Aktualności firm stowarzyszonych

DK Energy Polska przejmuje Matex Controls, rozszerzając swoją ofertę usług energetycznych i innowacyjnych rozwiązań

<p style="text-align: justify;">Przejęcie to jest przełomowym momentem w rozwoju DK Energy Polska, która jest polską spółką zależną spółki Dalkia SA, należącej Grupy EDF. Komplementarność know-how spółek DK Energy Polska i Matex Control pozwoli roszerzyć gamę oferowanych na polskim rynku usług i innowacyjnych rozwiązań z dziedziny efektywności energetycznej. Przynależność do grupy DK Energy Polska pozwoli spółce Matex Control kontynuować swój szybki rozwój i zdobywać nowe rynki.</p>

>

Dzięki swoim wysokim kompetencjom w zakresie automatyki oraz instalacji elektrycznych i sanitarnych, Matex Controls projektuje, buduje i serwisuje instalacje techniczne (wentylacja, ogrzewanie, klimatyzacja, ochrona przeciwpożarowa itd.) w budynkach komercyjnych i przemysłowych (przemysł farmaceutyczny, j?drowy itd.). Matex Controls posiada również szerok? ofertę innowacyjnych rozwi?zań do zarz?dzania zużyciem energii w budynkach, m.in. system VEMS ? (Virtual Energy Management System).

Spółka Matex Controls rozwinęła się w bardzo szybkim tempie, osi?gaj?c w 2016 roku obroty rzędu 41 mln zł i zatrudniaj?c około 100 pracowników. Może się pochwalić portfelem klientów z branży wynajmu powierzchni biurowych, hoteli, budynków użyteczności publicznej (kina, stadiony, centra handlowe) oraz liderów sektora przemysłowego.

Wł?czenie do grupy DK Energy Polska pozwoli spółce Matex Controls kontynuować swój rozwój, rozszerzaj?c ofertę o usługi eksploatacyjne i konserwacyjne, zwiększaj?c bazę klientów o sektor publiczny, kontynuuj?c rozwój oferowanych usług oraz innowacyjnych rozwi?zań systemów zarz?dzania energi? w budynkach.

Matex Controls będzie w pełni uczestniczyć w rozwijaniu działalności i rozszerzaniu oferty usług DK Energy Polska, spółki zależnej z grupy Dalkia w Polsce. Przejęcie to jest zatem przełomowym punktem w realizowaniu d?żenia DK Energy Polska, jakim jest współdziałanie w transformacji energetycznej polskiej gospodarki, zarówno wśród podmiotów prywatnych, jak i jednostek samorz?du terytorialnego.

Cała kadra zarz?dzaj?ca Matex Controls, a zwłaszcza obydwaj założyciele spółki, Marcin Michalski i Radosław Stojek, będ? nadal odpowiedzialni za zarz?dzanie przedsiębiorstwem i jego rozwój jako część Grupy Dalkia.

Sylvie Jéhanno, Dyrektor Generalna Dalkia SA, zapewnia: „Dalej rozwijamy się na rynkach międzynarodowych i z radości? witamy w naszej Grupie zespół Matex Controls. Jego kompetencje wzbogac? nasz? wiedzę i umiejętności w zakresie sieci ciepłowniczych oraz usług energetycznych w Polsce. Dynamyczna działalność tej firmy będzie dużym atutem aby przyspieszyć trwał? efektywność energetyczn? naszych klientów w tym kraju . ”

Thierry Deschaux i Adam Palacz, Prezes i Członek Zarz?du DK Energy Polska sp. z o.o.:

Z ogromn? przyjemności? przyjmujemy tak kompetentn? i doświadczon? załogę Matex Controls do rodziny DK Energy Polska. Liczymy na to, że kadra menedżerska i zespół Matex Controls będ? dalej rozwijać innowacyjne rozwi?zania, technicznie „szyte na miarę” w dziedzinie efektywności energetycznej, co pozwoli nam lepiej spełniać oczekiwania naszych wspólnych klientów i realizować cele zwi?zane ze wzrostem efektywności energetycznej polskiej gospodarki.

Marcin Michalski i Radosław Stojek, Prezes Zarz?du i Wiceprezes Zarz?du Matex Controls, zaznaczaj?:

„Postanowiliśmy doł?czyć do grupy DK Energy Polska a więc do grupy Dalkia, ponieważ pozytywne doświadczenia współpracy z ostatnich miesięcy pokazały nam, że dzielimy podobne wartości i ambicje. Po okresie intensywnego wzrostu w ostatnich 3 latach Matex Controls zmienił skalę działalności, a doświadczenie Grupy Dalkia ma nam pomóc rozszerzyć gamę oferowanych usług i zwiększyć bazę klientów, a jednocześnie zachować nasz dynamizm i innowacyjny potencjał.”

***

Matex Controls
Wykorzystuj?c swoje wysokie kompetencje w zakresie automatyki elektrycznej i mechanicznej, założona w 2011 r. Matex Controls sp. z o.o. projektuje, buduje i utrzymuje instalacje techniczne (wentylacja, ogrzewanie, klimatyzacja, ochrona przeciwpożarowa itd.) w budynkach komercyjnych i przemysłowych. Matex Controls oferuje również zbiór innowacyjnych rozwi?zań do zarz?dzania zużyciem energii w budynkach, m.in. system VEMS ? (Virtual Energy Management System).

Głównymi segmentami rynku działalności spółki Matex Controls s?:
- Budynki biurowe i hotele,
- Budynki użyteczności publicznej (kina, stadiony, centra handlowe itd.),
- Sektor ochrony zdrowia (przemysł farmaceutyczny, kliniki, przychodnie itd.),
- Przemysł (lotniczy, j?drowy itd.),

Dziś system VEMS ? (Virtual Energy Management System) optymalizuje zużycie energii w około 60 budynkach/obiektach (kina, stadiony itd.), w większości w Polsce, ale również za granic? (CZ, SLO, USA itd.).

Dalkia SA, lider oszczędzania energii we Francji Dalkia SA, spółka zależna grupy EDF, jest jednym z liderów usług energetycznych we Francji. Spółka działa również w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Rosji i Polsce.

Dalkia SA oferuje swoim klientom rozwi?zania dostosowane do ich indywidualnych potrzeb na poziomie każdego budynku, każdej miejscowości, każdej społeczności, każdego terytorium i każdego zakładu przemysłowego. Dalkia SA stawia czoła wyzwaniu przekształcenia energetycznego i daje swoim klientom możliwość korzystania z pełnej kontroli nad wszystkimi etapami produkcji energii od zaopatrzenia, poprzez utrzymanie i zarz?dzanie instalacjami, aż po optymalizację zużycia. Wszystko to przy zagwarantowanej długofalowej kontroli zużycia i wydajności.

Dalkia SA zarz?dza obecnie produkcj? i dystrybucj? energii w 353 sieciach ciepłowniczych i chłodniczych. Grupa dostarcza również rozwi?zania energetyczne do 2 milionów mieszkań, 2 800 placówek służby zdrowia i 16 600 obiektów usługowych i handlowych oraz oferuje szerok? gamę usług (ogrzewanie, klimatyzacja, sprężone powietrze, para wodna, kogeneracja, utrzymanie urz?dzeń przemysłowych i inne) w 2 100 zakładach przemysłowych.

DK Energy, polska spółka zależna Grupy Dalkia
DK Energy Polska, utworzona w 2014 r., jest polsk? spółk? zależn? Dalkia S.A., spółki z grupy EDF, i odpowiada za całość działalności Grupy Dalkia w Polsce: sieci ciepłownicze i chłodnicze, usługi energetyczne dla budynków, usługi energetyczne dla przemysłu, wykorzystanie odpadów do produkcji energii (za pośrednictwem TIRU SA, spółki zależnej Grupy Dalkia) itd.

W 2015 r. DK Energy Polska przejęła spółkę ZEC SA, która zajmuje się produkcj? i dystrybucj? ciepła w aglomeracji śl?skiej. Do kogeneracji ciepła i pr?du elektrycznego ZEC SA wykorzystuje głównie lokalne zasoby gazu kopalnianego, przyczyniaj?c się tym samym do poprawy jakości powietrza w aglomeracji śl?skiej i do zmniejszenia śladu węglowego regionu.

DK Energy Polska we współpracy z lokalnymi społecznościami uczestniczy również w projektach na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego w celu zapewnienia długofalowej kontroli nad zużyciem energii w budynkach publicznych.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP