Aktualności firm stowarzyszonych

Dentons rewolucjonizuje system rekomendacji usług prawnych na zasadzie zapłaty za dostęp do usług (pay-to-play), wprowadzając darmowy, oparty na jakości program polecania usług prawnych i przekazywania zleceń

<p style="text-align: justify;"><strong>Nextlaw Global Referral Network połączy na całym świecie klientów z najlepszymi specjalistami oraz członków sieci z potencjalnymi klientami. Cel to stworzenie największej sieci rekomendacji i przekazywania zleceń na świecie.</strong></p>

>

9  maja 2016  roku: Dentons, największa na świecie firma prawnicza, ogłosiła dziś uruchomienie pierwszego, bezpłatnego systemu udzielania rekomendacji i przekazywania zleceń dla kancelarii prawnych. Oparty na nowej platformie technologicznej system, działaj?cy pod nazw? „Nextlaw Global Referral Network”, umożliwi uczestnicz?cym w  nim kancelariom szybkie nawi?zywanie kontaktu oraz śledzenie przepływu rekomendacji i zleceń.  

Nextlaw Global Referral Network oferuje bezpłatne członkostwo i nie narzuca wył?czności terytorialnej, dzięki czemu omija problemy i ograniczenia, którymi charakteryzuj? się funkcjonuj?ce dotychczas tego rodzaju sieci. Bezpłatne członkostwo wielu kancelarii o  różnym potencjalne w  dowolnym mieście oraz platforma technologiczna, która wspiera wielokrotne wzajemne rekomendacje i przekazywanie zleceń, sprawiaj?, że sieć Nextlaw Network poł?czy klientów z  najlepszymi specjalistami na całym świecie, a najlepszym kancelariom umożliwi dostęp do atrakcyjnych zleceń.  

Model free-to-play a  model pay-to-play

Wyzwaniem, przed którym staj? nasi klienci korzystaj?cy z  funkcjonuj?cych obecnie systemów poleceń i przekazywania zleceń jest to, że s? one oparte na zasadzie zapłaty za dostęp do usług (pay-to-play), który oferuje dostęp do kancelarii, która była skłonna uiścić opłatę za bycie członkiem danej sieci, zamiast takiej, która byłaby najlepiej dopasowana do rzeczywistych potrzeb klienta” – wyjaśnia Joe Andrew, Przewodnicz?cy Rady Dentons. „Sieć Nextlaw Global Referral Network jest inna, ponieważ jest darmowa, dzięki czemu klienci będ? mogli znaleźć prawnika najlepiej dopasowanego do ich potrzeb”.  

Doł?czenie do sieci Nextlaw Global Referral Network niesie za sob? szereg realnych korzyści.

Globalizacja postawiła przed wieloma kancelariami złudny wybór: rozwijać się lub umrzeć, co doprowadziło do tego, że wiele firm popadło w  pułapkę wszechstronnej specjalizacji, przeceniaj?c swoje możliwości i  to, co s? w  stanie zaoferować klientom. Rozwój jest części? naszej strategii, ale nie dla wszystkich musi tak być. Nextlaw Global Referral Network pozwala kancelariom koncentrować się na obszarach i usługach, w których s? najlepsze oraz pozyskiwać nowych klientów właśnie poprzez swoj? specjalizację, a także rozwijać istniej?c? współpracę, nawi?zuj?c bezpośrednie kontakty z  największ? grup? specjalistów z  dziedziny prawa na całym świecie. To wszystko proponujemy zupełnie za darmo” – dodaje Joe Andrew.  

Dostęp do wybitnych specjalistów tam, gdzie klienci mierz? się z wyzwaniami biznesowymi

Nawet będ?c największ? na świecie firm? prawnicz?, zatrudniaj?c? ponad 7400 prawników, nie zawsze mamy w  swoim zespole prawnika specjalizuj?cego się w  konkretnym zagadnieniu dokładnie w  tym rejonie świata, w  którym jest potrzebny klientowi” – mówi Elliott Portnoy, Globalny Partner Zarz?dzaj?cy Dentons.  

Dzięki oparciu sieci na jakości, klienci oraz firmy przekazuj?ce klientów z  polecenia, w  tym Dentons, mog? być pewni, że kancelarie uczestnicz?ce w  tym programie zostały dobrane przez praktykuj?cych prawników i  byłych prawników wewnętrznych” – dodaje Elliott Portnoy.

Fakty dotycz?ce Nextlaw Global Referral Network  

Dentons powołał Jeffa Modisetta, prawnika i przedsiębiorcę z  branży technologicznej, na stanowisko Partnera Zarz?dzaj?cego platformy Nextlaw Global Referral Network.  

Za pośrednictwem tej sieci oferujemy klientom coś, czego nie jest w  stanie im zapewnić nikt inny na świecie: możliwość kontynuowania współpracy z  zaufan? kancelari? prawn?, przy jednoczesnym korzystaniu ze specjalistycznej wiedzy i  doświadczenia w  dowolnym rejonie świata, w  dowolnej dziedzinie prawniczej specjalizacji oraz z  dowolnego sektora gospodarki, a  to wszystko za darmo” – mówi Jeff Modisett.  

Kancelarie, które przyst?piły do sieci Nextlaw Global Referral Network, maj? większe szanse na wzajemny przepływ zleceń i rekomendacji, niż w  jakiejkolwiek innej sieci rekomendacji i przekazywania zleceń klienckich, ponieważ technologia ta umożliwia wszystkim członkom łatwe i  przejrzyste monitorowanie poleceń oraz stosuje algorytm promuj?cy wzajemne, wielokrotne rekomendacje” - wyjaśnia Modisett.  

Choć Nextlaw Global Referral Network jest otwarta dla każdej kancelarii spełniaj?cej wymagania jakościowe jej członkami s? przede wszystkim małe i  średnie kancelarie, a także kancelarie działaj?ce w jednym miejscu, kraju lub regionie lub specjalizuj?ce się w  jednej dziedzinie prawa lub sektorze gospodarki. Innymi słowy, Nextlaw Global Referral Network skupia się na około 90 proc. rynku usług prawniczych.  

Celem Nextlaw Global Referral Network jest szybki rozwój i osi?gnięcie pozycji największej sieci oferuj?cej usługi wybitnych specjalistów z  dziedziny prawa na całym świecie. Tylko w  ubiegłym roku Dentons polecił klientom usługi niemal 1000 kancelarii, które partnerzy firmy uważnie zweryfikowali i  w przypadku których stwierdzili, że posiadaj? one odpowiednich specjalistów, aby sprostać potrzebom klientów w  danym regionie lub specjalizacji. W ten sam sposób, Dentons otrzymał ponad 500 poleceń. Już same te polecenia i zaangażowane kancelarie czyni? z Nextlaw największ? na świecie sieć rekomendacji i przekazywania zleceń. Każda kancelaria na świecie może ubiegać się o  członkostwo w Nextlaw Global Referral Network. Firmy-kandydaci s? weryfikowani przez komisję, w  skład której wchodz? partnerzy Dentons, partnerzy innych zrzeszonych w  sieci kancelarii oraz inni prawnicy, którzy oceniaj? każd? kandydaturę w  oparciu o  szereg kryteriów, w  tym opinie klientów, niezależne zewnętrzne rankingi jakościowe, zdobyte nagrody i  wyróżnienia oraz unikalny zakres praktyki i/lub doświadczenia sektorowego.  

Spodziewane uruchomienie sieci Nextlaw Global Referral Network nast?pi pod koniec lata, przy czym prawnicy Dentons będ? mogli natychmiast z niej korzystać. Dziś kancelarie współpracuj?ce z Dentons otrzymały zaproszenia do przyst?pienia do sieci. Udostępniono stronę internetow?, na której kancelarie prawne zainteresowane członkostwem w Nextlaw Global Referral Network, znajd? więcej informacji oraz formularz poprzez który mog? zgłaszać swoje kandydatury.  

***

Dodatkowych informacji udziela:

Ashley Burke
Global Director of Communications
ashley.burke(@)dentons.com, +1 202 408 3255

O kancelarii Dentons

Dentons to pierwsza na świecie, prawdziwie policentryczna, globalna firma prawnicza. Będ?c jedn? z 20 firm ujętych w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas 2015”, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej, oferuj?c innowacyjność i bezkompromisow? jakość doradztwa. Dzięki zrozumieniu lokalnych uwarunkowań, kluczowych dla realizacji celów biznesowych, pomyślnego przeprowadzenia transakcji lub zakończenia sporu, Dentons zapewnia przewagę konkurencyjn? na coraz bardziej złożonym i globalnym świecie, w społecznościach, w których klienci firmy chc? prowadzić działalność. Teraz, jako największa na świecie firma prawnicza, Dentons tworzy i oferuje rozwi?zania biznesowe dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów prywatnych i publicznych, w skali regionalnej, krajowej i globalnej, w ponad 125 lokalizacjach w ponad 50 krajach. www.dentons.com    

O sieci Nextlaw Global Referral Network

Nextlaw Global Referral Network to unikalna sieć rekomendacji i przekazywania zleceń klienckich, stworzona we współpracy z  Dentons, największ? firm? prawnicz? na świecie. Sieć ta została opracowana z  myśl? o umożliwieniu klientom dostępu do najwybitniejszych specjalistów na świecie, oferuj?c firmom-członkom ogromne możliwości biznesowe. Dzięki niezastosowaniu modelu pay-to-play, sieć jest otwarta dla kancelarii prawnych, których cechuje wysoka jakość obsługi, niezależnie od ich wielkości. www.nextlawnetwork.com

Kontakt dla mediów:  

Kamila Lewandowska
Menedżer ds. Marketingu i BD
T: +48 22 242 51 15 | M: +48  664  191  435
E:  kamila.lewandowska(@)dentons.com  

Beata Niemczuk
Dyrektor ds. Marketingu i BD
T: +48 22  242 51 18 | M: +48  501  225    224
E:  beata.niemczuk(@)dentons.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19