Efekty kalendarzowe zwiększyły dynamikę produkcji przemysłowej

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w lipcu do 6,2% r/r wobec 4,5% w czerwcu, co było poniżej konsensusu rynkowego (8,4%) i naszej prognozy (7,5%). Główną przyczyną zwiększenia tempa wzrostu produkcji pomiędzy czerwcem a lipcem była korzystna różnica w liczbie dni roboczych (w czerwcu br. liczba dni roboczych była o 1 mniejsza niż w 2016 r., podczas gdy w lipcu br. była taka sama jak przed rokiem). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zmniejszyła się w lipcu o 1,2% m/m.</p>

>

Przerwy urlopowe w fabrykach samochodowych ograniczyły wzrost produkcji

Przyspieszenie wzrostu produkcji przemysłowej w lipcu było mniejsze niż wynikałoby to z różnicy w liczbie dni roboczych. Naszym zdaniem czynnikiem ograniczaj?cym wzrost aktywności w przemyśle w lipcu były dłuższe niż przed rokiem przerwy urlopowe w fabrykach samochodowych (por. MAKROpuls z 1.08.2017). W efekcie, można oczekiwać, że roczna dynamika produkcji w lipcu w branży "pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy” była ujemna. W sierpniu działalność zakładów została wznowiona, a tym samym spadek dynamiki produkcji w tej kategorii był najprawdopodobniej przejściowy.

Warto zauważyć, że w ostatnich miesi?cach obserwuje się wysok? na tle innych kategorii dynamikę produkcji przemysłowej w branżach: "metale” (17,2% r/r w lipcu wobec 7,6% w czerwcu), "wyroby z metali” (8,6% r/r wobec 6,2%), "wyroby z pozostałych surowców niemetalicznych” (10,9% r/r wobec 5,9%) oraz "wyroby z gumy i tworzyw sztucznych” (10,9% r/r wobec 5,9%). W naszej ocenie jest to efekt pozytywnego wpływu ożywienia w budownictwie na branże wytwarzaj?ce towary stanowi?ce wsad do produkcji budowlano-montażowej (patrz niżej).

Przetwórstwo pracuje pełn? par?

Roczne tempo wzrostu produkcji w przetwórstwie przemysłowym wyniosło 6,9% wobec 5,0% w czerwcu. Utrzymuj?cy się szybki wzrost aktywności w przetwórstwie oddziałuje w kierunku zwiększenia stopnia wykorzystania mocy wytwórczych. Zgodnie danymi GUS, odsezonowane wykorzystanie mocy wytwórczych w przetwórstwie wyniosło w III kw. 80,0% wobec 80,1% w II kw. (poziom najwyższy od II kw. 2008 r.). Oczekujemy, że w najbliższych miesi?cach rosn?cy popyt i zwi?zana z nim bariera mocy wytwórczych będ? skłaniać firmy do zwiększenia nakładów inwestycyjnych. Stanowi to wsparcie dla naszej prognozy zwiększenia dynamiki inwestycji w III kw. (6,1% r/r wobec 2,7% w II kw.).

Produkcja budowlana-montażowa rośnie najszybciej od stycznia 2012 r.

Według danych GUS dynamika produkcji budowlano-montażowej zwiększyła się w lipcu do 19,8% r/r wobec 11,6% w czerwcu. Jej wzrost, podobnie jak w przypadku produkcji przemysłowej, wspierany był przez korzystn? różnicę w liczbie dni roboczych. Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja w budownictwie zwiększyła się w ujęciu m/m o 4,3%, a jej roczna odsezonowana dynamika (18,0%) była najwyższa od stycznia 2012 r., a więc od okresu boomu budowlanego zwi?zanego z EURO 2012.

Zwiększenie dynamiki produkcji budowlano-montażowej wynikało z jej wyższego tempa wzrostu we wszystkich jej kategoriach "obiekty inżynierii l?dowej i wodnej” (33,7% r/r w lipcu wobec 27,4% w czerwcu), "roboty budowlane specjalistyczne” (9,1% wobec 4,0%) oraz "wznoszenie budynków” (13,1% wobec 1,2%). Na szczególn? uwagę zasługuje bardzo szybki wzrost produkcji w kategorii "obiekty inżynierii l?dowej i wodnej”. Naszym zdaniem wskazuje on na wyraźne ożywienie inwestycji publicznych. Wsparciem dla takiej oceny s? opublikowane w tym tygodniu dane o wykonaniu budżetów jednostek samorz?du terytorialnego w II kw. br. Wskazuj? one na zwiększenie dynamiki inwestycji realizowanych przez te jednostki do 24,1% r/r wobec 11,2% w I kw. Z kolei silny wzrost dynamiki produkcji w kategorii "wznoszenie budynków” potwierdza utrwalaj?ce się ożywienie w budownictwie mieszkaniowym, sygnalizowane przez wskaźniki koniunktury w tym sektorze. Oczekujemy, że w najbliższych miesi?cach produkcja budowlano-montażowa pozostanie w trendzie wzrostowym, wspierana przez rosn?c? absorpcję środków unijnych, zwiększenie publicznych nakładów na infrastrukturę oraz kontynuację ożywienia w budownictwie mieszkaniowym.

Lekki wzrost dynamiki sprzedaży detalicznej

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS nominalna dynamika sprzedaży detalicznej w przedsiębiorstwach zatrudniaj?cych powyżej 9 osób wzrosła w lipcu do 7,1% r/r wobec 6,0% w czerwcu, co było poniżej naszej prognozy (8,0%) i konsensusu rynkowego (7,5%). Realna dynamika sprzedaży detalicznej zwiększyła się w lipcu do 6,8% r/r wobec 5,8% w czerwcu. W kierunku zwiększenia tempa wzrostu sprzedaży w lipcu oddziaływała wspomniana wyżej korzystna różnica w liczbie dni roboczych. Wyższej dynamice sprzedaży detalicznej sprzyjały również efekty niskiej bazy sprzed roku w kategorii "pojazdy samochodowe, motocykle i części” (10,0% r/r wobec 2,5% w czerwcu). Oczekujemy, że w kolejnych miesi?cach roczna dynamika sprzedaży ulegnie stopniowemu obniżeniu, do czego przyczyni się efekt wysokiej ubiegłorocznej bazy zwi?zany z wypłat? środków w ramach programu Rodzina 500+.

Dane o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej oraz sprzedaży detalicznej s? spójne z nasz? prognoz? dynamiki PKB w III kw. 2017 r. (wzrost do 4,1% r/r wobec 3,9% r/r w II kw.). Opublikowane dziś dane s? w naszej ocenie neutralne dla złotego i rentowności polskich obligacji

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!