Aktualności firm stowarzyszonych

Dr Ewelina Stobiecka, inicjator pomysłu na wprowadzenie do polskiego systemu prawnego prostej spółki akcyjnej została powołana przez Ministra Rozwoju do Zespołu do opracowania rekomendacji w zakresie projektu przepisów regulujących prostą spo?

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span>Pomysł utworzenia prostej spółki akcyjnej wychodzi naprzeciw jednego z najpoważniejszych wyzwań większości początkujących przedsięwzięć biznesowych wymagających wsparcia kapitałowego, tj. pozyskania kapitału na dalszy rozwój i inwestycje przy jednoczesnym braku elastycznych form prawnych prowadzenia działalności, które byłyby dostosowane do typowych faz rozwoju start-up’ów.  </span></span></p>

>

- Prosta spółka Akcyjna może czerpać inspirację z rozwi?zań francuskiej spółki SAS czy słowackiej prostej  spółki  na akcje. Właśnie na Słowacji, bratysławskie biuro Taylor Wessing bardzo aktywnie uczestniczyło w tamtejszym procesie tworzenia regulacji prostej spółki na akcje. Nasze doświadczenia międzynarodowe pokazuj?, że wśród młodych przedsiębiorców, szczególnie w branżach opartych na nowych technologiach istnieje potrzeba na pojawienie się nowocześniejszych i lepiej dostosowanych do prowadzenia przez nich działalności przepisów. Ważne jest, żeby ustawa była praktyczna i użyteczna, przygotowana przez wybitnych teoretyków prawa, ale też szeroko konsultowana ze środowiskiem, któremu jest ona dedykowana. Cieszę się, że mogę być uczestnikiem tego procesu w Polsce – mówi dr Stobiecka.

Na Słowacji nowa Ustawa stanowi?ca nowelę słowackiego Kodeksu Spółek Handlowych wejdzie w życie w styczniu 2017 roku.

Zespół do opracowania rekomendacji w zakresie projektu przepisów regulujących prostą spółkę akcyjną

Zgonie z Zarz?dzeniem nr 47 Ministra Rozwoju, z dnia 8 września 2016 roku, powołany został Zespół do opracowania rekomendacji w zakresie projektu przepisów regulujących prostą spółkę akcyjną.  Koordynatorem  Zespołu został Mariusz Haładyj – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, w skład zespołu obok Dr Stobieckiej weszli m.in. prof. dr hab. Stanisław Sołtysiński, prof. dr hab. Adam Opalski, prof. UJ dr hab. Krzysztof Oplustil, prof. dr hab. Maciej Mataczyński, prof. dr hab. Tomasz Sójka, prof. dr hab. Andrzej Szumański.

Więcej informacji na:
https://dziennikurzedowy.mr.gov.pl/media/26181/DziennikUrzedowyMR_poz42_2016.pdf

O ekspercie

Dr Ewelina Stobiecka, partner zarz?dzaj?cy w Taylor Wessing w Warszawie

Dr Ewelina Stobiecka jest radc? prawnym, partnerem zarz?dzaj?cym w Kancelarii Taylor Wessing w Warszawie a także inicjatorem i koordynatorem Międzynarodowego Centrum Mediacji. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz międzynarodowych i krajowych podmiotów gospodarczych, w szczególności dla struktur korporacyjnych, w prawie handlowym, prawie cywilnym - materialnym i procesowym oraz prawie pracy. Szczególnie ważny obszar jej aktywności zawodowej dotyczy negocjacji i mediacji, pozwalaj?cej wielokrotnie na pozas?dowe, szybkie i w rezultacie mniej kosztowne rozstrzygnięcie sporu gospodarczego pomiędzy przedsiębiorcami. Jej praktyka zawodowa obejmuje obsługę zarówno inwestorów rozpoczynaj?cych działalność na polskim rynku w różnych sektorach gospodarki jak i złożonych, wieloetapowych projektów dotycz?cych rozwoju lub ekspansji przedsiębiorstw, np. sieci handlowych.

Ewelina Stobiecka jest uważnym obserwatorem życia gospodarczego w Polsce i na świecie. Współpracowała przy kolejnych edycjach Raportu Banku Światowego „Doing Business” (Polska). Jest także autorem licznych publikacji o tematyce gospodarczo – prawnej.

***

O Taylor Wessing:

Taylor Wessing jest międzynarodow? kancelari? oferuj?c? pełen zakres usług prawnych. Nasz zespół licz?cy ponad 1200 prawników pomaga klientom z najbardziej dynamicznych branż. W doradztwie świadczonym na rzecz klientów, kierujemy się innowacyjnym podejściem do ich spraw biznesowych, które pomaga im osi?gn?ć sukces . Wspieramy klientów wszędzie tam, gdzie chc? rozwijać swój biznes. Nasze 33* biura w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Azji oraz nasze dwie filie w USA ł?cz? ugruntowan? wiedzę o lokalnych uwarunkowaniach w zakresie handlu, przemysłu i kultury z międzynarodowym doświadczeniem w zakresie prawnej obsługi organizacji biznesowych, w celu zapewnienia proaktywnych, zintegrowanych rozwi?zań dla naszych klientów.
* w tym nasze stowarzyszone biura w Indonezji, Arabii Saudyjskiej i Korei Południowej

Kontakt dla mediów

Aleksandra Ladachowska, Agencja INFINITY
Tel.: +48 793 41 00 08,
E-Mail: ola@agencja-infinity.pl

www.taylorwessing.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19