Dentons pierwszą globalną firmą prawniczą z biurami w krajach Ameryki Środkowej

<p style="text-align: justify;"><strong>Największa na świecie firma prawnicza rozważa połączenie z regionalnym liderem obecnym w Kostaryce, Panamie i Nikaragui.</strong></p>

>

Dentons, największa na świecie firma prawnicza, ogłosiła dziś, że rozważa poł?czenie z firm? Muñoz Global z siedzib? w Kostaryce. Jeśli poł?czenie zostanie zaaprobowane przez partnerów obydwu firm pod koniec roku, Dentons stanie się pierwsz? globaln? firm? prawnicz? obecn? w Ameryce Środkowej.  

Muñoz Global powstała w wyniku poł?czenia kostarykańskiej firmy Arias & Muñoz z biurami w Panamie i Nikaragui. Założyciele Muñoz Global, José Antonio Muñoz i Pedro Muñoz, s? również twórcami firmy Muñoz & Muñoz, która w 1998 roku poł?czyła się z El Salvador’s FA Arias, tworz?c Arias & Muñoz, pierwsz? firmę prawnicz? obecn? w całej Ameryce Środkowej. José Antonio Muñoz, Pedro Muñoz i Armando Arias, założyciele FA Arias, ogłosili dziś, że bracia Muñoz uzgodnili odł?czenie się od firmy Arias.  

Biuro w Kostaryce będzie zarz?dzane przez Partnera Założyciela José Antonio Muñoz, zaś biuro w Panamie przez Giselę Alvarez de Porras – ekspertkę w obszarze międzynarodowych transakcji fuzji i przejęć oraz prawa spółek i międzynarodowego finansowania. Wkrótce mianowany będzie Partner Zarz?dzaj?cy biurem w Nikaragui, zaś tamtejszy Partner Założyciel Pedro Muñoz, który otworzył firmę w Nikaragui 20 lat temu będzie nadzorował cały proces działalności poł?czonych firm.  

Proponowane poł?czenie to kolejna inicjatywa rozwojowa Dentons, po ogłoszonych w tym roku uruchomieniu biur Dentons López Velarde w Meksyku oraz i Dentons Cárdenas & Cárdenas w Kolumbii. Jest to kolejny krok Dentons w realizacji strategii rozwoju w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach.  

Będ?c pierwsz? globaln? firm? prawnicz? obecn? w Ameryce Środkowej, Dentons będzie mógł świadczyć usługi prawne klientom, których potrzeby w tym regionie rosn?. Naszym celem jest umożliwienie klientom dostępu do najbardziej utalentowanych prawników dzięki poł?czeniom z wysoko ocenianymi firmami, zakorzenionymi w lokalnych gospodarkach i kulturach prawnych. Prawnicy Muñoz Global oferuj? to wszystko” – powiedział Joe Andrew, Globalny Przewodnicz?cy Rady Dentons.  

Od chwili uruchomienia naszych biur w Meksyku i Kolumbii, obserwujemy znaczny wzrost przepływu zleceń dotycz?cych tego regionu co dowodzi, że klienci doceniaj? przewagę, jak? oferuje Dentons – doradztwo prawne świadczone przez globaln? firmę prawnicz?, maj?c? dostęp do najlepszych prawników i doradców biznesowych w każdym regionie, w którym klienci prowadz? działalność. Bior?c pod uwagę wzajemne powi?zania gospodarek Kostaryki, Panamy i Nikaragui dostrzegamy realne szanse poszerzenia oferty doradztwa w ramach regionu” – powiedział Elliott Portnoy, Globalny Partner Zarz?dzaj?cy Dentons.  

Od ponad 21 lat nasi prawnicy oferuj? najwyższej jakości usługi prawne i doradztwo biznesowe dla firm działaj?cych na rynku środkowoamerykańskim. Dzięki ogłoszonemu planowanemu poł?czeniu będziemy mogli wspierać naszych klientów na całym świecie, kontynuuj?c doradztwo w Ameryce Środkowej i Panamie. W 1995 r. wraz z Pedro Muñozem rozpoczęliśmy w Nikaragui nasz długotrwały projekt, którego celem było umiędzynarodowienie usług prawniczych w naszym regionie. Po wspaniałym 18-letnim okresie pracy w Ameryce Środkowej, przechodzimy na poziom globalny z pomoc? i wsparciem Dentons” – powiedział José Antonio Muñoz, Partner i założyciel Muñoz Global.  

Rozważane poł?czenie Dentons i Muñoz Global wzmocni kompetencje obydwu firm w następuj?cych obszarach:

  • bankowość i finanse: w ramach Muñoz Global i Dentons funkcjonuj? silne zespoły bankowości i finansów, które doradzaj? największych światowym bankom. Ponadto, obydwie firmy świadcz? usługi prawne na rzecz wiod?cych, lokalnych i regionalnych instytucji finansowych w swoich regionach;
  • prawo spółek: obydwie firmy posiadaj? silne zespoły prawa spółek, co odzwierciedla silne powi?zania z lokalnymi czynnikami napędzaj?cymi gospodarki, w których funkcjonuj?. Prawnicy Muñoz Global i Dentons oferuj? doradztwo w zakresie fuzji i przejęć, joint venture, private equity i bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Muñoz Global może pochwalić się jednym z najbardziej rozpoznawalnych i elitarnych zespołów w Ameryce Środkowej, najwyżej rekomendowanych przez informator Chambers w dziedzinie prawa spółek / fuzji i przejęć, specjalizuj?cy się także na zagadnieniach z zakresu bankowości i finansów, nieruchomości, ochronie zdrowia i produkcji;
  • postępowania s?dowe i rozwi?zywanie sporów: rozważane poł?czenie po raz pierwszy zjednoczy globaln? firmę prawnicz?, obecn? w znacz?cych centrach arbitrażowych jak Londyn czy Singapur ze środkowoamerykańskim liderem w zakresie rozwi?zywania sporów. Zespół postępowań s?dowych i rozwi?zywania sporów Muñoz Global został w ostatnim czasie najwyżej rekomendowany w rankingu Chambers;
  • ochrona zdrowia: Dentons i Muñoz Global maj? wspólnych klientów w sektorze farmaceutycznym, medycznym i ochrony zdrowia. Poł?czenie wniosłoby dodatkow? korzyść dla klientów, dzięki świadczeniu usług jako jedna firma;
  • prawo nieruchomości: klienci obydwu firm skorzystaj? na synergii wynikaj?cej z poł?czenia jednej z najbardziej rozpoznawalnych praktyk w Ameryce Środkowej, najwyżej rekomendowanej przez Chambers; klienci Muñoz Global będ? mieć dostęp do wiedzy i doświadczenia największej na świecie praktyki nieruchomości funkcjonuj?cej w ramach Dentons;
  • turystyka i hotelarstwo: po poł?czeniu klienci będ? mieli dostęp do światowej klasy ekspertów Dentons oraz wiod?cych prawników środkowoamerykańskich w sektorze hotelarskim;
  • transport i logistyka: prawnicy obydwu firm posiadaj? znacz?ce doświadczenie w doradztwie na rzecz klientów z sektora publicznego i prywatnego we wszystkich aspektach dotycz?cych transportu, finansowania transportu i logistyki. Wieloletnie zaangażowanie Muñoz Global w projekty transportowe i infrastrukturalne finansowane przez rz?d wniesie now? perspektywę w pracach realizowanych przez Dentons na rzecz wiod?cych podmiotów z sektorów inżynieryjnego, logistycznego oraz transportowego na całym świecie. Prawnicy z Muñoz Global zajmuj?cy się projektami infrastrukturalnymi s? najwyżej rekomendowanymi przez Chambers.  

Obie firmy będ? d?żyć do uzyskania zgody partnerów na poł?czenie przed końcem 2016 roku. Więcej informacji na temat poł?czenia dostępnych jest na stronie www.dentonscombination.com.  

***

O kancelarii Dentons

Dentons jest największ? na świecie firm? prawnicz?, oferuj?c? najwyższej jakości doradztwo prawne i biznesowe. Za innowacyjne osi?gnięcia w zakresie świadczenia usług prawnych, w tym m.in. stworzenie Nextlaw Labs oraz Nextlaw Global Referral Network, Dentons jest regularnie rekomendowany przez wiod?ce informatory biznesowe i prawnicze i zajmuje pozycję lidera w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas”. Jest także zdobywc? nagrody BTI Client Service 30 Award. Dzięki policentrycznemu podejściu oraz zapewnianiu klientom dostępu do najbardziej utalentowanych prawników na całym świecie, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej w społecznościach, w których funkcjonuje. www.dentons.com  

O kancelarii Muñoz Global

Muñoz Global, z biurami w Kostaryce, Panamie i Nikaragui, oferuje dostęp do wielonarodowego zespołu prawników i zasobów globalnych, zapewniaj?c klientom najwyższej jakości doradztwo prawne. Zespół składa się z ponad 75 utalentowanych prawników, dzięki któremu Muñoz Global jest wiod?c? kancelari? w obszarze doradztwa korporacyjnego w wielu gałęziach przemysłu. Przyczyniamy się do sukcesu biznesowego naszych klientów, dostarczaj?c wyszukane i innowacyjne rozwi?zania prawne. Z dum? oferujemy dostęp do prawników pochodz?cych z różnych środowisk i kultur Ameryki Środkowej i Karaibów, a poprzez Dentons w ponad 50 lokalizacjach na całym świecie. www.MunozGlobal.com

Kamila Lewandowska
Menedżer ds. Marketingu i BD
T: +48 22 242 51 15 | M: +48  664  191  435
E:  kamila.lewandowska(@)dentons.com  

Beata Niemczuk
Dyrektor ds. Marketingu i BD
T: +48 22  242 51 18 | M: +48  501  225    224
E:  beata.niemczuk(@)dentons.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!