Efekty bazy ograniczyły wzrost płac

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w marcu do 6,7% r/r z 6,8% w lutym, kształtując się poniżej naszej prognozy (7,0%) i powyżej konsensusu rynkowego (6,5%). W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach wzrosły w marcu o 5,3% r/r wobec 5,4% w lutym.</p>

>

Głównym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku zmniejszenia rocznej dynamiki płac był efekt wysokiej bazy sprzed roku zwi?zany z wypłat? (wyj?tkowo w marcu) drugiej raty premii rocznej, tzw. 14-tki w Katowickim Holdingu Węglowym. Czynnikiem negatywnym dla tempa wzrostu wynagrodzeń w marcu br. była również niekorzystna różnica w liczbie dni roboczych, obniżaj?ca dynamikę płac pracowników zatrudnionych na akord. W przeciwnym kierunku oddziaływały natomiast podwyżki pensji w KGHM. W kolejnych miesi?cach oczekujemy nieznacznego wzrostu rocznej dynamiki płac wspieranej przez narastaj?c? presję płacow? w szeregu branż oraz ust?pienie wskazanego powyżej efektu wysokiej bazy. W konsekwencji, w najbliższych miesi?cach roczna dynamika płac będzie się kształtować w przedziale 7-8%.

Stabilizacja wzrostu zatrudnienia

Według danych GUS, zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w marcu o 8,3 tys. m/m wobec wzrostu o 10,4 tys. w lutym. W konsekwencji roczna dynamika zatrudnienia nie zmieniła się w marcu w porównaniu do lutego i wyniosła 3,7% r/r. Naszym zdaniem czynnikiem wspieraj?cym wzrost zatrudnienia jest stopniowe przyspieszenie realnego wzrostu płac, sprzyjaj?ce powrotowi na rynek pracy osób dotychczas nieaktywnych zawodowo, a także rosn?ce rejestrowane zatrudnienie imigrantów z Ukrainy. Nasz? ocenę wspieraj? wyniki badań koniunktury w przetwórstwie (PMI). Od pocz?tku br. składowa indeksu dotycz?ca zatrudnienia znajduje się wyraźnie powyżej wartości obserwowanych w II poł. ub. r. i w marcu osi?gnęła ona najwyższ? wartość od kwietnia 2017 r.   

W kolejnych kwartałach oczekujemy stopniowego wyhamowania poprawy sytuacji na rynku pracy i łagodnego obniżenia rocznej dynamiki zatrudnienia zarówno w sektorze przedsiębiorstw, jak i w całej gospodarce. Wyhamowanie wzrostu zatrudnienia nast?pi mimo spodziewanego przez nas zwiększenia inwestycji publicznych i przedsiębiorstw, których potencjalnie korzystny wpływ na zatrudnienie będzie ograniczany przez rosn?ce trudności firm ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników.

Konsumpcja przyspieszyła w I kw.

Szacujemy, że realne tempo wzrostu płac w sektorze przedsiębiorstw wyniosło przeciętnie 5,3% r/r w I kw. wobec 4,7% w IV kw. ub. r. Stanowi to wsparcie dla naszej prognozy zwiększenia dynamiki spożycia prywatnego w I kw. 2018 r. (5,2% r/r wobec 4,9% w IV kw. 2017 r.).

Dzisiejsze dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw s? w naszej ocenie neutralne dla kursu złotego i cen obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!