Analizy i badania

Dodatkowe informacje z audytu wciąż mało popularne w firmach

<p><span><span>Firmy nie doceniają informacji przedstawionych przez audytor&oacute;w w tzw. Listach do Zarządu. Tymczasem rekomendacje te mogą być dobrym źr&oacute;dłem informacji nie tylko o bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa, ale także stanowić solidną podstawę do budowania trwałej wartości na przyszłość. Z analizy 100 List&oacute;w do Zarządu, sporządzonych przez firmę doradczą Deloitte po audycie największych polskich przedsiębiorstw, wynika między innymi, że w 70% firm zidentyfikowano problem z właściwą wyceną aktyw&oacute;w i pasyw&oacute;w oraz prawidłową realizacją obowiązk&oacute;w informacyjnych w raportach finansowych.</span></span></p>

>

Listy do Zarz?dów stanowi? uzupełnienie raportów audytorskich i opinii z badania sprawozdań finansowych. S? zbiorem rekomendacji, powstałych w trakcie kontroli zewnętrznej w firmie i dotycz? sposobu organizacji oraz procesów finansowych w przedsiębiorstwie. Propozycje te bazuj? na dobrych praktykach i maj? charakter dobrowolny. Listy do Zarz?du s? więc dodatkow? wartości? do obowi?zkowego audytu, który corocznie musi zlecać każda duża firma.

„Badanie 100 Listów do Zarz?dów największych polskich firm pozwoliło nam wskazać obszary, których usprawnienie może podnieść efektywność firmy. Zauważyliśmy, że większość z nich wi?że się z problemem dostosowania do zmian zachodz?cych w otoczeniu firmy, prawidłowym obiegiem informacji, właściw? wycen? aktywów i pasywów przedsiębiorstwa oraz poprawnym rozliczeniem cen transferowych” – mówi Marcin Diakonowicz, Dyrektor w dziale Audytu Deloitte.

Z przeprowadzonego badania wynika, że 70% polskich przedsiębiorstw ma problem z właściw? wycen? swoich aktywów i pasywów, a tym samym z realizacj? obowi?zków informacyjnych w raportach finansowych. Obecne standardy rachunkowości narzucaj? firmom precyzyjny sposób wyceny poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego. Przede wszystkim jest to nakaz uzupełnienia dokumentów o tzw. ujawnienia, czyli umieszczenie w sprawozdaniach noty objaśniaj?cej znaczenie zdarzeń kluczowych dla wyniku finansowego firmy. Stanowi? one dodatkowy opis istotnych pozycji sprawozdania finansowego oraz wskaźników liczbowych.

„Zbyt niski poziom szczegółowości informacji dotycz?cej wyceny poszczególnych aktywów i pasywów, a także niekompletność ujawnień w sprawozdaniu finansowym wi?ż? się z szeregiem ryzyk i obci?żeń dla spółki. Ma to wpływ m.in. na sposób oceny pozycji przedsiębiorstwa przez kredytodawców, a w rezultacie również na koszty pozyskania przez nie dalszego finansowania” – stwierdza Marcin Diakonowicz z Deloitte.

Analiza Listów do Zarz?du wskazała także na inny obszar potencjalnego ryzyka, na które często narażaj? się największe polskie firmy. Badanie pokazało, że w 72 % przedsiębiorstw wydatki na zakup usług niematerialnych, które s? zaliczane do kosztów uzyskania przychodu nie zawsze s? prawidłowo dokumentowane.
„W praktyce firmy nie zawsze dysponuj? dokumentami jednoznacznie potwierdzaj?cymi faktyczne wykonanie na ich rzecz usług, które wi?załyby opisane wydatki z przychodami podatkowymi. Często wi?że się to z ryzykiem zakwestionowania przez władze skarbowe zasadności zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieudokumentowanych wydatków na nabycie usług niematerialnych” – zaznacza Michał Kłos, Starszy Menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte.

Z analizy Listów do Zarz?du przeprowadzonej przez Deloitte wynika, że kłopoty sprawia także rozliczanie i dokumentowanie transakcji opartych na cenach transferowych. Badanie pokazuje, że w przypadku 63% firm nie dochodzi do przygotowywania na bież?co dokumentacji, jej aktualizowania lub badania poziomu rynkowości transakcji przed ich zawarciem.
„Warunki stosowane w transakcjach dokonywanych przez firmę z podmiotami powi?zanymi powinny odpowiadać warunkom rynkowym, dlatego warto aby firmy przygotowywały odpowiedni? dokumentację transakcji z podmiotami powi?zanymi za poszczególne lata podatkowe. Dobrze, by została ona uzupełniona o analizy porównawcze (benchmarking), służ?ce potwierdzeniu i weryfikacji rynkowości warunków stosowanych przez nie w rozliczeniach z podmiotami powi?zanymi” – dodaje Michał Kłos z Deloitte.


Deloitte świadczy usługi audytorskie, konsultingowe, doradztwa podatkowego i finansowego klientom z sektora publicznego oraz prywatnego, działaj?cym w różnych branżach. Dzięki globalnej sieci firm członkowskich obejmuj?cej 140 krajów oferujemy najwyższej klasy umiejętności, doświadczenie i wiedzę w poł?czeniu ze znajomości? lokalnego rynku. Pomagamy klientom odnieść sukces niezależnie od miejsca i branży, w jakiej działaj?. 165 000 pracowników Deloitte na świecie realizuje misję firmy: stanowić standard najwyższej jakości.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin