienia, co w warunkach ograniczonej presji płacowej (por. MAKROmapa z 21.05.2018) i przejściowo wyższej inflacji zwi?zanej głównie ze zwiększeniem dynamiki cen paliw będzie oddziaływać w kierunku stopniowego spowolnienia wzrostu realnego funduszu płac. Wsparciem dla naszego scenariusza s? opublikowane wczoraj przez GUS wyniki czerwcowego badania koniunktury konsumenckiej. Wskazuj? one na coraz wolniejszy roczny wzrost Wyprzedzaj?cego Wskaźnika Ufności Konsumenckiej (WWUK), który w czerwcu wyniósł 1,3 pkt. r/r wobec 2,8 pkt. w maju, co jest jego najmniejszym rocznym wzrostem od lipca 2013 r. Bior?c pod uwagę tendencje na rynku pracy dalsza znacz?ca poprawa (i tak bardzo dobrych) nastrojów konsumenckich jest naszym zdaniem mało prawdopodobna.

Opublikowane dziś lepsze od oczekiwań dane o majowej sprzedaży detalicznej s? naszym zdaniem lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Tax Newsletter wydanie specjalne nr 4

Czy w dobie COVID-19 szczególna sytuacja podatnika uzasadnia niepłacenie podatków? Proponowany przez rząd pakiet osłonowy oraz wsparcia dla...

Rozwiązywanie sporów w czasie pandemii

Jak rozwiązywać spory kiedy nie działają sądy? Gdzie udać się po pomoc w związku z zaistniałym sporem w biznesie w tym szczególnym czasie? A co ze...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP