Analizy i badania

Dwucyfrowy wzrost inwestycji w IV kw. 2018 r.

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS, realne tempo wzrostu PKB w IV kw. ub.r. ukształtowało się na poziomie 5,1% r/r wobec 4,9% w III kw., co było zgodne z naszą prognozą i wstępnym szacunkiem opublikowanym przez GUS w dn. 14 lutego 2018 r. Struktura wzrostu PKB była zgodna z naszymi szacunkami dokonanymi na podstawie wstępnych rocznych danych o PKB (por. MAKROpuls z 30.01.2018).</p>

>

Głównym czynnikiem dynamizuj?cym wzrost gospodarczy w IV kw. było przyspieszenie wzrostu inwestycji do 11,3% r/r wobec 3,3% w III kw. W konsekwencji, wkład inwestycji do wzrostu PKB w IV kw. wyniósł 2,8 pkt. proc. (najwyżej od IV kw. 2011 r.) i był wyższy od wkładu konsumpcji prywatnej (2,5 pkt. proc.). Naszym zdaniem silne zwiększenie nakładów na środki trwałe należy wi?zać głównie z szybszym wzrostem inwestycji publicznych, w mniejszym zaś zakresie z ożywieniem inwestycji przedsiębiorstw, których roczna dynamika najprawdopodobniej nie przekroczyła 5%.

W strukturze PKB w IV kw. warto zwrócić uwagę na ujemn? kontrybucję przyrostu zapasów do tempa wzrostu gospodarczego (-0,4 pkt. proc. wobec zerowego wkładu w III kw.). Należy jednak podkreślić, że przyrost zapasów w IV kw. był drugim najwyższym w historii i wyniósł 11,2 mld zł wobec rekordowego wzrostu odnotowanego w IV kw. 2016 r. (13,9 mld zł). Oznacza to, że w IV kw., mimo szybkiego wzrostu popytu, firmy znacz?co zwiększyły zapasy, co naszym zdaniem świadczy o optymistycznych ocenach przedsiębiorstw dotycz?cych przyszłej koniunktury.

Ryzyko w górę dla prognozy wzrostu PKB w 2018 r.

Dane o PKB w IV kw. nie zmieniaj? naszej oceny perspektyw wzrostu gospodarczego w 2018 r. (por. MAKROmapa z 5.02.2018). Dostrzegamy jednak istotne ryzyko w górę dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego w 2018 r. (4,3% wobec 4,6% w 2017 r.) sygnalizowane w danych dotycz?cych produkcji budowlano-montażowej i sprzedaży detalicznej w styczniu 2018 r. (por. MAKROpuls z 20.02.2018). Wskazuj? one, że ożywienie inwestycji i wzrost konsumpcji prywatnej w I kw. br. może być silniejsze od naszych oczekiwań. Pełniejsza ocena perspektyw wzrostu gospodarczego w I kw. i w całym 2018 r. będzie możliwa po publikacji danych o produkcji i sprzedaży detalicznej w lutym oraz inwestycjach przedsiębiorstw zatrudniaj?cych co najmniej 50 osób w IV kw. ub. r.

Dzisiejsze dane o PKB w IV kw. s? neutralne dla kursu złotego i cen polskiego długu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP